IMPEL Logo

Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων X-cutting έχει συσταθεί για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες του ρυθμιστικού τομέα που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών, διαδικασιών και νέων τρόπων εργασίας.Η ομάδα ασχολείται κυρίως με τα ρυθμιστικά συστήματα X-cutting και όχι με τα ειδικά για κάθε τομέα. Οι στόχοι της ομάδας είναι:

 • Να καταστήσει τις ρυθμιστικές αρχές πιο αποδοτικές & αποτελεσματικές
 • Εντοπισμός και ανάπτυξη γενικών εργαλείων για την υποστήριξη των ρυθμιστικών αρχών και την εφαρμογή νέων κανονιστικών ρυθμίσεων
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων στους οργανισμούς-μέλη και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην Ευρώπη
 • Να εργαστεί για τον εντοπισμό και τη συμβολή στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων

Tags:

Key areas

 • Νομικό πλαίσιο για τις επιθεωρήσεις
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης
 • Αξιολογήσεις από ομοτίμους & ανάπτυξη ικανοτήτων
 • Χορήγηση άδειας
 • Επιβολή
 • Ανάλυση δεδομένων & δειγματοληψία
 • Εναλλακτικές προσεγγίσεις (π.χ. επιλογή κατάλληλων παρεμβάσεων)
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αναφορά και δείκτες
 • Η τεχνολογία της πληροφορίας στη ρύθμιση (π.χ. εφαρμογές, φορητές συσκευές, ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων κ.λπ.)
 • Καλύτερη/ευφυέστερη ρύθμιση
 • Εκτίμηση κινδύνου
 • Καλύτερη εφαρμογή και ανάπτυξη της οριζόντιας νομοθεσίας, όπως η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, η οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα.

Related projects

 • Πρόκληση εφαρμογής 2021

  Το IMPEL διεξήγαγε μερικές παρόμοιες έρευνες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έδωσαν πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Η κατάσταση, ωστόσο, έχει αλλάξει δραματικά με την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το κλίμα από πολλές χώρες, την τεράστια αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα πλαστικά και την παγκόσμια μείωση της βιοποικιλότητας. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, η οποία έχει εκτροχιάσει σημαντικά τα ρυθμιστικά προγράμματα και θα επηρεάσει τελικά τους προϋπολογισμούς του δημόσιου τομέα και τα οικονομικά εκείνων που αναμένεται να συμμορφωθούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για τον πλήρη προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση αυτών των αναδυόμενων προκλήσεων και την προσπάθεια ανάδειξης ευκαιριών και λύσεων για την υποστήριξη της ρυθμιστικής κοινότητας. Το έργο θα ενημερώσει επίσης άμεσα για τη δημιουργία πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για το 2022 και μετά.

  [Read more]
 • Πρόγραμμα ομπρέλα έκτακτης ανάγκης για το κλίμα

  Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το κλίμα (καθώς και η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων του πλαστικού, η μείωση της βιοποικιλότητας και τώρα οι επιπτώσεις μιας παγκόσμιας πανδημίας και η πιθανή πράσινη ανάκαμψη) έχουν βαθύτατο αντίκτυπο στην πολιτική, στον τρόπο που ρυθμίζουμε και σε αυτούς που ρυθμίζουμε. Οι πιέσεις για τη συμβολή στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση του άνθρακα ή την υποστήριξη της πράσινης ανάκαμψης αυξάνονται, ωστόσο λίγες ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Το πρόγραμμα αυτό ελπίζει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα με τον σχεδιασμό εργαλείων και προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ρυθμιστικές αρχές για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αναδυόμενες προκλήσεις. Προτείνεται η κατάρτιση ενός προγράμματος εργασίας που θα καλύπτει την περίοδο 2021-2024.

  [Read more]
 • Μίνι συνέδριο IMPEL για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης

  Οι γνώσεις σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή πολλών ρυθμιστικών εργαλείων επιβολής είναι συχνά περιορισμένες στη ρυθμιστική κοινότητα. Η ικανότητα προβολής αυτών των εργαλείων και προσεγγίσεων είναι απαραίτητη για να βοηθηθούν οι ρυθμιστικοί φορείς να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί και να προσφέρουν τελικά υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος.

  [Read more]
 • Χρηματοοικονομικές προβλέψεις

  Όταν οι χώροι τίθενται υπό εκκαθάριση, δεν γίνονται γενικά προβλέψεις για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό και αφήνουν σημαντικές περιβαλλοντικές κληρονομιές που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια. Σε όλη την Ευρώπη έχουν αναζητηθεί διαφορετικές λύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων και ομολόγων. Το ζήτημα της αφερεγγυότητας παραμένει και ακόμη και αν γίνονται προβλέψεις, αυτές συχνά αγνοούνται από τον εκκαθαριστή με αποτέλεσμα να μην απομένει τίποτα για το περιβάλλον, καθώς θεωρείται ότι υποτάσσεται στο εταιρικό δίκαιο. Τελικά, οι χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες μπορεί να οδηγήσουν στην κάλυψη των εξόδων από τον φορολογούμενο - σε ευθεία αντίθεση με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

  [Read more]
 • Κριτήρια για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ζημίας (CAED)

  Στόχος του έργου είναι ο καθορισμός κριτηρίων για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ζημίας και της άμεσης απειλής ζημίας και η δημιουργία τεχνικής και διαδικαστικής ικανότητας για τον έλεγχο των περιπτώσεων και τον προσδιορισμό των ενδείξεων και των αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική ζημία και την απειλή ζημίας βάσει της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη που προκλήθηκε από περιβαλλοντικά συμβάντα, παραβιάσεις, οικολογικές εγκληματικές πράξεις.

  [Read more]
 • Χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών οργανισμών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου

  Το δίκτυο IMPEL έχει αναπτυχθεί σημαντικά από το 2008, όταν έγινε ανεξάρτητη ένωση εγγεγραμμένη σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο. Το 2008 υπήρχαν 38 αρχές μέλη έναντι 51 το 2016. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στα μέλη του IMPEL, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες έργων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές δεδομένης της πρόσφατης αναδιάρθρωσης της IMPEL ώστε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της δραστηριότητες προστασίας της φύσης και γης και υδάτων. Πέρα από αυτό, όμως, υπάρχει επίσης σαφής ανάγκη για συνεργασία σε υποεθνικό επίπεδο με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές που διαχειρίζονται και εκτελούν δραστηριότητες εφαρμογής και επιβολής. Αυτό επαναλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με το Διοικητικό Συμβούλιο του IMPEL στις Βρυξέλλες στις 27 Μαΐου 2016, αλλά και με την Επιτροπή των Περιφερειών που φιλοξένησε τη Γενική Συνέλευση στις Βρυξέλλες το 2014. Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή των μελών του IMPEL από τις υποεθνικές αρχές είναι μάλλον περιορισμένη και αυτό πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή ευρύτερα στην Ευρώπη.

  [Read more]
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση

  Τα τελευταία χρόνια το IMPEL και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εκδώσει τις θέσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και, κατά συνέπεια, διάφορα έργα του IMPEL αναλαμβάνουν τώρα την πρωτοβουλία να αναπτύξουν τις ιδέες τους σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των μελών του στην εφαρμογή των προϊόντων που παρέχουν.

  [Read more]
 • Χρήση της τεχνολογίας στη ρύθμιση

  Όλες οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές, ενώ παράλληλα θα εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπάρχουσες ή και διευρυμένες υπηρεσίες. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες αναθεώρησης της IMPEL έδωσαν πληροφορίες σχετικά με διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται από τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη. Αυτό το μίνι συνέδριο σκοπεύει να μοιραστεί τη γνώση όχι μόνο για το τι υπάρχει εκεί έξω, αλλά και για την ιστορία των παγίδων/κόστους της ανάπτυξης και των παιδικών προβλημάτων που οδήγησαν στο τελικό προϊόν. Δεν πρόκειται για την ανταλλαγή ελάχιστων κριτηρίων, αλλά περισσότερο για την τέχνη του εφικτού και για το πώς να φτάσουμε εκεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

  [Read more]
 • Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων και έκτακτης ανάγκης

