IMPEL Logo

God praksis for håndtering af diffus nitratforurening fra landbrugsbedrifter og gårdspladser

Dette værktøj samler eksempler på god praksis for håndtering af diffus nitratforurening fra landbrug og gårde.Formålet med dokumentet er at præsentere pragmatiske metoder, som kan bidrage til at begrænse nitratudvaskningen til vandmiljøet og dermed bidrage til en højere grad af overholdelse af nitratdirektivets og vandrammedirektivets mål.

I henhold til nitratdirektivet skal medlemsstaterne udarbejde kodekser for god landbrugspraksis, som landbrugerne skal gennemføre som nævnt i bilag II og III. Kodekserne for god praksis gennemføres som en række specifikke forpligtelser for landmanden og kan variere fra medlemsstat til medlemsstat. Det er hensigten med dette dokument at beskrive mere detaljeret end tidligere, hvordan disse forpligtelser kan kontrolleres og i sidste ende hjælpe de enkelte medlemsstater med at overholde direktivet.

Nitratdirektivet udgør en integreret del af vandrammedirektivet og er et af de vigtigste instrumenter til beskyttelse af vandområder mod landbrugspres. Dette arbejde vil derfor omfatte foranstaltninger til gennemførelse af begge EU-direktiver.

Dokumentet bygger delvist på EU-Kommissionens rapport fra 2011, “Kontrol af gennemførelsen af nitratdirektivet. Resultaterne af et spørgeskema blandt medlemsstaterne. Guidelines on Controls” (bilag 1) med det formål at gøre anbefalingerne fra rapporten endnu mere konkrete ved at give praktiske eksempler på god praksis for kontrol af forskellige foranstaltninger. Eksemplerne kan være fra en enkelt medlemsstat, eller de kan være en samling af praksis fra flere medlemsstater.

Tags:

Lead country and contact

Danmark

Subscribe to our newsletter