IMPEL Logo

Sanering af vand og jord

2021

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Håndtering af forurenede grunde er en proces, der foregår med forskellig hastighed i medlemsstaterne. Dette skyldes til dels forskelle i lovgivningen, som betyder forskellige definitioner, f.eks. "potentielt forurenede lokaliteter", "forurenede lokaliteter" og "sanerede lokaliteter". Derfor lancerede Europa-Kommissionen-JRC et initiativ sammen med EEA-EIONET-netværket for at finde fælles definitioner og en undersøgelse i medlemsstaterne i 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), som resulterede i en definition af 6 lokalitetsstatus.

De forventede resultater af disse projekter er:

  • Støtte/udveksling af teknisk erfaring, der er nødvendig for at gøre fremskridt med saneringsfasen i Europa, så de medlemsstater, hvor der i øjeblikket ikke finder nogen procedure sted, kan få en reference.
  • Afdeling af viden, færdigheder og god praksis, udarbejdelse af teknisk vejledning, koordinering af foranstaltninger mellem landene.
  • Inddragelse af de vigtigste europæiske netværk, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende forurenede lokaliteter, som f.eks. COMMON FORUM, Eionet WG Contamination og NICOLE.

Indgive casestudier om termisk desorption og fytoremediering

Projektgruppen har udarbejdet to spørgeskemaer vedrørende teknologier til "termisk desorption" og "fytoremediering", som vil være genstand for projektets næste fase. Du opfordres til at indsende dine casestudier og dele dem med dine kolleger ved hjælp af følgende skabelon, helst i .docx-format. Ikke nødvendigvis alle spørgsmål er relevante. Navnene på dem, der har indsendt ansøgningerne, vil blive nævnt i anerkendelsen. Fristen er den 28. februar 2023, og dokumentet skal sendes til Marco Falconis e-mail (marco.falconi@impel.eu) med emnelinjen "Thermal Desorption case study" eller "Phytoremediation case study". Udkast til de endelige rapporter forventes at foreligge i oktober 2023 og vil derefter blive oversat til flere EU-sprog.

Spørgeskema om termisk desorption

spørgeskema om fytoremediering

Slutrapporter

Projektgruppen har i 2021 udsendt følgende slutrapporter om In Situ Chemical Oxidation (ISCO) og Soil Vapour Extraction (SVE) til flere EU-sprog:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) report (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) rapport (IT)

In situ kemisk oxidation (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Kemisk Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Soil Vapour Extraction (SVE)-rapport (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -rapport (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakccija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Udkast til rapporter

Projektgruppen har den 15. oktober 2022 udsendt to udkast til rapporter om flerfaseekstraktion og jordvaskning.

MPE udkast til rapport IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW udkast til rapport IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_SWdraft_15oct2022.pdf

Kommentar-skabelon.doc

Du er inviteret til at indsende dine kommentarer, dele denne mulighed med dine kolleger, udelukkende ved hjælp af kommentar-skabelonen. Kommentarer kan være generelle, tekniske, redaktionelle. Reviewers names will be mentioned in the acknowledgement.

Kommentarer/bemærkninger skal indsendes ved hjælp af de rapporterede formater senest 15. november 2022 til Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), med objektet "MPE comments" eller "Soil Washing comments".

Relaterede filer/oplysninger

- Temastrategi for jordbund.
- KOM(2006)231 endelig.
- Stockholmkonventionen (art. 6, sidste version).
- MINAMATA-konventionen om kviksølv.
- Ingen nettoarealudnyttelse af jorden inden 2050, som for første gang er rapporteret i køreplanen for et ressourceeffektivt Europa, KOM(2011) 571 endelig.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Løbende – Period: 2021 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter