IMPEL Logo

Bæredygtig jordfordeling

2015

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Projektet (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, fase I-V) har til formål at opbygge en fælles forståelse af vores lovgivningsmæssige tilgange, opbygge netværk af eksperter og udvikle fælles ressourcer til at øge den tekniske modstandsdygtighed på vandmiljøområdet (og specifikt om gennemførelsen af vandrammedirektivet). SWETE fase VII og 2021-projektet om bæredygtig jordspredning fokuserer på undersøgelsen af jordbundens evne til at optage forurenende stoffer fra jordspredningsaktiviteter.

Effektiv forvaltning af vandressourcerne (både kvalitet og kvantitet) er afhængig af god fremadrettet planlægning og levering baseret på data, information og faglig vurdering. Det er vigtigt, at den økonomiske vækst i de enkelte medlemsstater understøtter en planlagt bæredygtig beskyttelse og udnyttelse af vandressourcerne.

Den er afhængig af god lovgivningspraksis for at udarbejde gode vandområdeplaner og gennemføre de tilhørende indsatsprogrammer rettidigt og effektivt. Der kan opnås store fordele ved at identificere og udveksle god reguleringspraksis i hele EU ved at anvende både konventionelle tilladelser (hård regulering) og blødere ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, hver for sig eller i kombination.

Ifølge vandrammedirektivet skal medlemsstaterne forvalte deres vandressourcer på afvandingsområde- og vandområdeplan. Dette kan kræve en ny tankegang og nye måder at arbejde på for at opfylde direktivets krav.

SWETE del 1 – 3

De indledende projektworkshops vil stimulere debatten inden for en lille gruppe af IMPEL-medlemmer:

 • om den aktuelle situation,
 • identificering af, hvor der er eksempler på god eller bedste praksis (navnlig tilgange til overvågning og udledningstilladelse, statistisk afledte kvalitetsmål og tilladelsesgrænser, anvendelse af statistik til vurdering af overholdelse, risikoanalyse og måling af succes)
 • oplysning om, hvor der er klare mangler, og hvordan man kan gå videre for at udfylde dem.

Resultaterne af workshoppene og projektrapporten forventes at danne grundlag for et større arbejdsprogram, der skal udvikles i de kommende år inden for IMPEL – at udvikle og udbrede de nødvendige færdigheder og teknikker for god praksis, der er nødvendige for at sikre en effektiv vandreguleringscyklus, i alle medlemsstaterne.

Som et resultat af projektet:

 • IMPEL vil have identificeret eksisterende god praksis for regulering af vandkvalitet, svagheder og huller, der skal udfyldes.
 • IMPEL vil etablere et program til udvikling og udbredelse af bedste praksis, i første omgang inden for vandkvalitetsregulering og i sidste ende inden for regulering af vandressourcer, der giver fælles ejerskab til reguleringsmuligheder og tilgange til at levere vandrammedirektivet og IED.
 • IMPEL-medlemmer vil dele viden om regulering af vandkvalitet, og effektivitetsgevinster og forbindelser på tværs af EU's vandrammedirektiv Målene vil lettere kunne nås af medlemsstaterne.
 • Medlemslandene’ miljømæssige vandkvalitetsreguleringsmyndigheder vil blive tæt involveret i strategiske og lokale udviklingsplanlægningsbeslutninger samt i overvågning og rapportering af miljøvandkvalitet og udledninger.

SWETE  – del 4

I forlængelse af de tre foregående dele af projektet vil SWETE 4 foretage en fremadrettet undersøgelse med henblik på at udvikle forslag til fremtidige projekter. På baggrund af rapporten om gennemførelsesudfordringer og perspektiver fra repræsentanter for IMPEL-ledelsesteamet skal følgende specifikke områder overvejes:

 • En “blå IRI”
 • Opfyldte foranstaltninger
 • Mineaffald (et specifikt område af interesse for Kommissionen – der søges om yderligere oplysninger)
 • Pesticider
 • Overvågning af grundvandskvaliteten

Projektet vil yderligere overveje, hvordan portalen til vidensdeling på basecamp kan udvides (eller om der er behov for et andet middel) for at opfylde de ambitioner, der er fastsat i dokumentet "IMPEL – the next generation”".

SWETE  – del 5

Undersøgelsen vil se på balanceringen af fordele og virkninger ved at sprede materialer på jorden med særligt fokus på landbrugsjord. Det er nødvendigt på grund af ønsket om cirkulær økonomi at støtte genbrug af materialer på jorden som gødning og jordforbedringsmidler og at sikre, at denne støtte til genbrug sker på en måde, der ikke tillader uacceptabel og undgåelig jordforurening.

SWETE  – del 6

Målet er at sammenligne og kontrastere de forskellige tilgange til slamhåndtering i de forskellige medlemslande og organisationer. Dette vil fremhæve fælles problemer, løsninger og områder med bedste praksis som eksempler, som andre kan lære af. Projektet vil også benytte lejligheden til at inddrage læring fra COVID-19-pandemien, og hvordan den påvirkede slamhåndteringen på tværs af IMPEL-medlemmerne.

Bæredygtig landudbringning

I forlængelse af det arbejde, der tidligere er udført under SWETE 6, vil 2021-projektet bygge på resultaterne af den undersøgelse, der blev gennemført i 2020-21 vedrørende slammets miljøpåvirkninger på IMPEL-medlemmer. Dette arbejdsprogram har til formål at opnå en bedre forståelse af jordbundens evne til at acceptere forurenende stoffer fra spredning på land. 2021-projektet’s forventede resultater er:

 • Støtte til genanvendelse af materialer på land som gødning og jordforbedringsmidler og sikre, at denne støtte til genanvendelse sker på en måde, der ikke tillader uacceptable og undgåelige påvirkninger af jordens sundhed og kvalitet.
 • Analysere dataene mere indgående og foretage korte mere målrettede undersøgelser og drøftelser for at fremhæve særlige problemer eller bedste praksis

Relaterede filer/oplysninger

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Løbende – Period: 2015 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter