IMPEL Logo

BIOVAL - Beregning af genopretning af økosystemer

2020

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Der er stadig en manglende bevidsthed om de konsekvenser, som kriminalitet mod vilde dyr og planter har for økosystemer og beskyttede arter. Måden at beregne denne skade på for at blive et nyttigt og pålideligt instrument under retsforfølgningen og i retssager er et emne, der skal udforskes yderligere. Der findes allerede nogle gode eksempler. I Finland er anklagemyndigheden f.eks. forpligtet til at arbejde med en prisliste, der beregner skaderne på økosystemer og beskyttede arter. Dette varierer fra mindre overtrædelser til vildtkriminalitet, hvor der er tale om tunge truede arter.

I forbindelse med flere konferencer og workshops vedrørende handel med vilde dyr og vildtlevende dyr og kriminalitet mod vilde dyr understreges behovet for at gøre skaderne på økosystemer og beskyttede arter synlige under retssager. Dette er vigtigt, fordi det bidrager til at øge bevidstheden hos anklagere og dommere, som ofte ikke er specialiserede. Et godt, objektivt og sammenligneligt system til at synliggøre skaderne vil øge støtten til at anvende en prisliste under retsforfølgningen og retssager.

Der skal tages hensyn til flere aspekter. Først og fremmest det økologiske aspekt af overtrædelsen. Er det muligt at genoprette, eller er virkningerne af forbrydelsen irreversible? Hvor lang tid er der nødvendig for at genoprette? Er bevaringstilstanden på spil? Derfor er det nødvendigt med biologisk viden og viden om, hvordan økosystemer og beskyttede arter fungerer. For det andet er det nødvendigt at validere/beregne den økologiske skade inden for det eksisterende økonomiske system. Her har vi brug for kreative tænkere med viden om, hvordan vores økonomiske systemer fungerer. For det tredje har vi brug for viden om juridiske procedurer, forvaltningsret og strafferet. Hvordan er det muligt at gennemføre beregningen af skader i efterforsknings-, retsforfølgnings- og domstolsprocedurer? Spørgsmålet er, om viden om skaden skal bruges som en del af dommen (strafferet) eller som omkostningsbehov for genoprettelse af skaden (forvaltnings- eller civilret) eller samtidig.

Vi skal huske og tænke på kommunikationsstrategier i en senere fase af dette projekt, fordi det at gøre offentligheden opmærksom på skaderne på naturen, udtrykt i euro, også bidrager til at øge bevidstheden og dermed til at forebygge vildtkriminalitet.

Outputs/resultater:

  • Overblik over forskellige tilgange til beregning af skader på økosystemer og beskyttede arter som led i retsforfølgning og retssager.
  • Anbefaling om at finde en ensartet tilgang/proces til beregning af skader på økosystemer og beskyttede arter.
  • Udvikle en ensartet tilgang og proces til beregning af skader på økosystemer og beskyttede arter og anvendelsen heraf i forbindelse med retsforfølgnings- og retssager.
  • Udvikle de nødvendige værktøjer (f.eks. prisliste, database osv.) til beregning af skader på økosystemer og beskyttede arter.
  • Uddannelse/instruktionssessioner om processen og brugen af værktøjerne til beregning af skader på økosystemer og beskyttede arter.
  • Implementering af værktøjerne til beregning af skader på økosystemer og beskyttede arter og anvendelse under retsforfølgning og retssager.

Relaterede filer/oplysninger

  • Fugledirektiv, 2009/147/EF.
  • Habitatdirektiv, 92/43/EØF.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Løbende – Period: 2020 – Topic: Beskyttelse af naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter