IMPEL Logo

Planlægning af flodudvikling

2017 - 2018

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Mange floder, søer og vandløb i EU er langt fra den gode vandtilstand, som de ifølge EU's vandrammedirektiv skulle have opnået i december 2015 eller senest i 2027. I Tyskland har f.eks. kun 10 % af floderne og vandløbene en god økologisk og kemisk tilstand på grund af forurening med spildevand, landbrugsgødning og pesticider, kraftig kanalisering, hindring af vanddæmningsbarrierer samt byspredning og arealforsegling i afvandingsområderne. For at reducere og vende disse påvirkninger af vandstatus er det nødvendigt at vurdere dem på en integreret måde og omhyggeligt prioritere de nødvendige foranstaltninger.

En vandløbsudviklingsplan er det egnede instrument til at tilrettelægge vidensbaserede bindende og frivillige foranstaltninger til forbedring af situationen. Den anvendes dog sjældent i praksis, da myndighederne frygter yderligere omkostninger og indsats.

Projektet bør indsamle oplysninger om bedste praksis og give vejledning i, hvordan man udarbejder og gennemfører vandløbsudviklingsplaner på en omkostningseffektiv måde, så reguleringsmyndighederne i medlemsstaterne tilskyndes til at anvende dette instrument til genopretning af overfladevand inden for deres jurisdiktion.

Projektet har til formål at bygge på erfaringerne fra andre vandrelaterede IMPEL-projekter (f.eks. SWETE, ReDuPiWa, god praksis for håndtering af nitratforurening) med henblik på at udveksle bedste praksis for gennemførelse af vandrammedirektivet.

Forventede resultater

  • Feltbesøg med informationsdokumenter til deltagerne
  • Rådgivningsdokument (vejledning om planlægning af vandløbsudvikling)
  • Endelige projektrapport.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Færdiggjort – Period: 2017 - 2018 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter