IMPEL Logo

News

 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • IMPEL-workshop om affaldshåndtering og cirkulær økonomi blev afholdt den 13.-14. december i Lissabon

  02 Jan, 2023

  IMPEL-projektet "Waste Management and Circular Economy" (WMCE) bevæger sig gennem affaldshierarkiets trin med henblik på at opnå en fælles forståelse af affaldsrammedirektivets nøglepunkter og homogenisere adfærden på tværs af medlemsstaterne. Projektet har allerede udarbejdet vejledende dokumenter vedrørende affaldshierarkiets trin i de tidligere projektfaser.

  [Read more]
 • IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserede en fælles inspektion på en papirmassefabrik i Sverige

  22 Dec, 2022

  IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserede en fælles inspektion på en papirmassefabrik i Sverige Arbejdsgruppen for inspektion og forebyggelse fra ET-industri og luft organiserede deres 14. fælles inspektion på en papirmasse- og papirfabrik i Sverige den 8.-9. december 2022. Dette var den første fælles inspektion efter Corona. Inspektører fra Sverige, Nederlandene og Finland deltog i inspektionen, og en inspektør fra Det Forenede Kongerige deltog i forberedelserne.

  [Read more]
 • IMPEL Ship Recycling Project afholdt sit første webinar den 28. november 2022

  21 Dec, 2022

  IMPEL-projektet om skibsophugning har til formål at forbedre samarbejdet mellem de miljø- og søfartsmyndigheder, der er involveret på dette område. Forskellig EU-lovgivning og de dertil knyttede kompetencer gør det vanskeligt at gennemføre, overvåge og håndhæve den. For at forebygge ulovlige forsendelser vil der blive udarbejdet vejledningsmateriale til myndighederne og andre involverede interessenter, og der vil blive organiseret kapacitetsopbygning for inspektører og andre interessenter. Desuden vil samarbejdet med andre institutioner, agenturer og netværk inden for og uden for EU samt med ikke-statslige organer blive undersøgt.

  [Read more]
 • God praksis i forbindelse med gennemførelsen af EU's handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter Projektet organiserede deres første fælles inspektion i Portugal

  19 Dec, 2022

  Gennemførelsen af EU's handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter kræver bred støtte, ikke blot fra EU-institutionerne, men også fra EU-agenturerne - Europol og Eurojust -, medlemsstaterne og deres relevante agenturer, EU-delegationerne og medlemsstaternes ambassader i tredjelande. Formålet med IMPEL-projektet "God praksis i forbindelse med gennemførelsen af EU's handlingsplan mod handel med vilde dyr og planter" er at analysere de forskellige former for god praksis for gennemførelse af EU's værktøjer til bekæmpelse af handel med vilde dyr og planter og at udarbejde en vejledning, som kan deles og anvendes af alle medlemsstater. Projektgruppen har udviklet en vejledende vejledning i de tidligere faser af projektet. Klik her for at downloade dokumentet.

  [Read more]
 • Mødet i ekspertgruppen for naturbeskyttelse blev afholdt online den 23. november

  09 Dec, 2022

  Mødet i ekspertgruppen for naturbeskyttelse fandt sted online den 23. november. Fokus for dette arrangement var at give en opdatering om IMPEL-projekter, der er i gang i 2022-2024 under naturbeskyttelsesekspertgruppen. Næstformand for IMPEL Jean Luc Perrin og ekspertgruppeleder Alfred Dreijer åbnede mødet, som blev overværet af 24 repræsentanter fra 11 lande og 2 ngo'er. Dagsordenen omfattede præsentationer fra projektlederne for IMPEL's naturbeskyttelsesprojekter, forslag til fremtidige projekter, resultaterne af undersøgelsen af gennemførelsesudfordringer og hvordan man kan udvide netværket af naturbeskyttelsesholdet.

  [Read more]
 • Projektmøde om forvaltning af mineaffald blev afholdt den 28.-29. november

  06 Dec, 2022

  Projektet om håndtering af mineaffald har til formål at sammenligne medlemsstaternes gennemførelse af direktivet med henblik på at evaluere fælles retningslinjer for bedre håndtering af udvindingsaffald, også i overensstemmelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) sonderende udtalelse, som anbefaler medlemsstaterne at fremme initiativer til udnyttelse og anvendelse af "nye områder" af råmaterialer, såsom udvindingsaffald.

  [Read more]
 • Den 24. generalforsamling af IMPEL

  05 Dec, 2022

  Den 24. generalforsamling af IMPEL

  [Read more]
 • Strategier for verifikation af egenovervågning og rapportering af luftemissioner Workshop Report er nu tilgængelig

  05 Dec, 2022

  Under paraplyen af IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 fokuserede workshoppen VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS på operatørernes egenovervågning af emissioner til luften (kontinuerlig og ikke-kontinuerlig) og fokuserede også på pålideligheden af operatørernes egenovervågning og rapportering heraf (pligtindehavere). Projektrapporten fra workshoppen, der blev afholdt i 2021, er nu godkendt af IMPEL's generalforsamling og kan findes her.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter