IMPEL Logo

Om IMPEL

Europæisk netværk for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen (IMPEL) er en international nonprofit-sammenslutning af miljømyndigheder i EU's medlemsstater, EU's tiltrædelses- og kandidatlande, EØS- og EFTA-lande og potentielle kandidater til at blive medlem af Det Europæiske Fællesskab. Sammenslutningen er registreret i Belgien og har sit hjemsted i Bruxelles. IMPEL har i øjeblikket 56 medlemmer fra 36 lande, herunder alle EU's medlemsstater, Nordmakedonien, Serbien, Tyrkiet, Island, Kosovo*, Albanien, Schweiz og Norge.

(*Denne betegnelse foregriber ikke holdninger til status og er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.)

Fra uformel til formel

IMPEL blev oprettet i 1992 som et uformelt netværk af europæiske reguleringsmyndigheder og myndigheder, der beskæftiger sig med gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen. I 2008 blev IMPEL omdannet til en international nonprofitforening i henhold til belgisk lov. Læs mere om IMPEL-netværkets historie. 

Nettets mål

Nettets mål er at skabe den nødvendige drivkraft i Den Europæiske Union til at gøre fremskridt med hensyn til at sikre en mere effektiv anvendelse af miljølovgivningen. Kernen i IMPEL's aktiviteter finder sted inden for en projektstruktur og vedrører bevidstgørelse, kapacitetsopbygning, peer review, udveksling af oplysninger og erfaringer om implementering, internationalt samarbejde om håndhævelse samt fremme og støtte af den europæiske miljølovgivnings praktiske anvendelighed og håndhævelse.

IMPEL har udviklet sig til en bredt kendt organisation på miljøområdet og er nævnt i en række af EU's lovgivningsmæssige og politiske dokumenter, f.eks.:

  • Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt miljøhandlingsprogram for Den Europæiske Union frem til 2020 "Et godt liv inden for rammerne af vores planet", der fastlægger Fællesskabets syvende miljøhandlingsprogram,
  • Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/331/EF af 4. april 2001 om minimumskriterier for miljøinspektioner i medlemsstaterne (RMCEI),
  • Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelse af Fællesskabets miljølovgivning og,
  • EuropaKommissionens retningslinjer for konsekvensanalyse.

Subscribe to our newsletter