IMPEL Logo

Tools

 • Metodika správných věcí pro povolování - Srovnání

  Projekt Doing the right things for environmental permitting (2016-2018) se zabývá vztahem mezi povolováním a inspekcí, identifikuje zajímavé případové studie a osvědčené postupy v Evropě a identifikuje a popisuje kroky, které by mohly být použity v povolovacích řízeních.

  [Read more]
 • Ochrana přírody při povolování a kontrole průmyslových zařízení

  Tato zpráva/nástroj se zaměřuje zejména na objasnění kritérií pro screening, posouzení významných vlivů, posouzení kumulativních dopadů a případně na mechanismy zavedené ke kontrole dodržování podmínek povolení týkajících se zmírňujících opatření stanovených podle čl. 6(3). V souvislosti s řešením problematiky soustavy Natura 2000 při povolování a kontrole průmyslových zařízení projekt identifikoval některé osvědčené postupy, jak jsou popsány ve zprávě.

  [Read more]
 • Osvědčené postupy v oblasti energetické účinnosti při vydávání povolení a kontrolách

  Tento dokument poskytuje přehled osvědčených postupů v souvislosti s řešením energetické účinnosti v povolovacích a kontrolních řízeních.

  [Read more]
 • Modelovací nástroj iDepend

  iDEPEND je nástroj pro modelování závislostí, který může regulačním orgánům pomoci identifikovat intervenční strategie a přístupy s cílem zlepšit chování provozovatelů v oblasti dodržování environmentálních předpisů. Nástroj zároveň analyzuje možnou úspěšnost zvoleného přístupu.

  [Read more]
 • Kontrolní seznam pro hodnocení právních předpisů z hlediska proveditelnosti a vymahatelnosti

  S cílem povzbudit tvůrce politik, zákonodárce a zúčastněné strany, aby věnovali větší pozornost pravděpodobným problémům s praktickou proveditelností a vymahatelností v průběhu celého legislativního procesu, a to s cílem předvídat a řešit problémy s praktickou proveditelností a vymahatelností prostřednictvím aktivního přístupu, zahájil IMPEL projekt zaměřený na vytvoření praktického kontrolního seznamu pro posouzení praktické proveditelnosti a vymahatelnosti stávajících a nových právních předpisů s cílem zlepšit celkové provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí v členských státech.

  [Read more]
 • Sousedský dialog - sada nástrojů

  Tento dokument je určen orgánům a společnostem, které chtějí využívat nebo podporovat přímý dialog. k řešení environmentálních konfliktů mezi obyvateli a průmyslovými podniky. Řada členských států se zapojila do řady projektů zaměřených na navazování sousedských dialogů, v jejichž rámci byly shromážděny a vyhodnoceny příklady řešení environmentálních konfliktů mezi podniky a jejich sousedy prostřednictvím dialogu.

  [Read more]
 • Úprava odpadu před skládkováním podle čl. 6 směrnice o skládkách

  Tato zpráva přináší výsledky části projektu IMPEL zaměřené na implementaci čl.6 směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů členskými státy EU, a to v následujícím rozsahu s cílem prozkoumat situaci v členských státech, pokud jde o skládkování neupraveného odpadu. Předběžně byl rozeslán průzkum.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter