IMPEL Logo

Europa Maritimt grænseoverskridende transekt

2020

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

I mange år har flere forskningsorganer arbejdet med overvågning af hvaler ved hjælp af store fartøjer og færger som observationsplatforme. De to vigtigste europæiske netværk er FLT MED NETwork under ledelse af ISPRA og Atlantic Network under ledelse af ORCA (som hvert år offentliggør en rapport om "State of European Cetacean”"). Netværkene udvides også til at omfatte de sydlige lande i Middelhavsområdet (f.eks. Tunesien og Marokko). Der er et stort behov for, at alle holdledere fra de forskellige forskningsorganer mødes og styrker samarbejdet, den bedste praksis og forbedringen af den fælles forskning og den fælles overvågningsprotokol samt udvidelsen af undersøgelsernes dækning.

Et netværk af offentlige forskningsinstitutter, IMPEL-medlemmer, den private sektor og ngo'er vil få mulighed for at gå sammen om at øge kapaciteten af en overvågningsprotokol til indsamling af miljødata, der er nødvendige for EU-direktiverne vedrørende vandøkosystemer.

Projektets hovedformål er at sammenkoble de to netværk (Middelhavet og Atlanterhavet) og udvide netværkene til de sydlige lande i Middelhavsområdet for at styrke gennemførelsen af miljølovgivningen i Europa.

Dertil kommer, at der på baggrund af resultaterne af et Interreg Med-projekt (MedSeaLitter, som ISPRA var partner i) er blevet offentliggjort nye retningslinjer for undersøgelse af affald i havet. Formålet med vores IMPEL-projekt vil også være at overføre resultaterne til de to netværk og deres forskningsorganer, så der i fællesskab indsamles data om hvaler/skildpadder og marint makroaffald. Den udviklede protokol om marint affald er blevet delt med FFC's arbejdsgruppe for marint affald og vil også blive offentliggjort i FFC's nye vejledning om overvågning af marint affald.

Resultater

Resultaterne vil være en fælles revideret protokol (1. fase) med henblik på at indsamle data til opfyldelse af behovene i de nævnte EU-direktiver (i første omgang MSFD) og den regionale havkonvention, f.eks. data om risikoen for arternes eksponering for plastaffald og fastsættelse af basislinjer for marint affald i højsøområder. Resultaterne vil følge flere fremtidige skridt med henblik på at få en fuld protokol i den nærmeste fremtid, som også har gennemgået alle test-, formidlings- og kapitaliseringsfaser.

Arbejdspakken for 2021 har til formål at udfylde alle hullerne i de forskellige overvågningsprotokoller efter skovlfasen i FLT Europe IMPEL 2020-projektet med henblik på at standardisere dem og udarbejde retningslinjer for effektivt at støtte beslutningstagningen i hele Europa og reagere på havstrategirammedirektivet og EU's andre miljødirektiver i havvandsafsnittet.

Relaterede filer/oplysninger

  • Habitatdirektivet (92/43/EØF).
  • Rammedirektiv om havstrategi (2008/56/EF).
  • Ny affaldsdirektivpakke.
  • SUP-direktiv 2019/94/EU.
  • Regionale havkonventioner (Barcelona og OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Løbende – Period: 2020 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter