IMPEL Logo

Odpadní vody v přírodním prostředí (WiNE)

2017

Průběžně

Popis a cíle projektu

Tento pracovní balíček se zaměřuje na pomoc členským státům při přechodu na oběhové hospodářství v rámci vodního cyklu. Prostřednictvím sdílení osvědčených postupů v oblasti hospodaření s vodou v městské, průmyslové a potravinářské výrobě, pokud jde o využívání a opětovné využívání vody (využívání vyčištěných odpadních vod jako alternativního zdroje vody), má za cíl identifikovat a zlepšit řešení z hlediska efektivity využívání vody (s přihlédnutím k aspektům kvality i kvantity), která mohou přispět k řešením s nulovým znečištěním.

V předchozích fázích tohoto projektu bylo na průmyslové úrovni zamýšleno získat přístup k využívání vody uvnitř recyklačních činností a byl vyvinut nový ukazatel (index cirkulace vody) kombinující kvalitativní a kvantitativní aspekty. Byl aplikován na konkrétní průmyslová zařízení, konkrétně na ropnou rafinérii, továrnu na celulózu a papír, ČOV atd. a v průběhu let 2020/21 bylo záměrem zjistit vhodnost indexu pro místní/regionální aktivity.

Záměrem tohoto projektu je vyvinout nové nástroje a/nebo zdokonalit ty předchozí (The Water Circularity Index), které propojují několik právních předpisů v oblasti životního prostředí s cílem podpořit přechod k oběhovému hospodářství prostřednictvím efektivního využívání vody při zohlednění kvalitativních i kvantitativních aspektů. Pro tento cíl je určen k identifikaci a propojení osvědčených postupů z hlediska využívání vody v rámci procesu nebo činnosti
a opětovného využití (využití vyčištěných odpadních vod jako alternativního zdroje vody), řízení kvality vody, nakládání s kaly, využívání vodních zdrojů a energetické bilance.

Předpokládá se proto, že aplikace The Water Circularity Index umožní nalézt nejlepší řešení v zařízeních, činnostech a konečných produktech na podporu “opětovného použití/oběhových trhů”, které povedou nejen k efektivnějšímu využívání vody (množství a kvalita), ale také přispějí k nulovému znečištění a pokud možno v rámci propojení voda-potraviny-energie-ekosystémy.

Dalším souvisejícím výsledkem práce bude zlepšení odborného vzdělávání, šíření znalostí a zajištění souladu ve venkovských oblastech, jak to vyžaduje provádění devítibodového akčního plánu EÚD.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Průběžně – Period: 2017 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter