IMPEL Logo

Kontrolní seznam pro hodnocení právních předpisů z hlediska proveditelnosti a vymahatelnosti

S cílem povzbudit tvůrce politik, zákonodárce a zúčastněné strany, aby věnovali větší pozornost pravděpodobným problémům s praktickou proveditelností a vymahatelností v průběhu celého legislativního procesu s cílem předvídat a odstraňovat problémy s praktickou proveditelností a vymahatelností prostřednictvím proaktivního přístupu zahájil IMPEL projekt zaměřený na vytvoření praktického kontrolního seznamu pro posouzení praktické proveditelnosti a vymahatelnosti stávajících a nových právních předpisů s cílem zlepšit celkové provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí v členských státech.

IMPEL v roce 2006 vypracoval vlastní kontrolní seznam, který však byl nahrazen prací provedenou v roce 2010 ve spolupráci se sítí vedoucích pracovníků EPA’.

Kontrolní seznam je navržen tak, aby umožnil aktérům a zúčastněným stranám v legislativním a implementačním procesu posoudit právní předpisy EU v oblasti životního prostředí (a související vnitrostátní právní předpisy a implementační úsilí) z různých hledisek proveditelnosti a vymahatelnosti, a to jak ex ante, tak ex post. V této zprávě je obsažen seznam otázek –lze jej použít jako kontrolní seznam, pomocný materiál nebo jako dotazník v závislosti na potřebách a zájmech uživatele.

Další příloha(y)

Tags:

Subscribe to our newsletter