IMPEL Logo

WEEE artikel 17 Free-riders Projekt

2019

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

I henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU (henholdsvis den gennemførte nationale lovgivning: f.eks. ElektroG i Tyskland) skal alle producenter af elektrisk og elektronisk udstyr registreres i det nationale register (Tyskland: stiftung elektro-altgeräte register) for at sikre, at de vil opfylde deres ansvar, når deres solgte produkter bliver til affald (f.eks. WEEE).

Der findes ikke noget fælles europæisk register. Når en producent, der er etableret i et land, ønsker at sælge sine produkter i et andet europæisk land, hvor han ikke er etableret, skal han udpege en autoriseret repræsentant i det pågældende land, som skal opfylde sine forpligtelser i henhold til WEEE-direktivet (især registrering).

Hvis en producent ikke har udpeget en autoriseret repræsentant, er det vanskeligt for den nationale tilsynsmyndighed at retsforfølge ham i udlandet (f.eks. i hans hjemland). Derfor er det nødvendigt, at de regulerende myndigheder arbejder sammen. En løsning er at gøre de grænseoverskridende free-riders (producenter uden registrering) opmærksom på den kompetente nationale myndighed i det land, hvor producenten har sit forretningssted. På denne måde er der færre vanskeligheder i forbindelse med retsforfølgning eller oversættelse af relevante dokumenter.

For at kunne arbejde bedre sammen har de regulerende myndigheder brug for en platform / SharePoint til at udveksle oplysninger. De skal vide, hvem der er ansvarlig i de andre medlemsstater for fremsendelse af de rapporter, der er nødvendige for håndhævelse og retsforfølgning.

Relaterede filer/oplysninger

Artikel 17 WEEE 2012/19/EU: Autoriseret repræsentant:

  • Hver medlemsstat sikrer, at en producent som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f), nr. i)-iii), der er etableret i en anden medlemsstat, som en undtagelse fra artikel 3, stk. 1, litra f), nr. i)-iii), har mulighed for at udpege en juridisk eller fysisk person, der er etableret på dens område, som den bemyndigede repræsentant, der er ansvarlig for at opfylde producentens forpligtelser i henhold til dette direktiv på dens område.
  • Hver medlemsstat sikrer, at en producent som defineret i artikel 3, stk. 1, litra f), nr. iv), der er etableret på dens område, og som sælger EEE til en anden medlemsstat, hvor den ikke er etableret, udpeger en bemyndiget repræsentant i den pågældende medlemsstat som den person, der er ansvarlig for at opfylde producentens forpligtelser i henhold til dette direktiv på den pågældende medlemsstats område.
  • Udpegning af en bemyndiget repræsentant sker ved skriftlig fuldmagt.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Løbende – Period: 2019 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter