IMPEL Logo

About IMPEL

Styrelsen er foreningens udøvende organ og er ansvarlig for den daglige ledelse og gennemførelsen af generalforsamlingens beslutninger. Den forvalter f.eks. forbindelserne med vigtige eksterne interessenter som Europa-Kommissionen, udarbejder netværkets budget og forvalter og tildeler midler, hvor det er nødvendigt. Bestyrelsen fører tilsyn med sekretariatet.

Styrelsen består i øjeblikket af:

Marco Falconi

Marco Falconi arbejder som tekniker ved ISPRA (det italienske institut for miljøbeskyttelse og -forskning) og er leder af IMPEL-ekspertgruppen for vand og jord. Han har to mastergrader – en i miljøvidenskab og en anden i geologi.
Marco har international erfaring med projekter med FN i Balkanlandene og med GEO6-vurdering. Han er en af EIONET's nationale referencecentre for jordbund. I ISPRA er han koordinator for kapitlet "Soil and Land" i den årlige rapport om byområder. Han er også videnskabelig koordinator for Remtech Europe, en årlig konference om forurenede grunde. Han underviser i miljøvurdering på det polytekniske universitet i Marche og på universitetet i Camerino.

Jaakko Vesivalo

Jaakko Vesivalo arbejder som ledende miljøekspert i inspektionsenheden i Center for Økonomisk Udvikling, Transport og miljø for det sydøstlige Finland (KASELY). Han blev medlem af IMPEL-familien med IED-implementeringsprojektet i 2015 og er leder af industri- og lufttekniske eksperter siden 2021 . Jaakko har international erfaring med udviklingsbistandsprojekter i Nepal, Laos og RSA inden for miljøforvaltning.Han har en kandidatgrad i miljøteknik fra Berlins tekniske universitet og en bachelor i socialantropologi fra Berlins frie universitet.

Alfred Dreijer

Alfred arbejder i licensmyndigheden i provinsen Drenthe i Nederlandene, hvor han udsteder tilladelser til jagt, naturbeskyttelse og skovbrug. På vegne af provinsen Drenthe deltager han i en national arbejdsgruppe om naturbeskyttelseslovgivning og i den nationale arbejdsgruppe om ulveforvaltning. Han har tidligere arbejdet som ejendomsmægler i ministeriet for landbrug, natur og fiskeri samt som naturbeskyttelsesmedarbejder i provinsen Friesland. Han har været involveret i IMPEL siden 2017  og i 2021 blev han valgt som leder af naturekspertgruppen.

Martine Blondeel

Martine er senior ekspert i miljø- og fysisk håndhævelsespolitik i ministeriet for miljø og fysisk udvikling i den flamske regering i Belgien. Før dette var hun i mange år chefinspektør i miljøinspektoratets afdeling for miljøinspektion. I den egenskab førte hun tilsyn med koordineringsarbejdet for adskillige eksperter på forskellige miljøområder som luft, spildevand, affald, affaldstransport, støj, lugt, ozonlagsnedbrydende stoffer og drivhusgasser, jordbund og grundvand, genetisk modificerede organismer, energistyringssystemer, miljøstyringssystemer og Reach-forordningen. Tidligere var hun koordinator-ekspert inden for luftforurening og kontrol med lugtgener. Hun har erfaring som miljøinspektør, som politisk ekspert på luftområdet og som underviser i naturvidenskab. Hun har studeret ved universitetet i Leuven og efterfølgende yderligere studier ved universiteterne i Antwerpen og Gent. Hun har været involveret i IMPEL siden 2007 – hovedsagelig i ekspertgrupperne Industry & Air and Cross Cutting Issues – og i 2021 blev hun valgt som leder af ekspertgruppen for tværgående spørgsmål.

Ana Garcia

Ana Garcia er i øjeblikket ansat som inspektør og direktør for enheden for samarbejde og internationale anliggender, IGAMAOT, i Portugal. Hun er miljøinspektør ved Generalinspektionen for landbrug, hav, miljø og fysisk planlægning (IGAMAOT, Portugal) og har en ph.d.-grad i miljøvidenskab med temaet “Gennemførelse af miljølovgivning”. Hun har arbejdet med IMPEL siden 1999 og har deltaget som national repræsentant i IMPEL-projekter på forskellige områder, nemlig naturbeskyttelse, industri og luft, affald og vand, og hun har været Portugals nationale koordinator siden 2015 og var næstformand for IMPEL i 2017-2018.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc er chef for afdelingen for styring af kroniske risici og inspektorater i ministeriet for energiovergang i Frankrig. Han har studeret på Ecole polytechnique og Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees i Paris og har erfaring fra forskellige ministerier med emner som regnskaber for socialforsikringer, jordforurening og radioaktiv forurening og nu med inspektioner af industrianlæg. Han har været national IMPEL-koordinator for Frankrig siden 2009 og har deltaget i en lang række IMPEL-aktiviteter. I 2022 blev han valgt som næstformand for administration og finanser i IMPEL.

Bojan Počkar

Bojan er senior miljøinspektør ved inspektoratet for miljø- og fysisk planlægning i Slovenien. Han er uddannet i organisationsvidenskab fra universitetet i Kranj i Slovenien. Han er leder af den tværministerielle arbejdsgruppe om TFS-spørgsmål i Slovenien (medlemmer af inspektoratet, politiet og finansforvaltningen) og har været involveret i IMPEL i over 10 år som national koordinator, nationalt kontaktpunkt på TFS-området, medlem af styringsudvalget for ekspertgruppen for affald&TFS og aktivt medlem af forskellige IMPEL-projekter inden for affald&TFS- og tværgående ekspertgrupper. Bojan er næstformand for projekter. 

Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski arbejder som seniorrådgiver for affaldsoverførsler for Miljøstyrelsen. Han blev medlem af IMPEL Waste og TFS-familien i 2010, og siden da har han deltaget i mange forskellige projekter for Miljøstyrelsen. Helge blev på COP 12 valgt som medlem af Basel ENFORCE for 2016/17. Han var leder af TFS-afdelingen i delstaten Sachsen i de sidste 3 år, og han vendte endelig tilbage til Sverige i maj 2021. Han har erfaring inden for TFS og affaldsklassificeringer, spildevand og deponering af affald. Helge er ekspertgruppeleder for affald og TFS i 2022/23. Han har en kandidatgrad i kemi fra det tekniske universitet i Dresden.

Subscribe to our newsletter