IMPEL Logo

Overførsel af plastaffald (tidligere kinesisk importforbud mod plastaffald)

2019

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Det anslås, at Kina før 2018 accepterede 7 millioner tons plastaffald til genanvendelse. Ved at indføre forbuddet mod import af plastaffald forårsagede Kina et chok for den globale handel med plastaffald. Det resulterende fortrængte affald er for det meste blevet sendt til asiatiske nabolande. De fleste af disse lande har ikke kapacitet til at behandle denne mængde i enESM . Der er behov for yderligere oplysninger om disse affaldsstrømme for bedre at kunne uddanne politiske beslutningstagere og reguleringsmyndigheder og finde frem til den endelige slutdestination for disse affaldsstrømme.

Ændringerne af Basel-konventionen om plastaffald skal træde i kraft i januar 2021. Der hersker en vis usikkerhed, især i OECD-lande uden for EU, om, hvordan disse ændringer vil blive håndhævet. EU har indført ændringer, som bringer yderligere plastaffald under kontrol af den grønne liste i forhold til Baselkonventionens tekst. Dette har potentiale til at forvride markedet i EU-medlemsstater, der ligger tæt på tredjelande. Vi mener, at en større præcisering af koderne ville være til gavn for de håndhævende myndigheder i hele Europa, som også kunne deles med myndigheder uden for Europa.

Projektet har til formål at:

 • Hjælpe de kompetente myndigheder med håndhævelsen af Basel-ændringerne om plastaffald ved at give dokumenteret vejledning og bistand gennem en række webinarer.
 • At opnå en bedre forståelse af de endelige bestemmelsessteder for irsk og europæisk plastaffald.
 • Giv lovgivere en bedre forståelse af plastaffaldsstrømme, især til asiatiske lande, og hvordan toldvæsenet interagerer med WSR.

  Relaterede filer/oplysninger

   

  • Direktiv 2008/98/EF om affald (affaldsrammedirektivet).
  • Direktiv (EU) 2018/851 (omarbejdning af affaldsrammedirektivet).
  • Forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald.
  • Forordning (EF) nr. 1418/2007 om overførsel af affald på den grønne liste til visse lande, der ikke er medlemmer af OECD.
  • Direktiv (EU) 2019/904 om begrænsning af visse plastprodukters indvirkning på miljøet (direktivet om engangsforbrugsplast).
  • Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf.
  • Basel COP 14-afgørelse (BC – 14/12) om ændring af konventionen med henblik på at styrke kontrollen med grænseoverskridende overførsel af plastaffald

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Løbende – Period: 2019 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter