IMPEL Logo

Genbrug af skibe (tidligere udtjente skibe)

2019

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

I 2017 blev 65 % af skibene/skibene på verdensplan solgt til sydasiatiske strandingsværfter med henblik på ophugning (f.eks. Indien, Pakistan og Bangladesh), hvilket medfører betydelige miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, især hvis det tages i betragtning, at disse skibe udgjorde 80 % af bruttotonnagen af alle ophugede skibe, der strandede i 2017. Der foregår stadig ulovlig eksport af skibe til stranding i Sydasien og omgåelse af reglerne for overførsel af affald og genanvendelse af skibe. Bangladesh, Indien og Pakistan tegner sig for næsten 90 % af den globale bruttotonnage af ophuggede skibe i 2019, og nogle af disse skibe er enten blevet eksporteret ulovligt fra Europa eller lovligt ved at omgå reglerne.

Dette IMPEL-projekt fokuserer ikke på selve strandingen, men på hvordan vi kan forhindre ulovlig eksport af skibe i EU, og hvordan vi som myndigheder kan følge op på ulovlige sager, hvor skibe allerede er blevet strandet.

Forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (WSR) gennemfører på europæisk plan kravene i Basel-konventionen. Forordningen (EU) nr. 1257/2013 om genanvendelse af skibe (SRR) fremskriver kravene i Hongkong-konventionen og regulerer skibe under EU-flag, der sendes til genanvendelse. SRR hævder, at skibe under EU-flag skal genanvendes på anlæg, der er godkendt af bestemmelseslandet i medlemslandene eller af Kommissionen i tredjelande. Forsendelser af skibe under ikke-EU-flag skal være underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse i henhold til WSR.

Skibsejere omgår systematisk WSR, og forordningen er vanskelig at håndhæve, fordi der er praksis med omdøbning, omflagning og ejerskifte, inden skibene sendes til ophugning og genanvendelse. SRR er let at omgå, så længe praksis med at skifte til et ikke-EU-flag fortsætter. Hong Kong-konventionerne vil gælde for alle skibe (uanset om de sejler under EU-flag eller ikke-EU-flag), men konventionen er endnu ikke ratificeret, og det kan tage lang tid, før det sker.

Udfordringen er at forhindre ulovlig skibsgenbrug ved at følge op på skibe og redere, hvor vi har mistanke om, at reglerne omgås, og helst tage affære på forhånd. For at gøre det lettere for sagsbehandlere og inspektører vil det være vigtigt at:

  • Få klarlagt forskellene mellem forordningen om overførsel af affald og forordningen om genanvendelse af skibe
  • Dele praktisk viden (retssager, dokumenter, rapporter, erfaringer)
  • Udarbejde vejledning/foldere om, hvordan man kan opdage og reducere ulovlig overførsel af skibe
  • Anvendelse af IMPEL’s intranet som en platform for videndeling og vidensudveksling og indsamling af bedste praksis

Den endelige rapport vil give en status over den aktuelle situation og sammenfatte retningslinjer og vejledning om håndhævelsespraksis for WSR vs. SRR.

Relaterede filer/oplysninger

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: Løbende – Period: 2019 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter