IMPEL Logo

Affald og TFS

Affalds- og TFS-ekspertgruppen beskæftiger sig med den praktiske gennemførelse og håndhævelse af internationale og europæiske regler for overførsel af affald og affaldshåndtering. Formålet med netværket er at fremme overholdelsen af den europæiske affaldsoverførselsforordning og affaldshåndteringsdirektiverne gennem håndhævelse, at gennemføre fælles håndhævelsesprojekter, at fremme udveksling af viden, bedste praksis og erfaringer med håndhævelse af forordningerne og direktiverne og at stimulere en ensartet håndhævelsesordning. Dette gøres ved hjælp af oplysnings- og kapacitetsopbygningsaktiviteter, fremme af samarbejde mellem myndigheder og grænseoverskridende samarbejde og operationelle håndhævelsesaktiviteter.  Medlemmerne af klyngen repræsenterer miljømyndigheder, men også told- og politimyndigheder og andre myndigheder, der spiller en rolle i håndhævelsen af grænseoverskridende overførsler og håndtering af affald.

Tags:

Key areas

 • Overførsel af affald
 • Håndhævelse
 • Overførsel af plastaffald
 • Genvinding af skibe
 • Affaldshåndtering og cirkulær økonomi
 • WEEE

Related projects

 • Det store/lille TFS-projekt

  Gennem flere år og flere IMPEL-projekter har initiativtagerne til projektet konstateret, at flere TFS-inspektører tilsammen har haft tusindvis af inspektioner på TFS-området. Alle disse inspektioner har resulteret i et omfattende kendskab til lovgivningen i forbindelse med fysiske inspektioner af grænseoverskridende overførsel af affald. På trods af adskillige lovændringer og revisioner af lovgivningen mangler der imidlertid stadig en forbindelse mellem lovgiverne og inspektørerne ude i marken, når det gælder nogle af detaljerne i lovgivningen. Disse "detaljer" kan være der, hvor der er visse hensigter med lovgivningen, men på grund af den manglende forbindelse på grund af lange kommunikationslinjer og mange agenturer mellem lovgiverne på EU-plan og TFS-inspektørerne og det niveau, hvor sådanne "detaljer" måske ikke bliver bragt højere op i de enkelte landes prioriteringer over for Kommissionen, da de blot er "detaljer".

  [Read more]
 • Strategisk netværkssamarbejde

  En stor del af arbejdet i IMPEL-klyngen Affald og TFS fokuserer på overholdelse af reglerne for grænseoverskridende overførsel af affald. Da en stor mængde affaldstransporter er bestemt til lande uden for Europa, er det vigtigt at have gode kontakter med myndighederne i disse bestemmelseslande. De fleste IMPEL-medlemmer har minimal kontakt med disse fjerntliggende lande. Miljøskader som f.eks. dumpning af e-affald i Afrika og plastikdumping i Asien er desværre ret almindelige, og vi ser et stort antal strukturelle ulovlige transporter finde sted. Markedet er dynamisk, og som følge af den seneste politiske udvikling, f.eks. importforbuddet i Kina, og de europæiske myndigheder kæmper for at følge med i, hvordan situationen er i praksis. I disse tilfælde er internationalt samarbejde afgørende.

  [Read more]
 • Overførsel af plastaffald (tidligere kinesisk importforbud mod plastaffald)

  Plastikaffaldet stiger globalt set i årenes løb. Da Kina accepterede 7 mio. tons plastaffald til genanvendelse inden 2018, forårsagede dette et kraftigt chok for den globale handel med plastaffald. Dette chok resulterede i, at de asiatiske nabolande modtog det fortrængte affald. Selv om de oplysninger, vi har om den endelige slutdestination for disse affaldsstrømme, er begrænsede, er det sikkert, at der er behov for yderligere oplysninger.

  [Read more]
 • Affaldshåndtering og cirkulær økonomi (tidligere projektserie om inspektion af lossepladser)

  Projektet Affaldshåndtering og cirkulær økonomi har til formål at bygge videre på resultaterne og produkterne fra tidligere deponeringsprojekter. Man bevæger sig gennem affaldshierarkiets trin for at fremme miljøinnovation og cirkulær økonomi, samtidig med at man skaber lige vilkår og sikrer en fælles forståelse af affaldsrammedirektivets nøglepunkter i tilladelses- og undtagelsesprocessen.

  [Read more]
 • WEEE artikel 17 Free-riders Projekt

  I henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU (henholdsvis den gennemførte nationale lovgivning: f.eks. ElektroG i Tyskland) skal alle producenter af elektrisk og elektronisk udstyr registreres i det nationale register (Tyskland: stiftung elektro-altgeräte register) for at sikre, at de opfylder deres ansvar, når deres solgte produkter bliver til affald (f.eks. WEEE).

  [Read more]
 • Affalds- og TFS-konferencer

  Mange af affalds- og TFS-ekspertgruppens projekter og aktiviteter er baseret på den europæiske forordning om overførsel af affald (EF) nr. 1013/2006 (WSR). Da der er tale om en forordning med et grænseoverskridende aspekt, er det af stor betydning at have et aktivt og praktisk europæisk netværk af inspektører og tilsynsmyndigheder, der mødes regelmæssigt for at udveksle praktiske erfaringer. Ikke kun miljøinspektører, men også told- og politifolk og retsvæsenet. De igangværende IMPEL-TFS-projekter viser fortsat behovet for at etablere og frem for alt opretholde et godt og praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne, tredjelande og relevante internationale organisationer.

  [Read more]
 • Genbrug af skibe (tidligere udtjente skibe)

  I 2017 blev 65 % af skibene/skibene på verdensplan solgt til sydasiatiske strandingsværfter til ophugning (f.eks. Indien, Pakistan og Bangladesh), hvilket medfører betydelige miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, især hvis det tages i betragtning, at disse skibe udgjorde 80 % af bruttotonnagen af alle ophuggede skibe, der strandede i 2017. Der foregår stadig ulovlig eksport af skibe til stranding i Sydasien og omgåelse af reglerne for overførsel af affald og genanvendelse af skibe. Bangladesh, Indien og Pakistan tegner sig for næsten 90 % af den samlede bruttotonnage, der blev ophugget på verdensplan i 2019, og nogle af disse skibe er enten blevet eksporteret ulovligt fra Europa eller "lovligt" ved at omgå reglerne.

  [Read more]
 • Gennemførelse af WEEE-direktivet

  Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er en af de hurtigst voksende affaldsstrømme i EU med ca. 9 mio. tons i 2005 og forventes at stige til over 12 mio. tons i 2020. WEEE indeholder en kompleks blanding af materialer og komponenter, som også til dels er farlige. Hvis WEEE ikke håndteres korrekt, kan det forårsage store miljø- og sundhedsproblemer. Desuden kræver produktionen af elektronik også brug af knappe og dyre ressourcer.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strategisk projekt for at øge afsløringen og afbrydelsen af miljøkriminalitet på Vestbalkan

  SPIDER WEB finansieres i fællesskab af Den Europæiske Union og Forbundsrepublikken Tyskland på grundlag af en tilskudsaftale med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) inden for rammerne af IPA/2017-projektet om bekæmpelse af grov kriminalitet på Vestbalkan. Til nem orientering kan du se SPIDER WEB-opdateringerne nedenfor:

  [Read more]
 • TFS Seaport projekt I-II

  Formålet med disse projekter var at forbedre den europæiske håndhævelse af reglerne om overførsel af affald som fastsat i EU-forordning 259/93 og Basel-konventionen ved at forbedre samarbejdet mellem de håndhævende myndigheder.

  [Read more]
 • Verifikation af affaldets bestemmelsessted

  Projektet havde til formål at øge samarbejdet og informationsudvekslingen om verifikation af affaldsbestemmelserne inden for rammerne af EU-forordning 259/93 (affaldsoverførselsforordningen WSR) om overvågning og kontrol af affaldsoverførsler ved at udføre inspektioner i de deltagende lande og følge affaldsstrømmene til deres endelige bestemmelsessted.

  [Read more]
 • Grænseoverskridende overførsler af e-affald

  Praktiske muligheder og håndhævelse af forslaget om omarbejdning af WEEE (2009) IMPEL har tidligere udviklet en tjekliste til at undersøge gennemførligheden og håndhævelsen af forslaget. spørgsmål i forbindelse med foreslået og eksisterende miljølovgivning. I december 2008 vedtog Kommissionen et omarbejdet forslag til WEEE-direktivet. I denne rapport beskrives en vurdering af de P&E-spørgsmål, der opstår i forbindelse med forslaget, på grundlag af IMPEL's tjekliste. Rapporten indeholder en sammenfatning af resultaterne af spørgeskemabesvarelserne og workshopdrøftelserne og fremhæver en lang række P&E-spørgsmål.

  [Read more]
 • Samarbejde mellem EU og Afrika

  I februar 2008 underskrev IMPEL et aftalememorandum med Basel-konventionens sekretariat. Inden for rammerne af dette aftalememorandum blev IMPEL TFS og SBC enige om at samarbejde om komponent 4 i SBC's projekt "E-wastes to Africa". Dette projekt, der blev iværksat i 2009, har til formål at udstyre Vestafrika og andre afrikanske lande med henblik på at kunne håndtere det voksende problem med import af e-affald fra de industrialiserede lande og dermed beskytte borgernes sundhed. Projektet har fire komponenter:

  [Read more]
 • IMPEL - samarbejde i Asien

  Medlemmerne af IMPEL TFS-styringsudvalget deltager hvert år i workshopper i Asia Network on the Prevention of Illegally Transboundary Movements of Hazardous Wastes og i Regional Enforcement Network for Chemicals and Waste (REN).

  [Read more]
 • Affaldspladser

  I betragtning af de problematiske affaldsstrømme på verdensplan, navnlig elektronisk affald, udtjente køretøjer og deres komponenter fra Europa til Afrika, var eksperterne enige om, at det er nødvendigt at målrette mere effektivt mod kilderne til ulovlige affaldsstrømme og de "opstrøms"-anlæg, hvor sådant affald indsamles, opbevares og/eller behandles inden eksport.

  [Read more]
 • Gør de rigtige ting i forbindelse med inspektioner af affaldsoverførsler

  Dette IMPEL-projekt undersøger anvendeligheden af DTRT-metoden (Doing the Right Thing) i forbindelse med inspektion af affaldsoverførsler. Formålet er at udvikle et praktisk værktøj baseret på DTRT-vejledningen, som kan bidrage til at forbedre de kompetente myndigheders tilrettelæggelse af inspektioner af affaldsoverførsler i IMPEL-medlemsstaterne. Tre kompetente myndigheder fra forskellige IMPEL-medlemslande vil hver især anvende DTRT Guidance Book på inspektioner af affaldsoverførsler og afprøve, hvordan DTRT kan støtte tilrettelæggelsen af disse inspektioner. Ved tilrettelæggelse forstås alle de forskellige trin i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af inspektioner som beskrevet i DTRT's miljøinspektionscyklus. Testene vil blive gennemført under hensyntagen til resultaterne og anbefalingerne fra undersøgelsen af de specifikke inspektionskrav for affaldsoverførsler. Resultaterne af testfasen vil blive drøftet og anvendt til at udvikle et vejledningsværktøj baseret på DTRT Guidance Book, som er egnet til det specifikke område for tilrettelæggelse af inspektioner af affaldsoverførsler.

  [Read more]
 • IMPEL-TFS NCP-møder om bedste praksis

  Internationalt samarbejde og international tilpasning er meget vigtigt, når det gælder håndhævelse af den europæiske forordning om overførsel af affald (EF) nr. 1013/2006, jf. artikel 50. Tidligere og igangværende IMPEL-TFS-projekter (grænseoverskridende overførsel af affald) har vist, at det er vigtigt at samarbejde som kompetente myndigheder. Der er fortsat alvorlige mangler med hensyn til håndhævelsen af EU's forordning om overførsel af affald. For at forbedre samarbejdet og tilpasningen af håndhævelsen er det nødvendigt med hyppig kontakt mellem de europæiske håndhævelsesmyndigheder. Dette projekt letter udvekslingen af oplysninger og erfaringer, casestudier, drøftelser om fortolkninger og inspektionsmetoder mellem de nationale kontaktpunkter for affaldsbekæmpelse (NCP'er).

  [Read more]
 • Håndhævelsesforanstaltninger

  Projektet om håndhævelsesforanstaltninger blev iværksat af følgende årsager: De kompetente myndigheder udtrykte et behov for en formaliseret projektramme med henblik på at integrere håndhævelsesinspektioner i deres egne lande; Internationalt samarbejde er afgørende for at løse internationale miljøproblemer, og Netværket af håndhævende myndigheder på området skal opretholdes og udvides til at dække alle medlemsstater for at sikre en effektiv inspektionsordning.

  [Read more]
 • Planlægning af inspektion af affaldsoverførsler

  Den nye Art. 50, stk. 2a, i affaldsoverførselsforordningen 1013/2006 fastsætter, at EU-medlemsstaterne senest den 1. januar 2017 skal sikre, at der oprettes en eller flere inspektionsplaner for hele deres geografiske område. Disse planer henviser til inspektioner i henhold til art. 50, stk. 2, i WSR, dvs. af virksomheder, virksomheder, mæglere og forhandlere i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i WSR. 34 i direktiv 2008/98/EF, og af overførsler af affald og af den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse. På IMPEL-TFS-konferencen i 2014 gav deltagerne udtryk for behovet for at udvikle et standardformat/en standardskabelon eller i det mindste en retningslinje for en inspektionsplan i overensstemmelse med kravene i WSR, hvilket også skulle gøre UP'erne mere sammenlignelige. De støttede også en udveksling af eksisterende planer, erfaringer og prioriteter.

  [Read more]
 • TFS anklagere Projekt for anklagere

  Manglende overholdelse af Basel-konventionen og dens europæiske gennemførelse, den europæiske forordning om overførsel af affald (1013/2006) eller "WSR" er meget alvorlig. Tallene viser, at ca. 20 % af alle affaldsoverførsler er i strid med den. EU-direktiv 2008/99 om beskyttelse af miljøet gennem straffelovgivning kræver, at medlemsstaterne også håndhæver WSR ved hjælp af straffelovgivning.

  [Read more]
 • Håndhævelsesforanstaltninger I - III

  Kravet om, at medlemsstaterne skal inspicere overførsler af affald og samarbejde med hinanden, er en del af forordningen om overførsel af affald. Nogle af målene med dette projekt er at kontrollere affaldets bestemmelsessted og behandlingen på bestemmelsesstedet i eller uden for Europa samt at arbejde hen imod et passende inspektionsniveau i alle medlemsstater og et ensartet håndhævelsesniveau ved alle udgangssteder i EU. De vigtigste aktiviteter omfattede gennemførelse af forskellige håndhævelsesaktioner, vidensudveksling og kapacitetsopbygning samt ajourføring af eksisterende værktøjer.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter