IMPEL Logo

Bekæmpelse af ulovlig grundvandsboring og -indvinding (TIGDA)

2021

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Grundvand er og forbliver en værdifuld ressource for miljøet og forskellige menneskelige aktiviteter. Miljømæssige og menneskeskabte belastninger af denne ressource omfatter bl.a.: klimaændringer (tørke, oversvømmelser osv.), (over)indvinding og forurening (punktkilder og diffus forurening). Genbrug af vand, vandbuffering og infiltration er nogle af de mulige foranstaltninger til at mindske vores behov for fersk grundvand og til at genopbygge dets oplagring. Ikke desto mindre vil det fortsat være nødvendigt at bore og indvinde grundvand til forskellige formål. Grundvandsmangel er ikke længere et problem, der udelukkende vedrører tørre lande eller Middelhavslandene. De seneste længerevarende tørkeperioder har gentagne gange gjort det klart, at grundvandsforekomsterne skal forvaltes omhyggeligt (indvinding såvel som genopfyldning) i alle medlemsstater og lande i Europa.

Dette projekt har til formål at udveksle viden og god praksis om, hvordan man forvalter grundvandsboringer og indvinding af grundvand. Dette vil omfatte specifikke tilladelsesbetingelser, akkrediteringer samt håndhævelsesværktøjer og -metoder, der er indført i de forskellige medlemsstater for at reducere ulovlig boring og grundvands(over)indvinding og dermed bidrage til at opnå en god kvantitativ og kvalitativ tilstand for grundvandsforekomsterne. Da de forskellige grundvandsmagasiner og akvitarder i medlemsstaterne bores (igennem) til disse formål, er det nyttigt for medlemsstaterne at dele viden eller have vejledning om:

  • Hvilken specifik lovgivning og hvilke krav der gælder for beskyttelse af grundvandet (boring, installering og udnyttelse).
  • Hvilke specifikke metoder der anvendes til håndhævelse af denne lovgivning (besøg på stedet, tjeklister, brug af eksperter, bedste praksis).

Målet med dette projekt i første fase er at indsamle data fra medlemsstaterne om de to ovennævnte emner. I de efterfølgende faser vil der blive udarbejdet vejledende dokumenter om grundvandsboring og lovgivning om indvinding af grundvand og håndhævelse.

Relaterede filer/oplysninger

  • Rammedirektiv om vand (2000/60/EF)
  • Grundvandsdirektiv (2006/118/EF)
  • Aktionsplan om forbedring af miljøoverholdelse og -forvaltning (COM 2018/10)

Number: 2021/08-WP4 – Status: Løbende – Period: 2021 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter