IMPEL Logo

Gennemførelse og håndhævelse af EU's tømmerforordning

2015 - 2015

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Den aktuelle situation med hensyn til gennemførelsen af EU's tømmerforordning er stadig utilfredsstillende, hvilket fremgår af de seneste undersøgelser, som Kommissionen har foretaget. Resultatet af undersøgelserne understøttes af parallelle analyser fra ikke-statslige organisationer (f.eks. WWF 2014-barometeret, ClientEarth, Greenpeace). Den manglende effektive og ensartede gennemførelse og håndhævelse af EU's tømmerforordning er bekymrende, da det kan bringe instrumentet i fare og få negative konsekvenser for hele FLEGT-handlingsplanen.

Et af de vigtigste redskaber til at opnå en effektiv gennemførelse og håndhævelse af forordningen er den kontrol, som medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager af de erhvervsdrivende. Kontrollen skal gennemføres i overensstemmelse med periodisk reviderede planer efter en risikobaseret tilgang, jf. artikel 10, stk. 2, i EUTR. Der kan også foretages kontrol, når en kompetent myndighed er i besiddelse af relevante oplysninger, herunder på grundlag af begrundede bekymringer fra tredjeparter. Kontrollen kan kræve samarbejde med andre myndigheder som f.eks. toldvæsenet og håndhævelsesorganer som anklagemyndigheden og politiet.

For at sikre en ensartet og effektiv gennemførelse af EU's tømmerforordning i hele EU er det nødvendigt at indsamle og sammenligne god praksis med hensyn til udarbejdelse af risikobaserede inspektionsplaner, samarbejde med andre myndigheder og håndhævelsesorganer og håndtering af begrundede bekymringer fra tredjeparter.

Dette projekt har til formål at udvikle følgende:

  • Case study om inspektionsplaner, som de kompetente myndigheder i hver medlemsstat har udarbejdet;
  • Sagsundersøgelse om håndtering af begrundede bekymringer fra tredjeparter;
  • Generel syn på inspektionernes kvantitet og kvalitet.

 

Number: 2015/15 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 - 2015 – Topic: Beskyttelse af naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter