IMPEL Logo

SPIDER WEB: Strategisk projekt for at øge afsløringen og afbrydelsen af miljøkriminalitet på Vestbalkan

2018 - 2019

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

SPIDER WEB er samfinansieret af Den Europæiske Union og Forbundsrepublikken Tyskland på grundlag af en tilskudsaftale med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) inden for rammerne af IPA/2017-projektet om bekæmpelse af grov kriminalitet på Vestbalkan.

For nem reference kan du se SPIDER WEB-opdateringerne nedenfor:

1. Baggrund

Bekæmpelse af alvorlig og organiseret kriminalitet (SOC), herunder bekæmpelse af miljøforbrydelser, der er reguleret i EU- og international lovgivning og aftaler som f.eks. drab, ødelæggelse, besiddelse af eller handel med eksemplarer af beskyttede vilde dyre- (især fugle) eller plantearter, ulovlig skovhugst/træregulering eller ukorrekt indsamling, transport, nyttiggørelse eller bortskaffelse af (farligt) affald, er centrale udfordringer ikke kun, men især, i Sydøsteuropa (SEE) på grund af svag miljøbevidsthed, datasituation og finansielle og menneskelige ressourcer. I dag anses disse overtrædelser stadig ikke for at være højt nok prioriteret, selv om deres indvirkning på menneskers sundhed, økosystemer og miljøet er betydelig.

Overholdelseskæderne (tilladelsesudstedere, inspektører, politi, anklagere og retsvæsen) er kun så stærke som det svageste led. Revisionsorganer samt toldmyndigheder er også vigtige aktører, der er med til at bestemme styrken af denne overholdelseskæde.

Der er behov for bevidstgørelse, målrettede kapacitetsopbygningsforanstaltninger om miljøkriminalitet og samarbejde for at støtte de forskellige aktører i overholdelseskæden i Sydøsteuropa med henblik på at øge miljøkriminalitetens profil og prioritering i regionen. EU-tiltrædelsesprocessen giver mulighed for at forbinde aktørerne i Sydøsteuropa med relaterede EU-netværk med henblik på et bæredygtigt partnerskab og løbende udvekslinger på individuelt og organisatorisk plan.

2. Målsætning

Den generelle målsætning for SPIDER WEB er at øge bevidstheden og færdighederne hos alle aktører i miljølovgivningskæden for at kunne afbryde og retsforfølge ulovlig adfærd med succes og begrænse de negative konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet af denne adfærd.

3. Omfang

Det geografiske arbejdsområde vil i første omgang fokusere på de 6 mållande:

 • Albanien
 • Bosnien og Hercegovina
 • Nordmakedonien
 • Kosovo*
 • Montenegro
 • Serbien

Opgørelsen og resultaterne af SPIDER WEB vil dog blive stillet til rådighed for alle IMPEL-medlemsorganisationer med henblik på anvendelse og anvendelse.

Det overordnede fokus vil være på miljøspørgsmål, men følgende to emner blev prioriteret:

 1. Naturbeskyttelse; herunder handel med vilde dyr og planter omfattet af habitat- og fugledirektivet og skovhugst som reguleret af EU's tømmerforordning.
 2. Affaldshåndtering; dækker alle aspekter i kæden fra produktionsstedet til transport og behandling omfattet af EU's affaldsdirektiver og -forordninger (herunder affaldsrammedirektivet, den europæiske liste over affald, forordningen om overførsel af affald og specifikke love om affaldsstrømme).

4. Metode

 1. Metoden vil være først at vurdere udgangspunktet i de seks mållande med hensyn til status og eventuelle mangler i den praktiske gennemførelse og håndhævelse af ovennævnte bestemmelser samt at foretage en vurdering af uddannelsesbehovene hos alle involverede myndigheder. På grundlag af disse resultater vil der blive udviklet uddannelsesplaner til støtte for de operationelle aktiviteter og kapaciteten hos de involverede myndigheder i hele håndhævelseskæden. Men også for at lette operationelt netværkssamarbejde og støtte vedtagelsen af mere effektive og harmoniserede retsforfølgningsstrategier.
 2. Kernen i SPIDER WEB's aktiviteter vil omfatte udvikling af uddannelsesmateriale (efter identificering af uddannelsesbehov), gennemførelse af uddannelse og udarbejdelse af en uddannelsesmanual. Uddannelsesmanualen vil indeholde afsnit for politi, anklagere og dommere og om muligt også for civilsamfundsorganisationer. Udviklingen af uddannelsesmateriale vil omfatte udarbejdelse af præsentationer, værktøjer, øvelser, break-outs, casestudier og vejledning til brug for de forskellige deltagergrupper (tilladelsesudstedere, inspektører, politi, anklagere og dommere) i uddannelsesworkshops.
 3. En afsluttende konference vil give en række deltagere mulighed for at mødes for at drøfte overholdelseskæden som helhed. Hvis det er muligt, vil der blive indkaldt til flere breakout- / miniworkshop-sessioner om centrale temaer, inden et plenarmøde formelt afslutter SPIDER WEB. Efter konferencen vil der blive udarbejdet en slutrapport med skræddersyede anbefalinger for hvert af de seks lande, som vil blive distribueret i elektronisk format.

Løsninger og resultater:

 • Baselineundersøgelse og rapport
 • Vurdering af uddannelsesbehov og rapport
 • Udvikling af uddannelse
 • Udførelse af uddannelse
 • Gennemførelse af uddannelse
 • Spredning af uddannelsesmanual
 • Konference
 • Slutrapport
 • Spredning af værktøjer, information, bedste praksis

5. Team

Spider WEB-teamet består af følgende personer:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1.23 MB

 

 

 

 

Number: NA – Status: Færdiggjort – Period: 2018 - 2019 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter