IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Vand og jord icon Vand og jord

  Bevidstheden om den trussel, der er forbundet med forringelse af vandressourcernes kvalitet og kvantitet, er vokset i årenes løb. Det samme gælder problemerne i forbindelse med dårlig forvaltning af jord og jordbund. Tilstedeværelsen af en række forskellige administrative strukturer og håndhævelsesstrukturer, der opererer inden for et enkelt tematisk område, behovet for at operere inden for en defineret strategisk linje, der er fastlagt i rammedirektiver, og utilstrækkelig dokumentation, data og information angives som hovedårsager til mangler i gennemførelsen. Dette kan følgelig bringe vandforvalternes evne til at planlægge passende foranstaltninger i fare.

  [Read more]
 • Tværgående værktøjer og tilgange icon Tværgående værktøjer og tilgange

  X-cutting Expert Teamet er oprettet for at støtte reguleringsmedarbejdere, der er ansvarlige for udviklingen af systemer, processer, procedurer og nye arbejdsmetoder. Holdet beskæftiger sig primært med X-cutting-reguleringssystemer snarere end sektorspecifikke systemer. Teamets mål er: at gøre de regulerende myndigheder mere effektive og virkningsfulde at identificere og udvikle overordnede værktøjer til støtte for reguleringsmyndighederne og gennemførelsen af ny regulering at bidrage til udviklingen af kapacitet i medlemsorganisationerne og til at skabe lige vilkår i Europa at arbejde på at identificere og bidrage til løsningen af specifikke problemer.

  [Read more]
 • Beskyttelse af naturen icon Beskyttelse af naturen

  Det er en prioritet i EU at standse og vende tabet af biodiversitet inden 2020. Gennemførelsen af EU's naturlovgivning (fugle- og habitatdirektiverne) er afgørende for at nå EU's 2020-mål for biodiversitet. Gennemførelsen og håndhævelsen skal dog forbedres. Da EF hvert år modtager et relativt stort antal klager og overtrædelsesprocedurer vedrørende disse naturdirektiver, er der behov for at styrke inspektionen og håndhævelsen på dette område, og for at gøre dette er det nødvendigt at slå sig sammen med andre naturnetværk i Europa. I henhold til IMPEL-strategien vil de vigtigste områder af interesse for naturbeskyttelse blive dækket af det grønne ekspertteams arbejde. Denne fremgangsmåde er blevet anset for at være mere effektiv til at håndtere de nye perspektiver i gennemførelsen af den europæiske naturlovgivning: den vil give mulighed for en fokuseret tilgang til naturbeskyttelsesspørgsmål og en stabil og struktureret dialog mellem natureksperter mellem myndigheder, andre vigtige netværk som f.eks. netværk af anklagere, netværk af dommere, ngo'er og videnskabelige institutter. Det overordnede mål med det grønne ekspertteam er at bidrage til at styrke gennemførelsen af EU's naturlovgivning ved at øge bevidstheden, udvide netværket af grønne eksperter, udveksle bedste praksis, styrke samarbejdet med EU-netværket af anklagere og netværket af dommere, styrke samarbejdet og dele viden med ngo'er, forbedre samarbejdet mellem (håndhævelses)eksperter og tilrettelægge fælles inspektioner. IMPEL er villig til at kombinere indsatsen fra alle netværk og ngo'er og bruge sin erfaring med inspektion og håndhævelse til at fastlægge projekter og aktiviteter, der tilfører merværdi i kæden regulering - tilladelse og inspektion - håndhævelse - retsforfølgning - dom - evaluering af lovgivningens effektivitet.

  [Read more]
 • Affald og TFS icon Affald og TFS

  Tags: Waste and TFS

  Ekspertgruppen for affald og TFS beskæftiger sig med den praktiske gennemførelse og håndhævelse af internationale og europæiske regler for overførsel af affald og affaldshåndtering. Formålet med netværket er at fremme overholdelsen af den europæiske affaldsoverførselsforordning og affaldshåndteringsdirektiverne gennem håndhævelse, at gennemføre fælles håndhævelsesprojekter, at fremme udveksling af viden, bedste praksis og erfaringer med håndhævelse af forordninger og direktiver og at stimulere en ensartet håndhævelsesordning. Dette gøres ved hjælp af oplysnings- og kapacitetsopbygningsaktiviteter, fremme af samarbejde mellem myndigheder og grænseoverskridende samarbejde og operationelle håndhævelsesaktiviteter. Medlemmerne af klyngen repræsenterer miljømyndigheder, men også told- og politimyndigheder og andre myndigheder, der spiller en rolle i håndhævelsen af grænseoverskridende overførsler og håndtering af affald.

  [Read more]
 • Industri og luft icon Industri og luft

  Ekspertgruppen "Industri og luft" vil hovedsagelig fokusere på den praktiske gennemførelse og håndhævelse af industrirelaterede retsakter. Det vigtigste direktiv på dette område er direktivet om industrielle emissioner 2010/75/EU (IED), som erstatter IPPC-direktivet og syv sektordirektiver pr. 7. januar 2013. Derudover er luftkvalitetsdirektivet af særlig interesse for ekspertgruppen på grund af dets tætte forbindelse til luftemissioner. En anden retsakt vedrører Seveso-direktivet om kontrol med større industriulykker.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter