IMPEL Logo

Zjišťování a hodnocení nadměrného a nezákonného odběru vody (WODA)

2015 - 2016

Dokončeno

Popis a cíle projektu

K nadměrnému odběru vody dochází nejen pro zavlažování, ale dokonce i pro průmyslové a občanské využití a může
v některých případech způsobit dramatické dopady na sesedání půdy. Typické případy nelegálního odběru vody nastávají při provozu studní bez povolení nebo při čerpání vody z řek či kanálů bez povolení.

Pozorování Země (EO), zejména družicový dálkový průzkum, může poskytnout dobře zavedené metody pro monitorování odběrů vody. Odhalování nelegálních odběrů vody je dalším krokem vpřed a je proveditelné pouze v případě, že jsou povolení uspořádána v řádném GIS. Metody EO pro monitorování odběrů vody lze v první řadě shrnout takto:

  1. Metody pro sledování evapotranspirace plodin.
  2. Metody pro monitorování poklesu půdy.

Cílem práce je zlepšit schopnost členů IMPEL monitorovat nadměrný odběr vody, legální i nelegální, pomocí nákladově efektivních metod EO a GIS. To může zvýšit efektivitu členů IMPEL’ při využívání inspekčních zdrojů v terénu pro řešení nelegálních odběrů vody; zvýšení schopností při interpretaci využívání vody pro zemědělství, civilní a průmyslové využití může být užitečné pro podporu členských států při implementaci rámcové směrnice o vodě a dosažení cílů stanovených v Plánu pro Evropu účinně využívající zdroje.

Vypracováním tohoto projektu získají členové IMPEL lepší znalosti o metodách EO a možnostech, které poskytuje program Copernicus, a to i v jiných oblastech než je využívání vody v zemědělství, jako je hospodaření s půdou, řešení nelegálních skládek atd (bude rozpracováno v rámci dalších projektů). Výsledky tohoto projektu by byly velmi užitečné v souvislosti s vývojem služby monitorování půdy v rámci programu Copernicus. Potenciální zájem programu Copernicus o inspekci životního prostředí je již zmíněn v pracovním programu programu Copernicus, takže by se případně mohlo dále vycházet vstříc jeho potřebám.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2016 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter