IMPEL Logo

News

 • Den 24. generalforsamling af IMPEL

  05 Dec, 2022

  Den 24. generalforsamling af IMPEL

  [Read more]
 • Strategier for verifikation af egenovervågning og rapportering af luftemissioner Workshop Report er nu tilgængelig

  05 Dec, 2022

  Under paraplyen af IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 fokuserede workshoppen VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS på operatørernes egenovervågning af emissioner til luften (kontinuerlig og ikke-kontinuerlig) og fokuserede også på pålideligheden af operatørernes egenovervågning og rapportering heraf (pligtindehavere). Projektrapporten fra workshoppen, der blev afholdt i 2021, er nu godkendt af IMPEL's generalforsamling og kan findes her.

  [Read more]
 • Rapporter om kemisk oxidation in situ og jorddampekstraktion er tilgængelige på 11 sprog

  05 Dec, 2022

  Forvaltningen af forurenede grunde er en proces, der foregår med forskellig hastighed i medlemsstaterne. Dette skyldes til dels forskelle i lovgivningen, som betyder forskellige definitioner, f.eks. "potentielt forurenede lokaliteter", "forurenede lokaliteter" og "sanerede lokaliteter". Derfor har Europa-Kommissionen og FFC sammen med EEA-EIONET-netværket iværksat et initiativ med henblik på at finde fælles definitioner og en undersøgelse i medlemsstaterne i 2018.

  [Read more]
 • 4 Netværkets holdning til forslaget til direktiv om miljøkriminalitet

  22 Nov, 2022

  De fire netværk, EUFJE - European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law og EnviCrimeNet, der samler relevante parter - dommere, anklagere, reguleringsmyndigheder, inspektører og politifolk - for at bidrage til den fælles indsats for at bekæmpe miljøkriminalitet, lykønsker og hilser EU's myndigheder og institutioner velkommen for alt det arbejde, der har ført til forslaget til et nyt direktiv om miljøkriminalitet.

  [Read more]
 • Trin for trin-vejledning til godkendelse og inspektion af IMPEL

  21 Nov, 2022

  En trinvis vejledning om tilladelse og inspektion blev udarbejdet mellem 2016 og 2018 af Doing the Right Thing-projektet, som er et resultat af samarbejdet mellem ekspertgrupperne Cross Cutting og Industry and Air.

  [Read more]
 • IMPEL-håndbogen - Samarbejde om miljøinspektioner og certificering af miljøledelsessystemer er nu tilgængelig

  16 Nov, 2022

  Den klimatiske nødsituation samt en stigende bevidsthed om virkningerne af plastik, nedgang i biodiversiteten og nu virkningerne af en global pandemi og potentiel grøn genopretning har en dybtgående indvirkning på politikken, hvordan vi regulerer og på dem, vi regulerer. Det er grunden til, at IMPEL startede sit Climate Emergency Program i 2021.

  [Read more]
 • Konference om vand- og jordrensning 2022

  08 Nov, 2022

  Konference om vand- og jordrensning 2022

  [Read more]
 • Mødet i industri- og lufttekniske ekspertgrupper fandt sted den 25. oktober 2022

  07 Nov, 2022

  Industri- og luftmøde i Gent den 25. oktober Industri- og lufttekniske ekspertgruppemøde 2022 fandt sted den 25. oktober i Gent og online. Det blev organiseret af den flamske regerings ministerium for miljø og fysisk planlægning i Belgien under paraplyen af EU's netværk for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL). Efter mødet holdt næsten alle arbejdsgrupper et møde den 26. oktober.

  [Read more]
 • IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE)-projektgruppen aflagde deres første besøg på Madeira, Portugal

  04 Nov, 2022

  IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) har til formål at identificere de bedste løsninger i faciliteter, aktiviteter og slutprodukter for at fremme "genbrug/cirkulære markeder" og forbedre effektiviteten af vandforbruget, både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Projektets resultater skal også bidrage til nul-forureningsløsninger og, når det er muligt, inden for sammenhængen vand-food-energiøkosystemer. I overensstemmelse med tidligere resultater (IMPEL-projektet "Integrated Water Approach" 2018-2019) blev det bemærket, at genbrug af vand ikke kan ses som en enkelt kvantitativ foranstaltning til at reducere vandindvindingen, men at kvaliteten i stedet skal kædes sammen med kvantiteten for at sikre sikkerhed og øge værdien gennem anvendelseskæden ved at fremme naturværdier og aktiviteter, der er direkte forbundet med det miljø, der modtager emissioner. I en tidligere fase af projektet blev der udviklet en indikator (Water Circularity Index) og et Excel-værktøj til vurdering heraf. Denne indikator kombinerer vandkvalitets- og -kvantitetsaspekter i anlæg og blev anvendt på flere eksempler. I denne nye fase har projektgruppen til hensigt at forbedre indikatoren, så den kan anvendes på slutprodukter, dvs. lokale/regionale produkter med indvirkning på lokale økonomier, fødevarer, der vandes/produceres med genvundet vand, og produkter fra store industrianlæg.

  [Read more]
 • Projektmødet om kriterier for vurdering af miljøskader (CAED) blev afholdt den 27-28. oktober 2022.

  03 Nov, 2022

  IMPEL-projektgruppen vedrørende kriterier for vurdering af miljøskader (CAED) holdt sit andet møde i 2022 den 27. og 28. oktober. Der var tale om et "hybridmøde", hvor de fleste deltagere var på stedet i Berlin, i forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse, nuklear sikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Der blev holdt præsentationer af forskellige casestudier af skader på biodiversitet, vand og jord, hvor CAED Practical Tables blev afprøvet med succes med henblik på yderligere forbedring. Projektmedlemmerne arbejder i øjeblikket på at forbedre og forenkle CAED-tabellerne yderligere og på at udarbejde en specifik tjekliste for inspektører med henblik på at identificere potentielle ELD-sager og iværksætte ELD-procedurer. Projektet forventer at afslutte dette arbejde inden sommeren 2023.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter