IMPEL Logo

Sanace vody a půdy

2021

Průběžně

Popis a cíle projektu

Řízení kontaminovaných míst je proces, který má v členských státech různou rychlost. To je částečně způsobeno rozdíly v legislativě, které by znamenaly různé definice, jako například "potenciálně kontaminovaná místa", "kontaminovaná místa", "sanovaná místa". Z tohoto důvodu zahájila Evropská komise-JRC společně se sítí EEA-EIONET iniciativu s cílem nalézt společné definice a průzkum v členských státech v roce 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), jehož výsledkem bylo definování 6 statusů lokalit.

Očekávanými výsledky těchto projektů jsou:

  • Podpora/výměna technických zkušeností potřebných k dosažení pokroku ve fázi sanace v Evropě, aby ty členské státy, v nichž v současné době neprobíhá žádný postup, měly jednu referenci.
  • Sdílet znalosti, dovednosti a osvědčené postupy, vytvářet technické pokyny, koordinovat činnost mezi zeměmi.
  • Zapojit hlavní evropské sítě, které se zabývají problematikou kontaminovaných míst, jako jsou COMMON FORUM, Eionet WG Contamination a NICOLE.

Předložit případové studie o termické desorpci a fytoremediaci

Projektový tým připravil dva dotazníky týkající se technologií "termické desorpce" a "fytoremediace", které budou předmětem další fáze projektu. Vyzýváme vás, abyste předložili své případové studie a podělili se o ně se svými kolegy pomocí následující šablony, nejlépe ve formátu .docx. Nemusí být nutně relevantní všechny otázky. Jména předkladatelů budou uvedena v poděkování . Uzávěrka je 28. února 2023 a dokument by měl být zaslán na e-mail Marca Falconiho (marco.falconi@impel.eu) s předmětem "Případová studie termické desorpce" nebo "Případová studie fytoremediace". Návrhy závěrečných zpráv se očekávají v říjnu 2023 a poté budou přeloženy do několika jazyků EU.

Dotazník k termické desorpci

Fytoremediační dotazník

Závěrečné zprávy

Projektový tým vydal v roce 2021 následující závěrečné zprávy o chemické oxidaci in situ (ISCO) a extrakci půdních par (SVE) v několika jazycích EU:

Zpráva o chemické oxidaci in situ (ISCO) (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Zpráva o chimickém hodnocení in situ (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) zpráva (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -zpráva (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Extrakce půdních par - SVE) zpráva (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Návrhy zpráv

Projektový tým vydal 15. října 2022 dva návrhy zpráv o vícefázové extrakci a praní půdy.

MPE návrh zprávy IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW návrh zprávy IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Příloha1_SWnávrh_15oct2022.pdf

Šablona pro zasílání připomínek.doc

Jste zváni k zasílání připomínek, sdílejte tuto možnost se svými kolegy, a to výhradně pomocí šablony pro zasílání připomínek. Připomínky mohou být obecné, technické, redakční. Jména recenzentů budou uvedena v poděkování.

Komentáře/připomínky zasílejte pomocí nahlášených formátů nejpozději do 15. listopadu 2022 na adresu Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), s předmětem "MPE comments" nebo "Soil Washing comments".

Související soubory/informace

- Tematická strategie pro půdu.
- KOM(2006) 231 v konečném znění.
- Stockholmská úmluva (čl. 6, poslední verze).
- Úmluva MINAMATA o rtuti.
- Žádný čistý zábor půdy do roku 2050 poprvé oznámen v Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje, KOM(2011) 571 v konečném znění.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Průběžně – Period: 2021 – Topic: Voda a půda - Tags: water

Subscribe to our newsletter