IMPEL Logo

Støtte til gennemførelse af IED

2015

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Projektet har til formål at udveksle viden og god praksis blandt fagfolk inden for regulering og udvikle vejledning og uddannelsesmateriale til støtte for en effektiv gennemførelse af direktivet om industrielle emissioner (IED). Specifikke resultater af projektet i løbet af de næste fire år (2021-2024) vil være:

 • En bedre forståelse af de udestående problemer med gennemførelsen af IED, som de regulerende fagfolk støder på, så projektets arbejde kan prioritere og fokusere på at bidrage til at løse disse problemer.
 • Støtte til anvendelse af risikobaserede tilgange til planlægning og udf{³}relse af reguleringsindgreb, s{³} miljømyndighedernes begr{³}nsede ressourcer kan anvendes mere effektivt til at målrette de anlæg og aktiviteter, der har den st{³}rste indvirkning p{³} mennesker og milj{³} og til at hj{³}lpe med at l{³}se de mest alvorlige tilf{³}lde af manglende overholdelse af IED'en.
 • En bedre forståelse af effektiviteten og virkningen af rutinemæssige og ikke-rutinemæssige miljøinspektioner og om nødvendigt håndhævelsesforanstaltninger med henblik på at fremme overholdelse og opnå kravene i IED.
 • Den identificering af de instrumenter inden for IED, der kan bidrage til det overordnede mål om at opnå en cirkulær økonomi i Europa, og udveksling af god praksis for, hvordan de gennemføres.
 • Støtte til de politiske mål og foranstaltninger i forbindelse med den europæiske Green Deal ved at evaluere, hvordan gennemførelsen af IED kan anvendes mere effektivt for at forbedre energieffektiviteten, reducere drivhusgasemissionerne, fremme en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og reagere på virkningerne af klimaændringerne.
 • Mere effektiv regulering af offentlige gener fra industrien, herunder lugtgener, støj og affald, ved at undersøge typerne og kilderne til konflikter og klager, og hvordan forskellige tilgange anvendes til at behandle og løse dem.
 • Bedre anvendelse af BAT i forbindelse med miljøgodkendelser ved at fokusere på en række specifikke tekniske spørgsmål, identificere og fremme god praksis og udvikle råd og vejledning.
 • Mere robust verifikation af egenovervågning og rapportering fra pligtindehavere ved at dele og identificere god praksis blandt reguleringsorganisationer for at forbedre kvaliteten og pålideligheden af data fra egenovervågning.
 • Bedre kvalitet af BREF-dokumenter ved at sikre, at viden og erfaring fra reguleringsmyndighedernes aktører indgår i cyklussen for gennemgang og revision af BREF-dokumenter.
 • En bedre forståelse af kilderne til og bidraget til specifikke forurenende stoffer fra industrisektorer og af, hvordan gennemførelsen af den eksisterende miljølovgivning, herunder direktivet om miljøbeskyttelse og luftkvalitetsdirektivet, kan forbedres med henblik på at regulere og reducere luftforurening og nå de relevante luftkvalitetsstandarder.
 • Praktiske løsninger til gennemførelse af BAT-konklusioner i affaldsforbrændingssektoren for at bidrage til at opnå mere lige vilkår i hele Europa.

Relaterede filer/oplysninger

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Løbende – Period: 2015 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter