IMPEL Logo

Příručka pro skládky odpadů

Vzhledem k problematickým tokům odpadů po celém světě, zejména elektronického odpadu, vyřazených vozidel a jejich součástí z Evropy do Afriky, se odborníci na přepravu odpadů v současné době shodují na nutnosti účinněji se zaměřit na zdroje nelegálních toků odpadů a na předcházející zařízení, kde se tyto odpady před vývozem shromažďují, skladují a/nebo zpracovávají. Cílem projektu IMPEL-TFS “Místa nakládání s odpady”, který byl zahájen počátkem roku 2011, je lepší porozumění těmto tokům odpadů a zařízením, výměna informací a osvědčených postupů a vypracování pokynů pro identifikaci míst,  inspekci a následnou kontrolu s cílem podpořit dodržování předpisů.

Předkládaná příručka o místech nakládání s odpady vychází ze zkušeností projektového týmu, analýzy stávajících poradenských dokumentů, dotazníků zaslaných členským zemím IMPEL a výsledků odborného semináře ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). Poskytuje představení ekonomiky nelegálního obchodu s odpady a právního kontextu pro skládky odpadů a zdůrazňuje význam proaktivních opatření, jako jsou kampaně na zvyšování povědomí a spolupráce s celními orgány, obchodními sdruženími a přepravními linkami. Dále jsou uvedeny pokyny pro identifikaci problematických míst s odpady a příklady úspěšných metod používaných v některých zemích EU, jako je například přístup založený na proudu odpadů. Stěžejní část příručky je věnována přípravě a provádění kontrol na místě, přičemž se zaměřuje na kontrolní metody, potřebné informace a kontakty, rozlišení odpadu a neodpadu a bezpečnostní aspekty. Poslední kapitola dokumentu se zabývá nezbytnými následnými kroky po inspekci na místě. Text příručky je doplněn 11 přílohami, které obsahují rozhodovací stromy, kontrolní seznamy, příslušné formuláře,
tabulky procesních požadavků a užitečné internetové odkazy.

Tags:

Lead country and contact

Německo

Subscribe to our newsletter