IMPEL Logo

Håndbog om affaldsdeponier

I betragtning af de problematiske affaldsstrømme på verdensplan, navnlig elektronisk affald, udtjente køretøjer og deres komponenter fra Europa til Afrika, er eksperter i affaldsoverførsel i dag enige om, at det er nødvendigt at målrette mere effektivt mod kilderne til ulovlige affaldsstrømme og mod de anlæg, hvor sådant affald indsamles, opbevares og/eller behandles før eksport. IMPEL-TFS-projektet “Waste Sites”, der startede i begyndelsen af 2011, har til formål at opnå en bedre forståelse af disse affaldsstrømme og anlæg, at udveksle oplysninger og bedste praksis og at udvikle vejledning om identifikation af anlæg,  inspektion og opfølgning for at fremme overholdelse.

Denne håndbog om affaldssteder er baseret på projektgruppens erfaringer, en analyse af eksisterende vejledningsdokumenter, spørgeskemaer, der er sendt til IMPEL-medlemslandene og resultaterne af en ekspertworkshop i Frankfurt a.M. (Tyskland). Den giver en introduktion til økonomien i den ulovlige affaldshandel og den juridiske kontekst for affaldssteder og fremhæver betydningen af proaktive foranstaltninger, såsom oplysningskampagner og samarbejde med toldmyndigheder, handelsorganisationer og rederier. Der gives derefter vejledning om identifikation af problematiske affaldspladser og eksempler på vellykkede metoder, der anvendes i nogle EU-lande, såsom affaldsstrømsmetoden. Den centrale del af håndbogen er afsat til forberedelse og gennemførelse af inspektioner af anlægspladser med fokus på inspektionsmetoder, nødvendige oplysninger og kontakter, skelnen mellem affald og ikke-affald og sikkerhedsaspekter. Det sidste kapitel i dokumentet omhandler den nødvendige opfølgning på en inspektion på stedet. Teksten i manualen er suppleret med 11 bilag, som omfatter beslutningstræer, tjeklister, relevante formularer,
tabeller over procedurekrav og nyttige weblinks.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter