IMPEL Logo

About IMPEL

Styrelsen er foreningens udøvende organ og er ansvarlig for den daglige ledelse og gennemførelsen af generalforsamlingens beslutninger. Den forvalter f.eks. forbindelserne med vigtige eksterne interessenter som Europa-Kommissionen, udarbejder netværkets budget og forvalter og tildeler midler, hvor det er nødvendigt. Bestyrelsen fører tilsyn med sekretariatet.

Styrelsen består i øjeblikket af:

Marco Falconi

Marco Falconi arbejder som tekniker ved ISPRA (det italienske institut for miljøbeskyttelse og -forskning) og er leder af IMPEL-ekspertgruppen for vand og jord. Han har to mastergrader – en i miljøvidenskab og en anden i geologi.
Marco har international erfaring med projekter med FN i Balkanlandene og med GEO6-vurdering. Han er en af EIONET's nationale referencecentre for jordbund. I ISPRA er han koordinator for kapitlet "Soil and Land" i den årlige rapport om byområder. Han er også videnskabelig koordinator for Remtech Europe, en årlig konference om forurenede grunde. Han underviser i miljøvurdering på det polytekniske universitet i Marche og på universitetet i Camerino.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan er senior miljøinspektør ved inspektoratet for miljø- og fysisk planlægning i Slovenien. Han er uddannet i organisationsvidenskab fra universitetet i Kranj i Slovenien. Han er leder af den tværministerielle arbejdsgruppe om TFS-spørgsmål i Slovenien (medlemmer af inspektoratet, politiet og finansforvaltningen) og har været involveret i IMPEL i over 10 år som national koordinator, nationalt kontaktpunkt på TFS-området, medlem af styringsudvalget for ekspertgruppen for affald&TFS og aktivt medlem af forskellige IMPEL-projekter inden for affald&TFS- og tværgående ekspertgrupper. Bojan er næstformand for projekter. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred arbejder i licensmyndigheden i provinsen Drenthe i Nederlandene, hvor han udsteder tilladelser til jagt, naturbeskyttelse og skovbrug. På vegne af provinsen Drenthe deltager han i en national arbejdsgruppe om naturbeskyttelseslovgivning og i den nationale arbejdsgruppe om ulveforvaltning. Han har tidligere arbejdet som ejendomsmægler i ministeriet for landbrug, natur og fiskeri samt som naturbeskyttelsesmedarbejder i provinsen Friesland. Han har været involveret i IMPEL siden 2017  og i 2021 blev han valgt som leder af naturekspertgruppen.

Martine Blondeel

Martine er senior ekspert i miljø- og fysisk håndhævelsespolitik i ministeriet for miljø og fysisk udvikling i den flamske regering i Belgien. Før dette var hun i mange år chefinspektør i miljøinspektoratets afdeling for miljøinspektion. I den egenskab førte hun tilsyn med koordineringsarbejdet for adskillige eksperter på forskellige miljøområder som luft, spildevand, affald, affaldstransport, støj, lugt, ozonlagsnedbrydende stoffer og drivhusgasser, jordbund og grundvand, genetisk modificerede organismer, energistyringssystemer, miljøstyringssystemer og Reach-forordningen. Tidligere var hun koordinator-ekspert inden for luftforurening og kontrol med lugtgener. Hun har erfaring som miljøinspektør, som politisk ekspert på luftområdet og som underviser i naturvidenskab. Hun har studeret ved universitetet i Leuven og efterfølgende yderligere studier ved universiteterne i Antwerpen og Gent. Hun har været involveret i IMPEL siden 2007 – hovedsagelig i ekspertgrupperne Industry & Air and Cross Cutting Issues – og i 2021 blev hun valgt som leder af ekspertgruppen for tværgående spørgsmål.

Subscribe to our newsletter