IMPEL Logo

Tools

 • Finanční rezerva na závazky vůči životnímu prostředí - praktická příručka

  Tato praktická příručka je určena jako referenční dokument pro regulační orgány. Nepředepisuje, co by měl regulátor dělat. Jejím cílem je spíše poskytnout informace, které regulačním orgánům pomohou lépe rozhodovat o finančním zajištění povinností a závazků v oblasti životního prostředí. Tímto způsobem by měla přispět ke zlepšení ochrany životního prostředí a veřejných financí, podpořit dodržování zásady "znečišťovatel platí" a podpořit investice provozovatelů do prevence znečištění. Příručka identifikuje otázky, které je třeba zvážit v rozhodovacím procesu při posuzování finančního zajištění, a pomáhá regulačním orgánům a dalším uživatelům při hledání úspěšných řešení. Zdůrazňuje také význam průběžné údržby a monitorování finančního zajištění, aby bylo zajištěno úspěšné poskytování tohoto finančního zajištění v případě potřeby, a uvádí příklady použití a pokyny na mezinárodní úrovni.

  [Read more]
 • Metodika správných věcí pro povolování - Srovnání

  Projekt Doing the right things for environmental permitting (2016-2018) se zabývá vztahem mezi povolováním a inspekcí, identifikuje zajímavé případové studie a osvědčené postupy v Evropě a identifikuje a popisuje kroky, které by mohly být použity v povolovacích řízeních.

  [Read more]
 • Ochrana přírody při povolování a kontrole průmyslových zařízení

  Tato zpráva/nástroj se zaměřuje zejména na objasnění kritérií pro screening, posouzení významných vlivů, posouzení kumulativních dopadů a případně na mechanismy zavedené ke kontrole dodržování podmínek povolení týkajících se zmírňujících opatření stanovených podle čl. 6(3). V souvislosti s řešením problematiky soustavy Natura 2000 při povolování a kontrole průmyslových zařízení projekt identifikoval některé osvědčené postupy, jak jsou popsány ve zprávě.

  [Read more]
 • Osvědčené postupy v oblasti energetické účinnosti při vydávání povolení a kontrolách

  Tento dokument poskytuje přehled osvědčených postupů v souvislosti s řešením energetické účinnosti v povolovacích a kontrolních řízeních.

  [Read more]
 • Úprava odpadu před skládkováním podle čl. 6 směrnice o skládkách

  Tato zpráva přináší výsledky části projektu IMPEL zaměřené na implementaci čl.6 směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů členskými státy EU, a to v následujícím rozsahu s cílem prozkoumat situaci v členských státech, pokud jde o skládkování neupraveného odpadu. Předběžně byl rozeslán průzkum.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter