IMPEL Logo

Gennemførelse af WEEE-direktivet

2017

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) er en af de hurtigst voksende affaldsstrømme i EU med ca. 9 millioner tons i 2005 og forventes at vokse til over 12 millioner tons i 2020. WEEE indeholder en kompleks blanding af materialer og komponenter, som til dels også er farlige. Hvis WEEE ikke håndteres korrekt, kan det forårsage store miljø- og sundhedsproblemer. Desuden kræver produktionen af elektronik også brug af knappe og dyre ressourcer.

For at løse disse problemer har Den Europæiske Union indført to lovgivninger: Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet). Det første WEEE-direktiv (direktiv 2002/96/EF) trådte i kraft i februar 2003. Direktivet indeholder bestemmelser om indførelse af indsamlingsordninger, hvor forbrugerne gratis afleverer deres WEEE. Disse ordninger har til formål at øge genanvendelsen af WEEE og/eller genbrug.
I december 2008 foreslog Europa-Kommissionen at revidere direktivet for at imødegå den hurtigt voksende affaldsstrøm. Det nye WEEE-direktiv 2012/19/EU trådte i kraft den 13. august 2012 og trådte i kraft den 14. februar 2014.

Projektets mål

  1. At forbedre afsløringen af ulovlige overførsler af WEEE til lande med dårlige behandlingsfaciliteter (afrikanske lande) ved at udarbejde en retningslinje for en mere ensartet fortolkning og håndhævelse af bilag VI til WEEE-direktivet.
  2. At gennemføre en skrivebordsundersøgelse af gennemførelsen af WEEE-direktivet i den nationale lovgivning om behandling af affaldsplast, der indeholder bromerede flammehæmmere (BFR). Endvidere at forbedre overvågningen af affaldsplast af WEEE, der indeholder BFR, at stimulere håndhævelsesforanstaltninger på dette område ved at udveksle oplysninger, arbejdsmetoder og casestudier. Hovedformålet er at forhindre næste generation af farligt affald ved at anvende affaldsplast, der er forurenet med PBDE og PBB, til nye plastprodukter (jf. kravene i POP-forordningen og ROHS-forordningen)
  3. .
  4. Afdeling af erfaringer, bedste praksis og muligheder og umuligheder med hensyn til, hvordan håndhævelse kan gavne en mere præcis rapportering, men også et positivt bidrag til mere og bedre indsamling og genanvendelse af WEEE, og hvordan man håndterer farlige stoffer i WEEE.

Resultater

  • At arbejde hen imod et passende inspektionsniveau i alle medlemsstater og et ensartet håndhævelsesniveau med hensyn til bilag VI til WEEE-direktivet
  • At arbejde hen imod et passende inspektionsniveau i alle medlemsstater og et ensartet håndhævelsesniveau med hensyn til farlige stoffer (BFR) i WEEE
  • Formidling af feedback til Kommissionen om vanskeligheder med hensyn til gennemførelse og håndhævelse
  • Mere ensartet klassificeringssystem.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Færdiggjort – Period: 2017 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter