IMPEL Logo

OEEZ Článek 17 Projekt Free-riders

2019

Průběžně

Popis a cíle projektu

Podle směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (resp. implementovaného národního zákona: např. ElektroG v Německu) musí být každý výrobce elektrických a elektronických zařízení registrován v národním registru (Německo: Stiftung elektro-altgeräte register), aby bylo zajištěno, že splní své povinnosti, když se jeho prodané výrobky stanou odpadem (např. OEEZ).

Neexistuje žádný společný evropský registr. Pokud chce výrobce usazený v určité zemi prodávat své výrobky v jiné evropské zemi, kde nemá provozovnu, musí v této zemi jmenovat zplnomocněného zástupce, který tam musí plnit své povinnosti podle směrnice o OEEZ (zejména registraci).

Pokud výrobce nejmenoval zplnomocněného zástupce, je pro národní regulační orgán obtížné jej v zahraničí (např. v jeho domovské zemi) stíhat. Proto musí regulační orgány spolupracovat. Jedním z řešení je upozornit na přeshraniční free-ridery (výrobce bez registrace) příslušný vnitrostátní orgán v té zemi, ve které má výrobce provozovnu. Tímto způsobem se sníží potíže spojené s trestním stíháním nebo s překladem příslušných dokumentů.

Pro lepší spolupráci potřebují regulační orgány platformu / SharePoint pro výměnu informací. Potřebují vědět, kdo je v ostatních členských státech odpovědný za předávání zpráv potřebných pro vymáhání a stíhání.

Související soubory/informace

Článek 17 WEEE 2012/19/EU: Zplnomocněný zástupce:

  • Každý členský stát zajistí, aby výrobce definovaný v čl. 3 odst. 1 písm. f) bodech i) až iii) usazený v jiném členském státě mohl na základě výjimky z čl. 3 odst. 1 písm. f) bodů i) až iii) jmenovat právnickou nebo fyzickou osobu usazenou na jeho území zplnomocněným zástupcem, který odpovídá za plnění povinností tohoto výrobce podle této směrnice na jeho území.
  • Každý členský stát zajistí, aby výrobce definovaný v čl. 3 odst. 1 písm. f) bodě iv) a usazený na jeho území, který prodává EEZ do jiného členského státu, v němž není usazen, jmenoval zplnomocněného zástupce v tomto členském státě jako osobu odpovědnou za plnění povinností tohoto výrobce podle této směrnice na území tohoto členského státu.
  • Jmenování zplnomocněného zástupce se provádí na základě písemného pověření.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Průběžně – Period: 2019 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter