IMPEL Logo

Tools

 • Vejledning om effektiv planlægning af inspektion af affaldsoverførsler

  I henhold til forordning (EU) nr. 660/2014 skal EU's medlemsstater senest den 1. januar 2017 udarbejde inspektionsplaner for inspektion af affaldsoverførsler for at sikre den nødvendige kapacitet til inspektionerne og effektivt forhindre ulovlige overførsler.

  [Read more]
 • Vejledning om at få den cirkulære økonomi til at fungere

  Et afgørende element i overgangen til den cirkulære økonomi er innovationer på produktions- og genbrugsanlæg, der sigter mod ressourceeffektivitet, forebyggelse af affald og anvendelse af produktionsrester eller materialer, der genvindes fra affald, som sekundære råmaterialer.

  [Read more]
 • Vejledning i gennemførelsen af IED i forbindelse med planlægning og gennemførelse af inspektioner

  Denne vejledning blev udarbejdet under IMPEL-projektet fra 2012: Hovedformålet med dette projekt var at organisere en udveksling af oplysninger om bedste praksis for gennemførelsen af artikel 23 i direktivet om industrielle emissioner under hensyntagen til den vejledning om inspektionsplanlægning og risikovurdering, som IMPEL allerede har udarbejdet, og de krav, der er beskrevet i artikel 23 i direktivet om industrielle emissioner.

  [Read more]
 • God praksis for håndtering af diffus nitratforurening fra landbrugsbedrifter og gårdspladser

  Dette værktøj samler eksempler på god praksis for håndtering af diffus nitratforurening fra landbrug og gårde. Formålet med dokumentet er at præsentere pragmatiske metoder, der kan bidrage til at begrænse nitratudvaskningen til vandmiljøet og dermed bidrage til en højere grad af overholdelse af nitratdirektivet og vandrammedirektivet.

  [Read more]
 • Finansielle hensættelser til miljøforpligtelser - praktisk vejledning

  Denne praktiske vejledning er tænkt som et referencedokument for tilsynsmyndighederne. Den foreskriver ikke, hvad en tilsynsmyndighed skal gøre. Formålet er i stedet at give oplysninger, der kan hjælpe tilsynsmyndighederne med at træffe bedre beslutninger om finansielle hensættelser til miljøforpligtelser og -forpligtelser. På denne måde skal den bidrage til at forbedre beskyttelsen af miljøet og de offentlige midler, fremme overholdelsen af princippet om, at forureneren betaler, og tilskynde operatørerne til at investere i forureningsforebyggelse. Vejledningen identificerer de spørgsmål, der skal tages i betragtning i beslutningsprocessen ved vurdering af finansielle hensættelser, og hjælper tilsynsmyndigheder og andre brugere med at finde vellykkede løsninger. Den fremhæver også vigtigheden af løbende vedligeholdelse og overvågning af de finansielle bestemmelser for at sikre, at de finansielle bestemmelser leveres, når der er behov for det, og den indeholder eksempler på anvendelse og vejledning på internationalt plan.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Under navnet "easyTools" har et projektteam under ledelse af Tyskland indsamlet oplysninger om de risikovurderinger, der anvendes i Europa. På grundlag af disse oplysninger blev der udviklet og afprøvet en ny regelbaseret metodologi, kaldet Integrated Risk Assessment Method (IRAM). T

  [Read more]
 • Metode til at gøre de rigtige ting i forbindelse med udstedelse af tilladelser - Sammenligning

  At gøre de rigtige ting i forbindelse med miljøgodkendelser er et igangværende projekt (2016-2018), der ser nærmere på forholdet mellem godkendelse og inspektion, identificerer interessante casestudier og bedste praksis i Europa og identificerer og beskriver de trin, der kan anvendes i godkendelsesprocedurer.

  [Read more]
 • Klassificering af affald fra den grønne liste i henhold til forordningen om overførsel af affald

  Formålet med de praktiske retningslinjer er at hjælpe de virksomheder og myndigheder, der producerer, forarbejder og forarbejder, transporterer, eksporterer og kontrollerer affald, til at vurdere dette affald korrekt. Retningslinjerne har således til formål at yde hjælp til de vurderinger, der skal foretages i forbindelse med klassificering af affald i henhold til forordningen om overførsel af affald.

  [Read more]
 • IMPEL Review Initiative Tool (IRI)

  IRI står for IMPEL Review Initiative og er en frivillig peer review, hvor miljømyndighederne i IMPEL-medlemslandene hjælper hinanden med at forbedre gennemførelsen af EU's miljølovgivning. Ved at have en IRI får værten gratis rådgivning til yderligere forbedring af sit arbejde, og der udveksles bedste praksis i hele det europæiske samfund. Hvis du er interesseret i at være vært for en IRI, vil denne informationspakke give dig nogle vigtige oplysninger.

  [Read more]
 • Overholdelse af retningslinjerne: Hjælp til virksomhedens forvaltningssystem (CMS)

  Traditionelt tilsyn har flere mangler. Selv om visse regulerede virksomheder har brug for en afskrækkende tilgang, er de fleste regulerede virksomheder villige til at overholde de offentlige regler. Nogle af dem, især de større regulerede organisationer, er lydhøre over for nye former for regulering. For disse virksomheder er en traditionel kommando- og kontroltilgang ikke særlig effektiv, fordi den ikke anerkender virksomhedens egne evner og kan underminere den indre motivation.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter