IMPEL Logo

Tilladelse i henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet

2016 - 2018

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Fugle- og habitatdirektiverne er centrale for at nå EU 2020-målet om at standse og vende tabet af biodiversitet, som stats- og regeringscheferne har godkendt. Kommissionen har vedtaget en ambitiøs strategi for at nå dette mål, der består af seks mål. Mål 1 i denne strategi er fokuseret på "fuld gennemførelse af EU's naturlovgivning for at beskytte" biodiversiteten og kræver en væsentlig forbedring af bevaringsstatus.

I 2012 - 2014 gennemførte Kommissionen "Undersøgelse af evaluering og forbedring af artikel 6.3-godkendelsesproceduren for Natura 2000-områder". Kun naturmyndigheder blev inddraget i den. Der er blevet anvendt en lang række forskellige tilgange i praksis. Samlet set blev det konstateret, at artikel 6.3-tilladelsesproceduren fungerer godt. Nogle lande/regioner rapporterede dog, at der stadig er en generel mangel på forståelse for eller vilje til at acceptere artikel 6.3-proceduren blandt visse myndigheder og/eller sektorer. Flere lande rapporterede, at der stadig er et reelt behov for at etablere en mere systematisk og konsekvent ramme for vurdering, tilbyde uddannelse i færdigheder og lokalt tilpasset vejledning.

Stiksten og dagboringer (2016-2017)

Det vigtigste mål med dette projekt er at bidrage til den fortsatte kapacitetsudvikling inden for IMPEL og til at samle kræfter og dele erfaringer mellem medlemsstaterne for at sikre korrekt gennemførelse og håndhævelse af naturdirektiverne på nationalt plan, fremme natur
bevaring og undersøge gennemførelsen og håndhævelsen af artikel 6, stk. 3, i HD-direktivet om udvindingssektoren for ikke-energimineraler, mere specifikt om stenbrud og dagboringer, ved at tilvejebringe:

  1. En evaluering af anvendeligheden af EU's vejledende dokument "Non-Energy Mineral extraction
    and Natura 2000", om stenbrud og åben råstofudvinding (til produktion af sten, sand
    (gruber), kridt, grus og andre produkter til civilbyggeri, industri osv.); og
  2. at undersøge, analysere og rapportere medlemsstaternes praksis, med konkrete eksempler, om anvendelsen af artikel
    6, stk. 3, i HD vedrørende denne sektor.

I 2017 fortsætter projektet med at bidrage til udviklingen af kapaciteten inden for IMPEL og til at samle kræfterne og dele erfaringer mellem medlemsstaterne for at sikre korrekt gennemførelse og håndhævelse af naturdirektiverne for at fremme naturbeskyttelse.

For at nå et sådant mål har projektet i 2017 til formål at undersøge gennemførelsen og håndhævelsen af artikel 6, stk. 3, i HD-direktivet om sektoren for udvinding af mineraler uden for energisektoren, mere specifikt om stenbrud og dagboringer, ved at tilvejebringe:
a) Udvikling af en vejledning om inspektion af stenbrud og dagboringer med lokaliteter beliggende inden for eller tæt på Natura 2000-områder
b) Opstilling af en køreplan for udvikling af et planlægningsværktøj vedrørende inspektion af naturbeskyttede områder (herunder muligheden for at anvende IRAM-værktøjet).

 

Relaterede filer/oplysninger

 

(opdateret 2018)

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Færdiggjort – Period: 2016 - 2018 – Topic: Beskyttelse af naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter