IMPEL Logo

Sammenkobling af vandrammedirektivet og IPPC/IE-direktivet

2010 - 2013

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Ipc-direktivet 2008/1/EF (nu IED 2010/75/EU) og vandrammedirektivet 2000/60/EF er to af de mest vidtrækkende elementer i EU's miljølovgivning. De har stillet medlemsstaterne over for mange udfordringer. Anlæg, der er reguleret i henhold til IPPC, kan påvirke vandmiljøet, f.eks. gennem direkte eller indirekte udledning af forurenende stoffer, vandindvinding osv. IPPC kræver, at anlæg drives i overensstemmelse med vilkårene i tilladelser, der er i overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik (BAT). De skal også overholde de miljøkvalitetsstandarder, der er fastsat i EU-lovgivningen, herunder dem, der er fastsat i henhold til EU's vandlovgivning. Forholdet mellem de to sæt forpligtelser er dog ofte langt fra enkelt.

Der er derfor i 2010 blevet iværksat et trinvist IMPEL-projekt for at undersøge forholdet mellem de to direktiver. Analysen fokuserede på belastninger fra punktkildeforurening som følge af organisk forurening (f.eks. ubehandlet/delvist behandlet spildevand fra byområder og industri), emissioner af næringsstoffer og kemiske stoffer. Næringsstofforurening er, ligesom organisk forurening, hovedsagelig forårsaget af emissioner fra byområder, industri og landbrug. Den vigtigste industrielle bidragyder til næringsstofforurening er f.eks. den kemiske sektor, papirmasse- og papirsektoren og fødevaresektoren. Fremstillingsindustrien er ansvarlig for den store emissionsbelastning af en række farlige stoffer.

Fase I

Projektets mål er:

 • At definere forholdet (komplementaritet og konkurrence) mellem IPPC gennemførelse og gennemførelse af vandrammedirektivet ud fra omfanget af tilladelser, håndhævelse og dataindsamling.
 • At udarbejde en opgørelse over problemer og bedste praksis i medlemsstaterne med hensyn til
  tilladelse, håndhævelse, dataindsamling og dataindsamlingssystemer.
 • Afgive anbefalinger til de kompetente myndigheder med henblik på at bidrage til en bedre gennemførelse og håndhævelse af kravene i vandrammedirektivet og det (reviderede) IPPC direktiv, med henblik på at bidrage til bedre resultater af miljøinspektioner og tilladelser i medlemsstaterne.

Rapporten fokuserede på følgende hovedspørgsmål:

 • Hvordan sikres det, at nuværende og fremtidige godkendelses- og håndhævelsesaktiviteter er både
  WFD- og IPPC-sikre?
 • Hvordan kan tilladelser bidrage til at nå både IPPC- og vandrammedirektivets mål?

Fase II

Målene med projektets fase II var at:

 1. Gøre en opgørelse over problemer og bedste praksis i medlemsstaterne med hensyn til tilladelser, håndhævelse, forvaltning af vandløbsoplande, dataindsamling og dataindsamlingssystemer.
 2. Formulere anbefalinger til de kompetente myndigheder med henblik på at bidrage til en bedre gennemførelse og håndhævelse af kravene i vandrammedirektivet og det (reviderede) IPPC-direktiv for at bidrage til en bedre gennemførelse af miljøinspektioner og tilladelser i medlemsstaterne.

Fase III

Dette projekt bygger på tidligere IMPEL-projekter i 2010, 2011 og 2012. I denne fase planlægges det at udvikle et praktisk vejledningsværktøj med bedste praksis for, hvordan man håndterer flere forureningskilder fra både IPPC- og ikke-IPPC-anlæg og industriområder. Denne vejledning vil omfatte en måde, hvorpå inspektører kan vurdere anlæggenes miljøpåvirkninger under inspektioner som krævet i IED.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Færdiggjort – Period: 2010 - 2013 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter