IMPEL Logo

Håndtering af mineaffald

2019

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Mineaktivitet har altid været en kilde til råstoffer for mennesket, men har samtidig skabt mange miljøproblemer. Store mængder udvindingsaffald, der ofte er forladt, er kilder til forurening og områder med geoteknisk og hydrogeologisk ustabilitet. Efter adskillige ulykker i forbindelse med mineaktiviteter har Europa-Kommissionen i dag vedtaget direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (kendt som minedirektivet), som ændrer direktiv 2004/35/EF.

Mindedirektivet indeholder foranstaltninger, procedurer og retningslinjer for så vidt muligt at forebygge eller reducere eventuelle negative virkninger på miljøet, navnlig på vand, luft, jord, fauna og flora og landskab, og eventuelle deraf følgende risici for menneskers sundhed. Efterfølgende skal hver medlemsstat sikre, at mineselskaberne udarbejder en affaldshåndteringsplan for minimering, behandling, genvinding og bortskaffelse af udvindingsaffald under hensyntagen til princippet om bæredygtig udvikling.

Dette projekt har til formål at sammenligne de forskellige medlemsstaters (MS) gennemførelse af direktivet med henblik på at evaluere fælles retningslinjer for bedre forvaltning af udvindingsaffald og få et overblik over de enkelte medlemsstaters omdannelse/genvinding af mineaffald i henhold til det europæiske koncept om cirkulær økonomi.

Forventede resultater:

  • Rapport om vurderingen af håndteringen af mineaffald baseret på projektpartnernes forskellige erfaringer og eventuelt med forslag til genanvendelse/genbrug af denne type affald.
  • Opbygning af et fællesskab med henblik på at fortsætte dialogen og styrke viden om dette emne i konstant udvikling, navnlig på området for vigtige råstoffer.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Løbende – Period: 2019 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter