IMPEL Logo

Anvendelse af flygtige organiske forbindelser (VOC) og klorerede kulbrinter

2000 - 2005

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

VOC-workshop (2005)

Målet med dette projekt er at udveksle oplysninger om gennemførelsen af VOC-direktivet mellem eksperter og/eller inspektører. På en IMPEL-workshop blev deltagerne præsenteret for oplysninger om VOC-reglerne i direktivet og nogle nationale love. Hovedvægten blev lagt på diskussionen af de forberedte casestudier i små arbejdsgrupper, som hver bestod af mellem 8 og 16 medlemmer. De vigtigste resultater var:

  • der er delvist store forskelle mellem de nationale bestemmelser i EU-MS.
  • der er stadig forskellige fortolkninger af nogle begreber (f.eks. anlæg, diffus emission).
  • Under de nationale VOC-bestemmelser findes der også andre fælles krav til emissionsreduktion (f.eks. støv/partikler).
  • Disse krav i direktivet er blevet kritiseret, og der bør være en revisionsproces.

VOC-skønsforanstaltninger (2000)

Målet med projektet var at gennemgå estimationsmetoderne og foranstaltningerne for diffuse VOC-emissioner i EU og at foreslå retningslinjer med henblik på at forbedre overvågning, udstedelse af tilladelser og inspektion af industrielle aktiviteter.

Workshop om anvendelse af klorerede kulbrinter i industrianlæg (2000)

Hovedformålet med denne workshop var at sammenligne situationen i medlemsstaterne (MS) og tiltrædelseslandene (AC) og at give et overblik over de nuværende EU-regler om CHC'er. De konklusioner, der kunne drages af workshoppen, var:

  • VOC-direktivet er et startpunkt i den rigtige retning, men gennemførelsen skal overvåges, og forpligtelsen til at foretage analyser af jordbundsgasser skal ændres.
  • Den forskellige tekniske standard i medlemsstaterne og AC kræver harmonisering i form af BAT- eller EN-dokumenter.
  • Der skal stadig findes strengere nationale regler/standarder under VOC – direktivet
  • Der er generelt et presserende behov for information til både medlemsstaterne og AC'erne. IMPEL bør tilvejebringe en database med oplysninger om praksis og retningslinjer i andre lande, BAT og alternativer til CHC.
  • Der er et presserende behov for harmonisering af ØKO-fondene med henblik på at støtte sanering af gamle forurenede grunde, anvendelse af alternativer og erstatninger til CHC'er og anvendelse af de bedste teknologier.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Færdiggjort – Period: 2000 - 2005 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter