IMPEL Logo

Regulering af olie og gas på land

2015 - 2019

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Den intense offentlige debat om skifergasindustrien har sat fokus på hele olie- og gasindustrien på land, hvordan den reguleres, og hvad der anses for at være bedste praksis for industrien.

EU's lovgivningsmæssige rammer er for nylig blevet vurderet af Europa-Kommissionen (EC), som offentliggjorde en ‘henstilling’ om minimumsprincipper for udvinding af kulbrinter (herunder skifergas) ved hjælp af hydraulisk frakturering, med henblik på at revidere dens gennemførelse i august 2015. I dette arbejde blev der imidlertid ikke set på den eksisterende praksis i olie- og gasindustrien på land.

Der er desuden indledt en omfattende revision af BREF-dokumentet for håndtering af affald fra udvindingsindustrien, som for første gang vil omfatte anbefalinger om at medtage affald fra olie- og gasindustrien på land – både konventionelt og ukonventionelt.

Offentliggørelsen af EU's henstilling (og den kommende revision i 2015) er sammen med den igangværende revision af BREF-dokumentet vigtige milepæle for fastlæggelsen af den fremtidige retning for, hvordan den onshore olie- og gasindustri reguleres i Europa.

Fase I & II

Denne første fase af projektet havde til formål at se på eksisterende bedste praksis i den bredere onshore olie- og gasindustri i hele Europa med henblik på at drage erfaringer og identificere bedste praksis på tværs af medlemsstaterne.

Projektets mål:

  • Identificere fælles tilgange og lovgivningsmæssige fortolkninger på tværs af medlemsstaterne med hensyn til gennemførelsen af EU-direktiverne for olie- og gasindustrien på land
  • Identificere god praksis (BAT) i industrien på tværs af de forskellige reguleringsordninger
  • Identificere eventuelle huller i reguleringsprocessen
  • Dele erfaringer med gennemførelse, overholdelse, håndhævelse og overvågning af forskellige aspekter af industrien (f.eks. affald, afbrænding, grundvand, vandforbrug)

Fase III

Målet med anden fase er at bygge videre på arbejdet i 2015, 2016 og 2017 og at gennemgå deltagernes tilgang til en række kritiske spørgsmål meget mere detaljeret med henblik på, hvor det er muligt, at definere, dele og fremme bedste praksis. Projektet har til formål at hjælpe tilsynsmyndighederne til at føle sig mere sikre på at levere konsekvente og pålidelige oplysninger til offentligheden, industrien og de politiske beslutningstagere. Det kan også undgå dobbeltarbejde og fremme en konsekvent og forholdsmæssig regulering på tværs af og uden for IMPEL-netværket. Endelig kan det informere og støtte dialogen med tilsynsmyndigheder i lande uden for IMPEL, som har udviklet eller er ved at udvikle deres industri.

Forventede resultater

  1. En mere sammenhængende forståelse af den landbaserede olie- og gasindustri’s miljømæssige resultater
  2. Et mere fuldstændigt billede af, hvad tilsynsmyndighederne anser for at være bedste praksis på centrale områder
  3. Sammenhæng i gennemførelsen og håndhævelsen af reguleringen på tværs af IMPEL-medlemmerne
  4. Kapacitetsopbygning for tilsynsmyndighederne
  5. Større offentlig tillid til tilsynsmyndighederne og deres beslutninger
  6. Nyttige og pålidelige oplysninger for politiske beslutningstagere og BREF-forfattere

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 - 2019 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter