IMPEL Logo

IMPEL-minikonference om sikring af overholdelse

2022

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Medlemsstaterne skal have passende mekanismer til at sikre overholdelse af de afledte EU-forpligtelser (EU-direktiver og -forordninger om miljø). Manglende overholdelse kan forekomme af forskellige årsager, herunder forvirring, dårlig forståelse eller manglende accept af reglerne, manglende investeringer, opportunisme og kriminalitet. Indvirkningerne på miljøet, menneskers sundhed og økonomien vil afhænge af overtrædelsernes art, omfang og varighed. I praksis indebærer mekanismerne til sikring af overholdelse af reglerne, at medlemsstaterne anvender tre brede klasser af indgreb (samlet benævnt "sikring af miljøoverholdelse") som anført i Kommissionens COM(2018)10[1]

1.        Fremme af overholdelse hjælper pligtige indehavere med at overholde reglerne gennem midler som f.eks. vejledning, "ofte stillede spørgsmål" og help-desks. 

2.        Overvågning af overholdelse identificerer og karakteriserer pligtholdernes adfærd og opdager og vurderer enhver manglende overholdelse (specifikke tilfælde af manglende overholdelse eller mere generelle problemer med overholdelse i en industrisektor eller et område ...) ved hjælp af miljøinspektioner og anden kontrol. 

3.        Opfølgning & håndhævelse trækker på administrativ, strafferetlig og civilretlig lovgivning for at stoppe, afskrække, sanktionere og opnå erstatning for ikke-konform adfærd og tilskynde til overholdelse.

IMPEL-medlemmer, som for det meste er inspektions- og håndhævelsesorganisationer, har ofte deres hovedfokus på overvågning af overholdelse og opfølgning & håndhævelse som de vigtigste strategier til sikring af overholdelse, og de har en juridisk ramme for gennemførelse af begge strategier. Fremme af overholdelse er mere i gråzonen, nogle gange er den ikke juridisk indarbejdet, nogle gange er det andre organisationers opgave, nogle gange er den forsømt som en strategi til sikring af overholdelse, nogle gange anses den for at være for blød ... Den er også lidt i gråzonen, fordi den normalt reduceres til redskaber som vejledning og information ... Selv om fremme af overholdelse kunne forstås bredere som en række foranstaltninger, der skal øge bevidstheden, kendskabet og forståelsen af de juridiske forpligtelser hos den pågældende målgruppe og dermed skabe en varig adfærdsændring med henblik på at opnå frivillig og korrekt overholdelse af reglerne. Desuden kan fremme af overholdelse af reglerne i nogle tilfælde være en mere hensigtsmæssig strategi til at løse mere omfattende problemer med overholdelse af reglerne end blot inspektion og håndhævelse.

I en flamsk undersøgelse på vegne af ministeriet for miljø og fysisk planlægning, som blev udført af professor Kurt Deketelaere (Juridisk fakultet, Leuven Universitet og Helsinki Universitet), blev der med hjælp fra nogle IMPEL-kolleger udarbejdet en fortegnelse over "instrumenterne" til fremme af overholdelse af reglerne. Eksisterende eksempler på bredt defineret fremme af overholdelse er blevet inddelt i fire kategorier: information og uddannelse, teknisk bistand, gennemsigtig kommunikation og incitamenter til overholdelse. Formålet med minikonferencen var at give et overblik over det fulde potentiale af fremme af overholdelse som en fuldgyldig strategi, der står og arbejder sammen med strategierne for overvågning og opfølgning af overholdelse og håndhævelse.

Relaterede oplysninger

KOMMUNIKATION FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET - EU-tiltag til forbedring af miljøoverholdelse og -forvaltning

Number: – Status: Færdiggjort – Period: 2022 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter