IMPEL Logo

Konference IMPEL 2013

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstrakt

Závěry konference

Poznání mezery v implementaci

Současná implementační mezera v Evropě narušuje vytváření rovných podmínek. Obtížná situace v evropských národních ekonomikách vedla ke snižování zdrojů a přetížení osob pracujících ve správních orgánech v oblasti životního prostředí, a proto se kvalita povolování a inspekcí v oblasti životního prostředí skládá. To (nakonec) povede k nedostatečnému/nedostatečnému provádění právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí a způsobí rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Proto je třeba učinit více pro posílení implementace a zajištění potřebných zdrojů, aby bylo dosaženo lepšího životního prostředí v Evropě a aby se předešlo rostoucím sociálním a ekonomickým nákladům spojeným s neprováděním právních předpisů. Je třeba systematičtěji vyhodnocovat skutečné problémy s prováděním, s nimiž se setkáváme v praxi, a odborníci z praxe by se měli podílet na určování a zavádění praktických přístupů a řešení problémů, s nimiž se setkávají.

Jednodušší a vymahatelnější politika a právní předpisy

Praktici mohou hrát klíčovou roli při tvorbě právních předpisů, aby zajistili jejich praktickou použitelnost a vymahatelnost. Měly by se používat systematičtější přístupy a nástroje k zapojení odborníků z praxe a lepšímu využití jejich praktických znalostí. Je třeba věnovat více úsilí zefektivnění a zjednodušení regulačních požadavků, aby se snížila byrokracie a usnadnilo se podnikům správné jednání. Existuje prostor pro větší transparentnost správy životního prostředí s cílem zlepšit účast zúčastněných stran, občanské společnosti a občanů. Je třeba zjednodušit, zefektivnit a zpřístupnit informace potřebné k podpoře lepšího dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Větší podpora pro prováděcí organizace

Zlepšení koordinace mezi různými subjekty je jasnou prioritou. Měli bychom hledat možnosti užší a efektivnější spolupráce mezi sítěmi v celé Evropě, mezi jednotlivými zeměmi a také mezi příslušnými orgány v rámci jednotlivých zemí. Vzájemné hodnocení se ukázalo jako velmi účinný mechanismus pro identifikaci a hledání řešení problémů při provádění. Podporujeme větší a širší využívání přístupů vzájemného hodnocení jak na národní, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Je zřejmé, že je třeba více a lépe školit odborníky z praxe. Musíme určit prioritní oblasti pro vzdělávání regulačních orgánů, inspektorů, státních zástupců, soudců a ombudsmanů, včetně případných společných vzdělávacích programů. Nadále je třeba vyvíjet a zavádět metody a nástroje, které pomohou prováděcím organizacím stanovit priority a zaměřit své úsilí tak, aby s omezenými zdroji dosáhly co nejlepších výsledků pro lidi a životní prostředí. Podporujeme rozvoj fór na podporu inovativního myšlení a přístupů k tomu, jak by mohl být celý cyklus provádění účinnější a efektivnější, což by přineslo větší přínos pro životní prostředí, zlepšilo konkurenceschopnost a podpořilo ekologičtější ekonomiku v Evropě.

Na závěr John Seager, předseda IMPEL, prohlásil, že IMPEL naléhavě vyzývá rozhodovací orgány na evropské úrovni i v jednotlivých zemích, aby tato doporučení zvážily a přijaly opatření k dosažení větších přínosů, které z lepší implementace vyplynou. Důležitou roli při prosazování těchto opatření hrají sítě a IMPEL vyzývá země, aby se jich aktivně účastnily.

Nové strategické směřování

Jednou z navazujících akcí, které IMPEL v současné době provádí, je vypracování nového strategického směru pro budoucnost jeho sítě. Přijetím strategického dokumentu IMPEL popisuje své zaměření, priority a novou strukturu sítě pro příštích několik let a způsob, jakým se přizpůsobí budoucím výzvám. Patří sem například zřízení pěti nových odborných týmů, které nahradí dva stávající klastry.

VYHLÁŠENÍ KONFERENCE

 

Tags:

Subscribe to our newsletter