IMPEL Logo

Affaldshåndtering og cirkulær økonomi (tidligere projektserie om inspektion af lossepladser)

2011

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Dette projekt bygger på resultaterne og produkterne fra de tidligere deponeringsprojekter og bevæger sig gennem affaldshierarkiets trin med henblik på at fremme miljøinnovation og cirkulær økonomi og skabe lige vilkår og fælles forståelse af affaldsrammedirektivets nøglepunkter i tilladelses- og inspektionsprocesser.

Dette vil blive opnået ved, at inspektører og tilladelsesudstedere mødes for at lære af hinanden, identificere god praksis, udvikle retningslinjer for at fremme denne praksis og udbrede teknisk knowhow gennem uddannelses- og faglige udviklingsinitiativer. Støtte til tilsynsmyndighederne på denne måde bør resultere i en stærkere sikring af overholdelse og mere ensartede lovgivningsmæssige spilleregler.

Vejledningen "'Making the Circular Economy work'", der blev lanceret i Rom i marts 2019, er et levende dokument, der vil blive yderligere revideret med resultaterne af de undergrupper, der kører i 2021-2024.

Specifikke resultater af projektet langs 2021 vil være:

 • En bedre forståelse af værditilbageholdelsesprocesser (nemlig genfremstilling, renovering, reparation og direkte genbrug) som et supplement til genanvendelse på det trin, hvor affaldshierarkiet forebygges (primært mål), for at muliggøre en hurtigere opnåelse af cirkulær økonomi.
 • Vejledninger til hjælp for reguleringsmyndighedernes praktikere i forbindelse med anvendelsen af kriterierne for biprodukter.
 • Identificering af de instrumenter inden for IED, der kan bidrage til det overordnede mål om at opnå en cirkulær økonomi i Europa, og udveksling af god praksis om, hvordan de gennemføres.
 • Etablering af et praktisk værktøj til at hjælpe operatører og de kompetente myndigheder med at kontrollere den mest hensigtsmæssige måde at vurdere, om EoW/biprodukter er i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 • Udarbejdelse af en database over affaldsophør (sag for sag og nationale kriterier opstillet af medlemsstaterne) med henblik på at dele oplysninger om tekniske og miljømæssige kriterier for sekundære råmaterialer
 • Opstart af en undergruppe om affaldsforbrænding med henblik på at fastlægge et arbejdsprogram i 2022 vedrørende praktiske løsninger til gennemførelse af BAT-konklusioner om affaldsforbrænding for at bidrage til at opnå mere homogene ensartede spilleregler i hele Europa.
 • Specifikt uddannelsesmøde om REACH&cirkulær økonomi eller om affaldsophør og biprodukter

Relaterede filer/information

 • 2018 Projektresuméer i: Engelsk, Kroatisk, Tysk, Castellano, Estisk, Græsk, Nederlandsk, engelsk, spansk, hollandsk, kroatisk, portugisisk, latansk, slovakisk, tyrkisk
 • Europæisk Kommissions vejledning om kontrol med deponigas (2013)
 • EU's nye handlingsplan for cirkulær økonomi 11/03/2020
 • EU's godkendte arbejdsprogram 2020-2022 for at forbedre miljøoverholdelse og -forvaltning
 • Affaldsrammedirektiv 2008/98/EF som ændret ved direktiv 2018/851/EF.
 • Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: muligheder for at løse grænsefladen mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (2018/2589(RSP))
 • Arbejdspapir fra Kommissionens tjenestegrene "Bæredygtige produkter i en cirkulær økonomi - Mod en EU-produktpolitisk ramme, der bidrager til den cirkulære økonomi" {SWD(2019) 92 final}.
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Affald-til-energiens rolle i den cirkulære økonomi".
 • Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald som ændret ved direktiv 2018/850/EU.
 • Direktiv om industrielle emissioner 2010/75/EU

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Løbende – Period: 2011 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter