IMPEL Logo

Håndhævelsesforanstaltninger I - III

2006 - 2013

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Forordningen om overførsel af affald (1013/2006/EF) kræver, at medlemsstaterne inspicerer overførsler af affald og samarbejder med hinanden.

Serien af projekter vedrørende håndhævelsesforanstaltninger blev oprettet af følgende årsager:

 • Nogle medlemsstater udtrykte behov for en formaliseret projektramme for at integrere dette med håndhævelsesinspektionerne i deres egne lande;
 • Internationalt samarbejde er afgørende for at løse internationale miljøproblemer, og
 • Nettet af håndhævende myndigheder på området bør opretholdes og udvides til at dække alle medlemsstater

Målene med dette projekt er:

 1. At arbejde hen imod et passende inspektionsniveau i alle medlemsstater og et ensartet håndhævelsesniveau ved alle udgangssteder i EU;
 2. Fremme inspektioner på lastningsstederne og tilskynde til en vugge-til-vugge-tilgang til inspektion for at minimere ulovlige forsendelser;
 3. Formål at kontrollere affaldets bestemmelsessted og behandlingen på bestemmelsesstedet i eller uden for Europa;
 4. At tilvejebringe et lettilgængeligt europæisk håndhævelsesprojekt for alle medlemsstater og tilskynde dem til at samarbejde;
 5. Opspore ulovlige overførsler og afskrække fra fremtidige overførsler gennem effektiv kommunikation og vejledning;
 6. At lette tilbagetagelsesprocedurerne, efter at en ulovlig overførsel har fundet sted;
 7. At opretholde og forbedre netværket af frontlinjeinspektører, inspektionsmetoder, udveksling af oplysninger og viden og
 8. Demonstrere, at medlemsstaterne tager håndhævelsen af WSR alvorligt.

Nøgleaktiviteter:

Aktiviteterne omfattede gennemførelse af forskellige håndhævelsesforanstaltninger, udveksling af viden og kapacitetsopbygning samt ajourføring af eksisterende værktøjer. Håndhævelsesforanstaltningerne omfattede vej-, havne- og virksomhedsinspektioner, kommunikations- og kapacitetsopbygningsaktiviteterne omfattede udveksling af inspektører, online-datadeling på basecamp, casestudier, webinarer, møder om bedste praksis og en online-undersøgelse.

Resultater og anbefalinger 2012-2013

I alt blev der gennemført i alt 9335 administrative og 6964 fysiske transportinspektioner i år 1. Affaldsoverførsler tegnede sig for 21,4 % af disse inspektioner, hvoraf 28,5 % (424) var i strid med forordningen om overførsel af affald (WSR). I samme periode blev der foretaget 225 virksomhedsinspektioner, hvoraf 184 var affaldsrelaterede, og 42 overtrædelser blev konstateret.

I alt blev der gennemført 2555 administrative og 3560 fysiske transportinspektioner i løbet af år 2. Andelen af affaldstransporter var 27,4 % (1673), og af disse affaldsrelaterede transportinspektioner var i alt 587 (35 %) i strid med WSR. I samme periode blev der foretaget 210 virksomhedsinspektioner, hvoraf 170 var affaldsrelaterede, og 58 overtrædelser blev konstateret.

Hvis man kombinerer transport- og virksomhedsinspektionerne, er overtrædelsesniveauet for affaldsoverførsler steget fra 28 % i år 1 til 35 % i år 2.

De affaldsstrømme, der hyppigst blev påvist i forbindelse med overtrædelser af transportreglerne, var ‘blandet kommunalt affald’ og ‘tørt genanvendeligt’ affald. I forbindelse med virksomhedsinspektioner tegnede elaffald sig for 36 % af de samlede overtrædelser. De fleste ulovlige overførsler synes at være transporter inden for EU. Overførsler til Kina og Hongkong er dog den mest almindelige ikke-OECD-destination. Samarbejdet med andre myndigheder (f.eks. politi og toldvæsen) er fortsat højt. Dette kan være en af de vigtigste faktorer, der driver op på opdagelsesniveauet for affaldsinspektioner og overtrædelsesprocenten.

Projektets resultater viser, at der er gjort betydelige fremskridt af miljømyndighederne. Dette er blevet opnået gennem en høj grad af aktiv deltagelse fra de fleste lande i Europa, koordinering af håndhævelsesforanstaltninger, vellykkede programmer for udveksling af embedsmænd og udbredelse af god praksis.

Den omstændighed, at ikke alle EU-medlemsstater deltager eller udveksler oplysninger, og den høje overtrædelsesprocent viser imidlertid også, at der stadig er behov for en betydelig indsats for at opnå en bedre håndhævelse for at lukke flugtveje (f.eks. gennem havneluftfart) fra Fællesskabet. Den fysiske kontrol kunne udvides til at omfatte flere grænser og havne, og det regionale samarbejde kunne styrkes yderligere. IMPEL vil fortsætte dette arbejde i et opfølgningsprojekt for at bistå de europæiske lande med at bekæmpe ulovlige affaldstransporter.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Færdiggjort – Period: 2006 - 2013 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter