IMPEL Logo

Reduktion af pesticider i vand

2016 - 2016

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Balancen mellem en konkurrencedygtig landbrugsproduktion og beskyttelsen af vandøkosystemer
er et anliggende for EU's medlemsstater inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (CAP) og vandrammedirektivet (WFD). Instrumenter til at opnå bæredygtig brug af pesticider er frivillige landbrugsmiljøforpligtelser, der finansieres inden for rammerne af programmer for udvikling af landdistrikter (RDP'er), og lovgivningsmæssige minimumskrav om krydsoverensstemmelse og grundlæggende foranstaltninger i henhold til WFD.For at nå målene om god tilstand i grund- og overfladevand er det i artikel 11, stk. 3, i vandrammedirektivet fastsat, at der skal foretages en gennemgang og om nødvendigt opdatering af foranstaltningerne til forebyggelse og kontrol af pesticider og disse skal indgå i vandområdeplanerne. Den nationale regulering med henblik på at nå målene bør beskrives, og denne juridiske basislinje af grundlæggende foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af brugen af pesticider i henhold til direktivet (2009/128/EF) om bæredygtig anvendelse af pesticider bør identificeres i det program af foranstaltninger, som medlemsstaterne færdiggør i december 2015 i henhold til vandrammedirektivet. Endvidere bør der i henhold til vandrammedirektivet udformes risikobaserede (operationelle) overvågningsprogrammer for at følge behovet for foranstaltninger til at reducere forurenende stoffer i grund- og overfladevand. Disse omkostninger til overvågning dækkes i medlemsstaterne i forskelligt omfang af offentligheden og pesticidbrugerne. Gennemførelsen af vandrammedirektivet har været i gang i den første forvaltningscyklus, og der er forskellige mangler i gennemførelsen i medlemsstaterne afhængigt af forudsætninger og nationale problemer og muligheder.IMPEL-netværket planlægger at udveksle planer og strategier for at lette den videre gennemførelse af vandrammedirektivet i national lovgivning med henblik på at opnå en harmoniseret balance mellem obligatoriske og frivillige foranstaltninger og en harmoniseret anvendelse af princippet om, at forureneren betaler, når omkostningerne til overvågning skal deles.

Projektet har til formål at lette udvekslingen af viden og erfaringer om:

  • Hvordan medlemsstaterne finder en balance mellem frivillige og obligatoriske foranstaltninger;
  • Hvordan medlemsstaterne definerer det retlige grundlag for at nå målene i vandrammedirektivet;
  • Design af risikobaseret overvågning af pesticider;
  • Hvordan frivillige forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug giver resultater med hensyn til at reducere pesticidkoncentrationerne i vand.

Relaterede filer/information

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Færdiggjort – Period: 2016 - 2016 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter