IMPEL Logo

News

 • Trin for trin-vejledning til godkendelse og inspektion af IMPEL

  21 Nov, 2022

  En trinvis vejledning om tilladelse og inspektion blev udarbejdet mellem 2016 og 2018 af Doing the Right Thing-projektet, som er et resultat af samarbejdet mellem ekspertgrupperne Cross Cutting og Industry and Air.

  [Read more]
 • IMPEL-håndbogen - Samarbejde om miljøinspektioner og certificering af miljøledelsessystemer er nu tilgængelig

  16 Nov, 2022

  Den klimatiske nødsituation samt en stigende bevidsthed om virkningerne af plastik, nedgang i biodiversiteten og nu virkningerne af en global pandemi og potentiel grøn genopretning har en dybtgående indvirkning på politikken, hvordan vi regulerer og på dem, vi regulerer. Det er grunden til, at IMPEL startede sit Climate Emergency Program i 2021.

  [Read more]
 • Konference om vand- og jordrensning 2022

  08 Nov, 2022

  Konference om vand- og jordrensning 2022

  [Read more]
 • Mødet i industri- og lufttekniske ekspertgrupper fandt sted den 25. oktober 2022

  07 Nov, 2022

  Industri- og luftmøde i Gent den 25. oktober Industri- og lufttekniske ekspertgruppemøde 2022 fandt sted den 25. oktober i Gent og online. Det blev organiseret af den flamske regerings ministerium for miljø og fysisk planlægning i Belgien under paraplyen af EU's netværk for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL). Efter mødet holdt næsten alle arbejdsgrupper et møde den 26. oktober.

  [Read more]
 • IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE)-projektgruppen aflagde deres første besøg på Madeira, Portugal

  04 Nov, 2022

  IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) har til formål at identificere de bedste løsninger i faciliteter, aktiviteter og slutprodukter for at fremme "genbrug/cirkulære markeder" og forbedre effektiviteten af vandforbruget, både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Projektets resultater skal også bidrage til nul-forureningsløsninger og, når det er muligt, inden for sammenhængen vand-food-energiøkosystemer. I overensstemmelse med tidligere resultater (IMPEL-projektet "Integrated Water Approach" 2018-2019) blev det bemærket, at genbrug af vand ikke kan ses som en enkelt kvantitativ foranstaltning til at reducere vandindvindingen, men at kvaliteten i stedet skal kædes sammen med kvantiteten for at sikre sikkerhed og øge værdien gennem anvendelseskæden ved at fremme naturværdier og aktiviteter, der er direkte forbundet med det miljø, der modtager emissioner. I en tidligere fase af projektet blev der udviklet en indikator (Water Circularity Index) og et Excel-værktøj til vurdering heraf. Denne indikator kombinerer vandkvalitets- og -kvantitetsaspekter i anlæg og blev anvendt på flere eksempler. I denne nye fase har projektgruppen til hensigt at forbedre indikatoren, så den kan anvendes på slutprodukter, dvs. lokale/regionale produkter med indvirkning på lokale økonomier, fødevarer, der vandes/produceres med genvundet vand, og produkter fra store industrianlæg.

  [Read more]
 • Projektmødet om kriterier for vurdering af miljøskader (CAED) blev afholdt den 27-28. oktober 2022.

  03 Nov, 2022

  IMPEL-projektgruppen vedrørende kriterier for vurdering af miljøskader (CAED) holdt sit andet møde i 2022 den 27. og 28. oktober. Der var tale om et "hybridmøde", hvor de fleste deltagere var på stedet i Berlin, i forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse, nuklear sikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Der blev holdt præsentationer af forskellige casestudier af skader på biodiversitet, vand og jord, hvor CAED Practical Tables blev afprøvet med succes med henblik på yderligere forbedring. Projektmedlemmerne arbejder i øjeblikket på at forbedre og forenkle CAED-tabellerne yderligere og på at udarbejde en specifik tjekliste for inspektører med henblik på at identificere potentielle ELD-sager og iværksætte ELD-procedurer. Projektet forventer at afslutte dette arbejde inden sommeren 2023.

  [Read more]
 • Anvendelse af droner til overvågning af ulovlig vandindvinding

  31 Oct, 2022

  IMPEL-projektgruppen for bekæmpelse af ulovlig boring og vandindvinding (IMPEL TIGDA) vil gerne takke General Inspection of Agriculture, the Sea, the Environment and Spatial Planning (IGAMAOT) for at være vært for det seneste projektgruppemøde i Lissabon den 13. og 14. oktober. Projektgruppen er især Ana Garcia, Mário Gracio og Aline Silva fra IGAMAOT taknemmelig.

  [Read more]
 • IMPEL-skibsgenbrugsprojekt

  26 Oct, 2022

  IMPEL-projektet om skibsophugning har til formål at forbedre samarbejdet mellem de miljø- og søfartsmyndigheder, der er involveret på dette område. Forskellig EU-lovgivning og de dertil knyttede kompetencer gør det vanskeligt at gennemføre, overvåge og håndhæve den. For at forebygge ulovlige forsendelser vil der blive udarbejdet vejledningsmateriale til myndighederne og andre involverede interessenter, og der vil blive organiseret kapacitetsopbygning for inspektører og andre interessenter. Desuden vil samarbejdet med andre institutioner, agenturer og netværk inden for og uden for EU samt med ikke-statslige organer blive undersøgt.

  [Read more]
 • Der blev afholdt et projektmøde om ændring af tendensen i grundvandsforurening den 11. oktober

  19 Oct, 2022

  I forbindelse med IMPEL Water & Land-konferencen i Lissabon holdt IMPEL-projektgruppen om "Trend reversal in groundwater pollution" sit sidste møde for 2022 den 11. oktober.

  [Read more]
 • En vejledning for inspektører: Håndhævelse af national lovgivning om overførsel af plastaffald

  13 Oct, 2022

  En vejledning for inspektører: Håndhævelse af national lovgivning om overførsel af plastaffald indeholder vejledning om håndhævelse af national lovgivning om overførsel af plastaffald. Vejledningen indeholder et resumé af de ændringer af Basel-konventionen vedrørende plastaffald, der er trådt i kraft siden januar 2021, og en liste over de typer plastaffald, som inspektørerne sandsynligvis vil støde på. Den hjælper også med at vælge de mest hensigtsmæssige affaldsklassificeringskoder og indeholder en række

  [Read more]

Subscribe to our newsletter