IMPEL Logo

Energieffektivitetsprojekter

2002 - 2012

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

IMPEL har gennemført en række projekter i forbindelse med energieffektivitet.

Energieeffektivitet i forbindelse med tilladelser og inspektioner (2010 – 2012)

Energi er et prioriteret emne i Den Europæiske Union. I EU's klimaændrings- og energipakke er der fastsat en stigning i energieffektiviteten på 20 % og en reduktion af drivhusgasser med 20 % inden 2020. Siden det finsk ledede IMPEL-projekt om energieffektivitet fra 2002/2003 har en løbende evaluering vist, at der kun er sket mindre ændringer i hensynet til energieffektivitetsspørgsmål i tilladelses- og tilsynsprocedurer. Projektet identificerede 7 hovedudfordringer vedrørende energieffektivitet:

 1. I IPPC-direktivet er det ikke fastsat, hvordan energieffektivitet skal behandles
 2. Informationer om energieffektivitet i sektorspecifikke BREF'er er ikke konkrete og præcise nok. Det horisontale BREF om energieffektivitet er komplekst og er ikke blevet udnyttet
 3. Der er mangel på teknisk ekspertise hos myndigheder og virksomheder
 4. Der er mangel på eller kun lejlighedsvis samarbejde mellem energi- og miljømyndigheder
 5. Der er ingen generel tilgang i medlemsstaterne til at håndtere spørgsmålet om energieffektivitet i forbindelse med revision af tilladelser
 6. Der er problemer med definitionen af systemgrænser
 7. Der er uklarhed om andre instrumenters indflydelse på anlæggenes energieffektivitet, f.eks. frivillige aftaler, energistyringssystemer, skatte- og ETS-systemer

For en trinvis forbedring af situationen hos tilladelses- og inspektionsmyndighederne fremsatte deltagerne på workshoppen og projektgruppen forslag til IMPEL's fremtidige arbejde inden for energieffektivitet. Der blev identificeret god praksis i forbindelse med håndtering af energieffektivitet i forbindelse med udstedelse af tilladelser og inspektion: Projektet viste, at denne gode praksis endnu ikke er på plads i mange medlemsstater.

Energieeffektivitet i forbindelse med miljøgodkendelser (2002)

Det generelle princip om effektiv energiudnyttelse er fastsat i artikel 3 i IPPC-direktivet. Dette princip er nyt for miljøgodkendelser, og medlemsstaterne har nogle problemer med at gennemføre det. Projektet bestod af en undersøgelse, studier af relevante dokumenter og et seminar. Projektets hovedmål var:

 • at undersøge forskellige holdninger til, hvordan energieffektivitet kan reguleres i IPPC-tilladelser;
  at foretage en undersøgelse af, hvordan energieffektivitet behandles i de eksisterende dokumenter, BREF'erne og de frivillige miljøstyringsordninger;
 • at undersøge, hvordan frivillige miljøstyringsordninger og energispareaftaler kan knyttes til de retlige forpligtelser i miljøgodkendelser;
 • at undersøge samarbejdet mellem miljø- og energimyndigheder i forbindelse med gennemførelsen af IPPC-direktivet, og
 • at undersøge myndighedernes rolle i forbindelse med vurderingen af energieffektivitet i ansøgninger og miljøgodkendelser af store anlæg.

I projektet blev der fundet god praksis i forhold til hovedmålene. Nogle af de spørgsmål, der blev behandlet, var praktiske retningslinjer til at præcisere og definere energieffektivitet, informationsudveksling mellem driftsleder og myndigheder med henblik på at udarbejde gode ansøgninger om godkendelse, konkrete eksempler på mere eller mindre bindende godkendelsesbetingelser, anvendelse af BREF'er og egenkontrol på betingelse af, at inspektøren kan påvirke driftslederens kontrolpraksis.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Færdiggjort – Period: 2002 - 2012 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter