IMPEL Logo

Hensynet til menneskers sundhed gennem IPPC

2003 - 2004

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Dette projekt blev iværksat for at udarbejde en rapport om, hvordan der tages hensyn til menneskers sundhedseffekter i de forskellige faser i forbindelse med udstedelse af tilladelser inden for rammerne af direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC). Ved at tage hensyn til medlemsstaternes nuværende forskellige tilgange til dette spørgsmål er der blevet udarbejdet en vejledning i god praksis. Denne vejledning vil hjælpe medlemsstaterne ved at identificere fælles principper og procedurer, som de kan overveje i deres gennemførelse af IPPC-direktivet. IPPC lægger større vægt end nogen tidligere lovgivning på beskyttelse af menneskers sundhed gennem miljøregulering. Projektet viste, at ansvaret for sundhedsbeskyttelse og miljøbeskyttelse i de fleste europæiske medlemsstater (MS) ikke ligger hos det samme organ. Gennemførelsen af IPPC er derfor en udfordring og kræver et betydeligt samarbejde.

De vigtigste resultater af dette projekt er:

  • Ansøgere bør have vejledning om vurdering af sundhed gennem IPPC.
  • En streng overholdelse af de sundhedsbaserede miljøkvalitetsstandarder (EQS) er nødvendig for at sikre sundhedsbeskyttelse.
  • Lokale følsomme receptorer kan berettige mere dybtgående vurderinger, selv om de sundhedsbaserede miljøkvalitetskrav ikke overskrides.
  • Hvis de indenlandske miljøkvalitetskrav overskrides, bør der højst gives 12 måneder til forbedringer, der kan sikre overholdelse af kravene.
  • Der bør være en lovpligtig høringssvaret på sundhedsområdet, som høres om udkastet til tilladelse samt om ansøgningen.
  • Den tilladelsesudstedende myndighed bør give en klar angivelse af, hvordan afgørelsen om tilladelsen er truffet.

Guiden om god praksis vil fungere som et nyttigt indflydelsesværktøj til at udfordre den måde, hvorpå medlemsstaterne griber gennemførelsen af IPPC an.

Dette projekt har fremhævet, at beskyttelse af menneskers sundhed er en integreret del af miljøbeskyttelsen. Der er uoverensstemmelser i den måde, hvorpå dette forvaltes i medlemsstaterne, og denne vejledning om god praksis tager fat på disse spørgsmål. Det netværk, der blev etableret i forbindelse med projektet, er en værdifuld ressource for både IMPEL og EU, og det bør fortsætte med at udveksle løbende erfaringer og god praksis vedrørende sundhed gennem IPPC.

Number: 2004/10 – Status: Færdiggjort – Period: 2003 - 2004 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter