IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Vand og jord Tværgående værktøjer og tilgange Beskyttelse af naturen Affald og TFS Industri og luft
  Løbende Færdiggjort

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Sanering af vand og jord

  Tags: water

  2021

  Løbende

  Håndtering af forurenede grunde er en proces, der foregår i forskelligt tempo i medlemslandene. Det skyldes til dels forskelle i lovgivningen, som betyder forskellige definitioner, f.eks. "potentielt forurenede grunde", "forurenede grunde" og "oprensede grunde". Af denne grund lancerede Europa-Kommissionen-JRC et initiativ med EEA-EIONET-netværket for at finde fælles definitioner og en undersøgelse i medlemsstaterne i 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), der resulterede i definitionen af 6 lokalitetsstatusser.

  [Read more]
 • Gennemførelsesudfordring 2021

  2021

  Færdiggjort

  IMPEL har gennemført et par lignende undersøgelser i de seneste år, som har givet en masse nyttige oplysninger. Situationen har imidlertid ændret sig dramatisk med mange landes erklæring om en klimakrise, en enorm stigning i bevidstheden om plastik og den globale nedgang i biodiversiteten. Denne situation er blevet væsentligt forværret af den igangværende COVID-19-pandemi, som i høj grad har afsporet reguleringsprogrammerne og i sidste ende vil påvirke den offentlige sektors budgetter og finanserne for dem, der forventes at overholde miljølovgivningen. Der er behov for dette arbejde for fuldt ud at identificere og kvantificere disse nye udfordringer og søge at fremhæve muligheder og løsninger til støtte for forskriftssamfundet. Arbejdet vil også direkte bidrage til udarbejdelsen af en flerårig strategiplan for 2022 og fremefter.

  [Read more]
 • Paraplyprogram for klimakrise

  2021

  Løbende

  Erklæringen af en klimakrise (samt en stigende bevidsthed om virkningerne af plastik, nedgang i biodiversiteten og nu virkningerne af en global pandemi og potentiel grøn genopretning) har en dybtgående indvirkning på politikken, hvordan vi regulerer og på dem, som vi regulerer. Presset for at bidrage til at reducere drivhusgasser og kulstofemissioner eller støtte grøn genopretning er stigende, men kun få reguleringsmyndigheder har de rette værktøjer til at begynde at tage fat på disse spørgsmål. Dette program håber at kunne løse disse problemer ved at udforme værktøjer og tilgange, som lovgivere kan bruge til at imødegå disse nye udfordringer. Det foreslås, at der udarbejdes et arbejdsprogram, som skal dække perioden 2021-2024.

  [Read more]
 • IMPEL-minikonference om sikring af overholdelse

  2022

  Færdiggjort

  Viden om den vellykkede gennemførelse af mange af de reguleringsmæssige håndhævelsesværktøjer er ofte begrænset inden for det regulerende samfund. Der er behov for at kunne fremvise disse værktøjer og tilgange for at bidrage til at gøre tilsynsorganerne mere effektive og virkningsfulde og i sidste ende sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau.

  [Read more]
 • Det store/lille TFS-projekt

  2021

  Løbende

  Gennem flere år og flere IMPEL-projekter har initiativtagerne til projektet konstateret, at flere TFS-inspektører tilsammen har haft tusindvis af inspektioner på TFS-området. Alle disse inspektioner har resulteret i et omfattende kendskab til lovgivningen i forbindelse med fysiske inspektioner af grænseoverskridende overførsel af affald. På trods af adskillige lovændringer og revisioner af lovgivningen mangler der imidlertid stadig en forbindelse mellem lovgiverne og inspektørerne ude i marken, når det gælder nogle af detaljerne i lovgivningen. Disse "detaljer" kan være der, hvor der er visse hensigter med lovgivningen, men på grund af den manglende forbindelse på grund af lange kommunikationslinjer og mange agenturer mellem lovgiverne på EU-plan og TFS-inspektørerne og det niveau, hvor sådanne "detaljer" måske ikke bliver bragt højere op i de enkelte landes prioriteringer over for Kommissionen, da de blot er "detaljer".

  [Read more]
 • Bekæmpelse af ulovlig grundvandsboring og -indvinding (TIGDA)

  2021

  Løbende

  Grundvand er og forbliver en værdifuld ressource for miljøet og forskellige menneskelige aktiviteter. Miljømæssige og menneskeskabte belastninger af denne ressource omfatter bl.a.: klimaændringer (tørke, oversvømmelser osv.), (over)indvinding og forurening (punktkilder og diffus forurening). Genbrug af vand, vandbuffering og infiltration er nogle af de mulige foranstaltninger til at mindske vores behov for fersk grundvand og til at genopbygge dets oplagring. Ikke desto mindre vil det fortsat være nødvendigt at bore og indvinde grundvand til forskellige formål. Grundvandsmangel er ikke længere et problem, der udelukkende vedrører tørre lande eller Middelhavslandene. De seneste længerevarende tørkeperioder har gentagne gange gjort det klart, at grundvandsforekomsterne skal forvaltes omhyggeligt (indvinding såvel som genopfyldning) i alle medlemsstater og lande i Europa.

  [Read more]
 • BIOVAL - Beregning af genopretning af økosystemer

  2020

  Løbende

  Der er stadig en manglende bevidsthed om de konsekvenser, som kriminalitet mod vilde dyr og planter har for økosystemer og beskyttede arter. Måden at beregne denne skade på, så den kan blive et nyttigt og pålideligt instrument i forbindelse med retsforfølgelse og retssager, er et emne, der skal udforskes yderligere. Der findes allerede nogle gode eksempler. I Finland er anklagemyndigheden f.eks. forpligtet til at arbejde med en "prisliste", som beregner skaderne på økosystemer og beskyttede arter. Det drejer sig om alt fra mindre overtrædelser til vildtarter, hvor der er tale om alvorlige truede arter.

  [Read more]
 • Europa Maritimt grænseoverskridende transekt

  2020

  Løbende

  I mange år har flere forskningsorganer arbejdet med overvågning af hvaler ved hjælp af store fartøjer og færger som observationsplatforme. De to vigtigste europæiske netværk er FLT MED NETwork under ledelse af ISPRA og Atlantic Network under ledelse af ORCA (som hvert år offentliggør "State of European cetacean"). Netværkene udvides også til at omfatte de sydlige lande i Middelhavsområdet (f.eks. Tunesien og Marokko). Der er et stort behov for, at alle holdledere fra de forskellige forskningsorganer mødes og styrker samarbejdet, den bedste praksis og forbedringen af den fælles forskning og den fælles overvågningsprotokol samt udvider undersøgelsernes dækning.

  [Read more]
 • Strategisk netværkssamarbejde

  2020

  Løbende

  En stor del af arbejdet i IMPEL-klyngen Affald og TFS fokuserer på overholdelse af reglerne for grænseoverskridende overførsel af affald. Da en stor mængde affaldstransporter er bestemt til lande uden for Europa, er det vigtigt at have gode kontakter med myndighederne i disse bestemmelseslande. De fleste IMPEL-medlemmer har minimal kontakt med disse fjerntliggende lande. Miljøskader som f.eks. dumpning af e-affald i Afrika og plastikdumping i Asien er desværre ret almindelige, og vi ser et stort antal strukturelle ulovlige transporter finde sted. Markedet er dynamisk, og som følge af den seneste politiske udvikling, f.eks. importforbuddet i Kina, og de europæiske myndigheder kæmper for at følge med i, hvordan situationen er i praksis. I disse tilfælde er internationalt samarbejde afgørende.

  [Read more]
 • Trendvending i grundvandsforurening

  2020

  Løbende

  Art. 4 i vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne bl.a. til at beskytte, forbedre og genoprette alle grundvandsforekomster med henblik på at opnå en god grundvandstilstand senest i december 2015 og til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at vende enhver betydelig og vedvarende stigende tendens i koncentrationen af forurenende stoffer. I virkeligheden var 25 % af grundvandsforekomsterne i EU (og f.eks. 36 % i Tyskland) imidlertid i 2015 i kemisk dårlig tilstand, hovedsagelig på grund af forurening med nitrater og pesticider fra landbruget. Ifølge en rapport fra EEA fra 2018 er det samlede areal med grundvandsforekomster med en konstateret stigende forureningstendens stadig næsten dobbelt så stort som arealet med en omvendt tendens (9,9 % mod 5,9 % af arealet).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter