IMPEL Logo

Verifikation af affaldets bestemmelsessted

2003

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og -mål

Projektet havde til formål at øge samarbejdet og informationsudvekslingen om kontrol af affaldets bestemmelsessted inden for rammerne af EU-forordning 259/93 (affaldsoverførselsforordningen WSR) om overvågning og kontrol af affaldsoverførsler ved at udføre inspektioner i de deltagende lande og følge affaldsstrømmene til deres endelige bestemmelsessted.

Projektets resultater

 • Nettet af håndhævelsesmyndigheder i de deltagende lande er blevet yderligere forbedret, og der er blevet fastlagt kontakter til håndhævelsesmyndigheder i de deltagende lande, som er ansvarlige for tilsynet med de vigtigste affaldsbortskaffelses- og behandlingsanlæg. Ikke desto mindre er der store forskelle i de involverede organisationers opgaver, kompetencer og jurisdiktioner. Der er også forskelle i den måde, hvorpå den tre-dages priornotifikation gennemføres i den nationale lovgivning;
 • Der er udviklet en metode (manual) til verifikation af affaldsoverførsler på grundlag af eksisterende metoder og erfaringer. Metoden omfatter administrativ kontrol, inspektioner "på stedet" og informationsudveksling mellem de involverede (håndhævelses)myndigheder;
 • Affaldstransporter er blevet verificeret. De deltagende lande havde til hensigt at kontrollere 25 anmeldte affaldsoverførsler. Elleve inspektioner er i sidste ende blevet kontrolleret "fra vugge til grav". Det viste sig, at en række anmeldelser (7 ud af 25) ikke har været 'i brug'. Der blev konstateret uregelmæssigheder i tre tilfælde. Resultaterne giver input til yderligere forbedring af håndhævelsen af forordningen i fremtiden;
 • Af en række årsager viste det sig, at det var meget vanskeligt at håndhæve tre dages forudgående anmeldelse. Forhåndsanmeldelsen indgives til en/den kompetente myndighed/myndigheder i landet/regionen, som ikke automatisk er den ansvarlige håndhævelsesmyndighed. Det har også vist sig at være vanskeligt at planlægge inspektionskapaciteten inden for en tidsramme på et par dage til at kontrollere forsendelserne;
 • Der er blevet udvekslet praktiske erfaringer og oplysninger.

Anbefalinger

På baggrund af projektets erfaringer og håndhævelsesresultater kan der gives følgende anbefalinger:

 • EuropaKommissionen bør genoverveje forpligtelserne vedrørende tre dages forudgående anmeldelse i forbindelse med revisionen af EU-forordning 295/93. Anmeldelsesproceduren bør reguleres på en sådan måde, at den kan håndhæves på passende vis, f.eks. ved at stimulere elektronisk dataudveksling om anmeldelser (som EUDIN), også mellem de myndigheder, der er ansvarlige for disse anmeldelser, og dem, der er ansvarlige for håndhævelsen;
 • Den (reviderede) forordning 259/93 skal forpligte medlemsstaterne til at aflægge en årlig rapport om forløbet af håndhævelsesforanstaltningerne. Disse resultater skal analyseres af en arbejdsgruppe, der er nedsat af Kommissionen, og anvendes til yderligere forbedring af forordningen.
 • Medlemsstaterne bør tilskyndes til at rapportere om deres erfaringer med håndhævelse af tre dages forudgående anmeldelse. Den (reviderede) forordning 259/93 bør indeholde en sådan forpligtelse.
 • IMPEL/IMPEL-TFS bør arbejde på et omfattende websted med relevante oplysninger om forordningen om overførsel af affald og håndhævelse af den, med fuldstændige kontaktoplysninger, affaldskataloger/referencebøger osv.
 • De kompetente myndigheder og/eller håndhævelsesmyndigheder bør udpege et centralt koordineringspunkt på nationalt plan, desuden i de tilfælde, hvor ansvaret for (håndhævelse af) anmeldelsesproceduren er fastlagt på regionalt plan. De kompetente myndigheder og håndhævelsesmyndighederne bør også arbejde på at forbedre adgangen til datasystemer for tre dages forudgående anmeldelse for at muliggøre nøjagtige "kontrolinspektioner";
 • Projektledelsen foreslår at udvide det etablerede samarbejde med flere EU-lande, at udvide projektets fokus til at omfatte affald fra grønne lister og affald, der ikke er anmeldt, og at fokusere på inspektioner ved grænseovergange på strategisk niveau (med deltagelse af mere end én håndhævelsesmyndighed).

Relaterede filer/oplysninger

Verifikationsprojekt - fase II:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Færdiggjort – Period: 2003 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter