IMPEL Logo

Sammenligningsprogram om gennemførelse og håndhævelse af luftkvalitetsstandarder for industrielle luftemissioner (PIAQ), fase I - II

2010 - 2011

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Luftkvalitetsdirektivet og dets datterdirektiver er blevet gennemført i EU's medlemslande i de seneste år. I 2007 gjorde et tidligere IMPEL-projekt (med Østrig som ledende partner) det muligt at udveksle ekspertise om godkendelse af anlæg i områder med luftforurening, baseret på en undersøgelse i nogle medlemsstater. En undersøgelse af begrænset omfang i 2009 viste, at direktiverne er blevet gennemført i praksis på forskellige måder i de forskellige IMPEL-medlemsstater. Kontakter mellem eksperter i disse lande bekræftede forskelle, der fører til forskellige luftkvalitetsforvaltningsaktiviteter med hensyn til udstedelse af tilladelser og håndhævelse i industri-, trafik- og skibsfartssektorerne. Der er imidlertid ikke meget viden om disse forskellige aktiviteter og deres virkninger på selve luftkvaliteten. Vi ved naturligvis, at luftkvaliteten også påvirkes af trafik og skibsfart. Dette projekt er imidlertid begrænset til industrielle emissioner, da IMPEL's hovedfokus er begrænset og der er begrænset tid og ressourcer til rådighed.

Generelt er det meget vanskeligt at sætte emissionerne fra et enkelt anlæg eller sted i forbindelse med luftkvaliteten. Den lokale luftkvalitet er ofte under pres i områder med koncentrationer af store industrier. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt en yderligere virksomhed i sådanne områder vil have en yderligere væsentlig indvirkning på den lokale luftkvalitet eller på de nationale emissionslofter. Og også hvilke tilladelses-, kontrol- eller håndhævelsesstrategier der vil føre til den bedste luftkvalitet.

Fase I

Projektets hovedformål er at identificere bedste praksis i forbindelse med anvendelsen af (gennemførelse, kontrol og håndhævelse) af EU's luftkvalitetsdirektiver i relation til industrielle luftemissioner. Målene vil blive nået ved at:

  • Udveksling af oplysninger om gennemførelsen af luftkvalitetsdirektiverne i forbindelse med industrielle luftemissioner ved hjælp af et spørgeskema og en workshop.
  • Identificering af bedste praksis inden for kontrol og håndhævelse og dens virkninger på emissionerne i de vigtigste industrisektorer.
  • Vurdere effektiviteten af de forskellige praksisser, planer og programmer for luftkvaliteten.
    Identificere fælles bedste praksis i EU.
  • Gøre denne bedste praksis tilgængelig for alle IMPEL-medlemsstater.
  • Udarbejdelse af en projektrapport med resultater, konklusioner og anbefalinger.

 

Fase II

IMPEL har til formål at forbedre medlemsstaternes gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen. Inden for rammerne af dette projekt vil medlemsstaterne intensivere informationsudvekslingen og fortsat udvikle deres ekspertise og gode praksis med hensyn til gennemførelse (kontrol og håndhævelse) af luftkvalitetsdirektiverne i praksis. Hvor fase 1 fokuserede mere på udveksling af oplysninger og erfaringer om centrale lovgivningsmæssige spørgsmål, har fase 2 af projektet til formål at identificere bedste praksis inden for inspektion og håndhævelse af industrier på lokalt, regionalt og nationalt plan, hvilket vil forbedre miljøvirkningerne i IMPEL-medlemsstaterne. Emissioner fra industri, trafik og skibsfart bidrager til de forskellige luftkvaliteter i EU-landene. I dette PIAQ-projekt var der fokus på industrielle kilder i lande med større industriområder.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Færdiggjort – Period: 2010 - 2011 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter