IMPEL Logo

Σχετικά με την IMPEL

Καλύτερη εφαρμογή για το μέλλον - πώς μπορεί το IMPEL να συμβάλει;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους το IMPEL μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων:

  • βοηθώντας τις χώρες να επιτύχουν ταχύτερα τη συμμόρφωση, για παράδειγμα, με την ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων και ορθών πρακτικών και τη διενέργεια αξιολογήσεων από ομοτίμους (IRI)
  • βοηθώντας τους οργανισμούς εφαρμογής να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τους περιορισμένους πόρους τους, για παράδειγμα, με την παραγωγή τεχνικών οδηγιών και την προώθηση της χρήσης προσεγγίσεων με βάση τον κίνδυνο για τη στόχευση των προσπαθειών,
  • συντονίζοντας τη δράση μεταξύ χωρών, για παράδειγμα, στην επιβολή κανονισμών για την αντιμετώπιση της παράνομης διασυνοριακής διακίνησης αποβλήτων;
  • διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών φορέων και δικτύων, για παράδειγμα, εισαγγελέων, δικαστών και διαμεσολαβητών;
  • ενημερώνοντας την πολιτική με πρακτική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη.

Κατανόηση και αντιμετώπιση των κενών εφαρμογής

Πρέπει να αναπτύξουμε καλύτερη κατανόηση των πρακτικών προβλημάτων και των κενών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε πώς το IMPEL μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωσή τους. Η κατανόηση αυτή θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων του προγράμματος εργασίας για το μέλλον. Για το σκοπό αυτό έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες, όπως: τακτική διενέργεια αξιολογήσεων των προκλήσεων εφαρμογής, αξιολόγηση των προτεραιοτήτων του 7ου ΠΔΠ, διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και επιχειρηματικών ομάδων, και διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των μελών μας για να αποκτήσουμε την άποψή τους σχετικά με τα προβλήματα εφαρμογής και τις λύσεις.

Η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται επίσης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξυπνότερη νομοθεσία και το πρόγραμμα Ρυθμιστική καταλληλότητα και απόδοση (REFIT). Με το REFIT, η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ πιο "κατάλληλη για το σκοπό της": να απλοποιήσει και να μειώσει το ρυθμιστικό κόστος διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη.

Πώς εργαζόμαστε

Η κύρια δραστηριότητα του IMPEL είναι η εκτέλεση έργων. Για κάθε έργο συντάσσεται ένα σχέδιο έργου, οι λεγόμενοι όροι εντολής (Terms of Reference - ToR). Το ToR περιγράφει το έργο τόσο ως προς τους στόχους όσο και ως προς τα αποτελέσματα. Περιλαμβάνει διατάξεις για την ποιοτική αξιολόγηση του έργου και μια στρατηγική διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Ενθαρρύνεται η από κοινού διαχείριση των έργων από περιβαλλοντικές αρχές από διάφορες χώρες μέλη του IMPEL, καθώς και η ευρεία συμμετοχή όλων των μελών του IMPEL στα εργαστήρια του έργου.

Εκτός από τα έργα, το IMPEL διοργανώνει συνέδρια για την εφαρμογή και την επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. Κατά μέσο όρο πάνω από 200 εμπειρογνώμονες σε θέματα αδειοδότησης, επιθεώρησης, επιβολής και χάραξης πολιτικής και νομοθεσίας από όλες τις χώρες μέλη του IMPEL και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχουν σε αυτά τα συνέδρια. Τα συνέδρια χρησιμοποιούνται για τη διάδοση των προϊόντων του IMPEL σε ένα ευρύτερο κοινό. Προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα να συζητηθούν οι νέες τάσεις στις διάφορες χώρες, να εξεταστούν οι νεοαναπτυχθείσες μέθοδοι εργασίας και εργαλεία και να συζητηθεί η δυνατότητα εφαρμογής και επιβολής της επερχόμενης νομοθεσίας. Τα συνέδρια παρέχουν ένα φόρουμ για τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων να συζητήσουν με τις περιβαλλοντικές αρχές της Ευρώπης τις ευκαιρίες για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και να παράγουν ιδέες για νέα έργα και δραστηριότητες του IMPEL.

Συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά η Επιτροπή και το IMPEL συνεργάστηκαν στενά. Η μετατροπή του δικτύου σε ανεξάρτητη διεθνή ένωση περιβαλλοντικών αρχών επέφερε την ανάγκη αναδιαμόρφωσης της σχέσης του IMPEL με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2009 υπογράφηκε μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του IMPEL και της Επιτροπής, το οποίο αναγνωρίζει το ρόλο του IMPEL όσον αφορά τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και περιγράφει τη συνεργασία μεταξύ του IMPEL και της Επιτροπής στον τομέα αυτό.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέμεινε σημαντικός χορηγός του IMPEL. Από το 2008 η Επιτροπή υποστηρίζει οικονομικά το IMPEL μέσω του κανονισμού LIFE+.

Στον τομέα των διεθνών μεταφορών αποβλήτων, το IMPEL έχει υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας με τη γραμματεία των συμβάσεων της Βασιλείας , του Ρότερνταμ και της Στοκχόλμης και είναι μέλος του Περιβαλλοντικού δικτύου για τη βελτιστοποίηση της κανονιστικής συμμόρφωσης στην παράνομη διακίνηση (ENFORCE).

Τον Δεκέμβριο του 2015 η IMPEL επισημοποίησε επίσης τη συνεργασία της με το δίκτυο THEMIS υπογράφοντας μνημόνιο συμφωνίας.

Στη δεύτερη συνάντηση των δικτύων περιβαλλοντικής επιβολής της ΕΕ στην Οξφόρδη (Ηνωμένο Βασίλειο) τον Σεπτέμβριο του 2017, η IMPEL υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό δίκτυο εισαγγελέων για το περιβάλλον (ENPE) και το Envicrimenet. Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεννόησης αποτελεί σαφές μήνυμα πρόθεσης των τριών δικτύων να συνεργαστούν για την ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού και συναφούς ποινικού δικαίου και της αλυσίδας συμμόρφωσης στο σύνολό της.

ΗIMPEL συνεργάζεται επίσης ενεργά με άλλους στρατηγικούς εταίρους, όπως και το Φόρουμ δικαστών της ΕΕ για το περιβάλλον (EUFJE), το Δίκτυο των επικεφαλής των ευρωπαϊκών οργανισμών περιβάλλοντος (Δίκτυο ΕΕΑ) το Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (EUROSAI).

Περαιτέρω ανάγνωση

Subscribe to our newsletter