  Υπάρχει ποικιλία εθνικών νόμων και κανονισμών που απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης να θέτουν σε εφαρμογή σχέδια και ρυθμίσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών ως αποτέλεσμα φυσικών και τεχνολογικών συμβάντων. Οι οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος λειτουργούν επίσης βάσει ποικίλων καθηκόντων και απαιτήσεων για να βοηθήσουν τους φορείς εκμετάλλευσης να προλαμβάνουν συμβάντα και να σχεδιάζουν και να εκτελούν την αντιμετώπιση συμβάντων και έκτακτης ανάγκης. Αυτή η ποικιλομορφία καθηκόντων και απαιτήσεων είναι πιθανό να έχει οδηγήσει σε ασυνεπείς ρυθμίσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων.

  [Read more]
 • Διεύρυνση των μελών του IMPEL

  Ο όγκος του παραγόμενου υλικού καθοδήγησης, των εργαστηρίων και των σεμιναρίων βέλτιστης πρακτικής που διεξάγονται καθιστά το IMPEL το κορυφαίο δίκτυο για τους επαγγελματίες του δημόσιου τομέα σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου στην Ευρώπη. Ωστόσο, επί του παρόντος, υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την εκπροσώπηση και τη διείσδυση στο υφιστάμενο προφίλ των μελών του IMPEL.

  [Read more]
 • Συνέδριο του Δικτύου IMPEL 2018

  Μετά από 2 συνεχόμενα έτη διοργάνωσης συνεδρίων για τα δίκτυα της ΕΕ (2016 Ουτρέχτη και 2017 Οξφόρδη), το IMPEL αναγνώρισε την ανάγκη διοργάνωσης ενός ειδικού συνεδρίου για το έργο, την πρόοδο και την πορεία του δικτύου, των 5 ομάδων εμπειρογνωμόνων και των μελών τους, ιδίως σε σχέση με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

  [Read more]
 • Αξιολόγηση της χρήσης των δορυφορικών εικόνων Copernicus σε επιθεωρήσεις περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης και της αποδεικτικής τους αξίας

  Η επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μπορεί να υποστηριχθεί από εξαιρετικά ενημερωμένες και πολύτιμες γεωγραφικές πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται, αποθηκεύονται, διαχειρίζονται και βοηθούν τις επιτόπιες δραστηριότητες. Ωστόσο, αβέβαιες παραμένουν οι μέθοδοι, η θεσμική χρήση και η νομική εφαρμογή αυτών των εργαλείων για την ανάλυση του περιβάλλοντος και των χρήσεων γης. Ως εκ τούτου, το παρόν έργο αποσκοπεί στον εντοπισμό των δυνητικών χρηστών αυτών των δεδομένων τηλεπισκόπησης, με βάση τις υπηρεσίες του Copernicus και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες επιθεώρησης των επιθεωρήσεων περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης στο πλαίσιο της ιδιαιτερότητας κάθε εμπλεκόμενου μέλους του IMPEL και του τρόπου με τον οποίο έχουν ήδη εφαρμοστεί και μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες διαδικασίες, τις μεθόδους, την (ανοικτή) πρόσβαση σε αυτές τις διαδικασίες και μεθόδους και τους νομικούς περιορισμούς (όσον αφορά τη χρήση γεωχωρικών αποδεικτικών στοιχείων στο νομικό υπόβαθρο των διαφόρων χωρών).

  [Read more]
 • REMAS - IMPEL Απαιτήσεις των κριτηρίων Remas

  Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να ενσωματώσει τις απόψεις της IMPEL στο πλαίσιο του έργου Remas, και με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη των "κριτηρίων Remas". Το έργο Remas συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον της ΕΕ, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου, την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Σκωτίας, το Ινστιτούτο Διαχείρισης και Αξιολόγησης Περιβάλλοντος και την Ιρλανδική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος. Στόχος του έργου είναι να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την αξία των ανεξάρτητα πιστοποιημένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) για τη ρυθμιστική αρχή περιβάλλοντος και να προσδιοριστεί ποια εθελοντικά μέτρα συμμόρφωσης προστατεύουν αποτελεσματικότερα το περιβάλλον και γιατί. Τα "κριτήρια Remas" ορίζονται ως τα στοιχεία ενός ΣΠΔ που θεωρούνται βασικά για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την υποβοήθηση της ρύθμισης.

  [Read more]
 • Συγκριτική αξιολόγηση των παραμέτρων ποιότητας για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

  Το έργο αποσκοπούσε στον προσδιορισμό και τον καθορισμό σαφών, διαφανών και συγκρίσιμων παραμέτρων ποιότητας για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις επιθεωρήσεις να συγκρίνουν και να μαθαίνουν η μία από την άλλη. Περαιτέρω, το έργο συζήτησε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν οι παράμετροι ποιότητας που κρίθηκαν κατάλληλες.

  [Read more]
 • Πρακτική εφαρμογή των αρχών της βελτίωσης της νομοθεσίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των αρχών περιβαλλοντικής επιθεώρησης

  Αυτό το έργο IMPEL είχε ως στόχο να παρέχει πρακτικές λύσεις και να ανταλλάξει ορθές πρακτικές μεταξύ των αρχών περιβαλλοντικής επιθεώρησης στην Ευρώπη σχετικά με πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ρυθμιστικών δραστηριοτήτων, όπως η αδειοδότηση και η επιθεώρηση. Τα οφέλη του έργου ήταν τα εξής:

  [Read more]
 • Υποβολή εκθέσεων στο κοινό

  Στόχος του έργου ήταν να προσδιοριστεί ποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τις διενεργούμενες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις πρέπει να παρέχονται στο κοινό και πώς μπορούν να παρέχονται καλύτερα οι πληροφορίες αυτές, ιδίως μέσω ηλεκτρονικών μέσων (Διαδίκτυο), και να δοθούν συστάσεις. Το έργο πέτυχε να διαπιστώσει ποιες πληροφορίες διατίθενται στο κοινό και με ποια μορφή.

  [Read more]
 • Κοινά κανονιστικά πλαίσια στα κράτη μέλη - Σχέδιο σύγκρισης

  Οι πρωτοβουλίες βελτίωσης της νομοθεσίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας με παράλληλη διατήρηση ή βελτίωση των επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη, συχνά ως απάντηση σε προκλήσεις όπως οι περιορισμένοι πόροι και οι αυξανόμενες πιέσεις στο περιβάλλον.

  [Read more]
 • Διερεύνηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας συμπληρωματικών προσεγγίσεων στην περιβαλλοντική επιθεώρηση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης

  Οι συμπληρωματικές προσεγγίσεις παρέχουν μια πολύ χρήσιμη συμβολή στην εργαλειοθήκη των ρυθμιστικών αρχών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την επίτευξη περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων. Ορίζονται ως δράσεις που χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά προς τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις για την επίτευξη στόχων όπως η συμμόρφωση. Ορισμένα παραδείγματα συμπληρωματικών προσεγγίσεων στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις είναι:

  [Read more]
 • Σύγκριση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών διοικητικών προστίμων

  Τα διοικητικά πρόστιμα είναι διαθέσιμα σε όλες σχεδόν τις χώρες που απάντησαν. Με αφετηρία το γεγονός ότι η ανάπτυξη και η παρούσα κατάσταση του σχετικού διοικητικού νομοθετικού πλαισίου διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τα διοικητικά πρόστιμα εφαρμόζονται με διαφορετική λογική και μεθοδολογία.

  [Read more]
 • Διάσκεψη δικτύων περιβαλλοντικής επιβολής

  Με βάση τη δυναμική που δημιουργήθηκε από την πολύ επιτυχημένη Διάσκεψη Δικτύων του 2016 που πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη 12-13 Μαΐου , η παρούσα εντολή καθορίζει ένα σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί με τα δίκτυα των δικαστών (EU FJE), των εισαγγελέων (ENPE) και της αστυνομίας (ENVI CrimeNet).

  [Read more]
 • Μίνι-διάσκεψη για τη ρυθμιστική στρατηγική

  Έχει διαπιστωθεί σε διάφορες πρωτοβουλίες αναθεώρησης IMPEL (IRI) ότι πολλοί οργανισμοί αδυνατούν να διατυπώσουν με σαφήνεια τη γενικότερη ρυθμιστική στρατηγική τους, έτσι ώστε όλες οι ρυθμιστικές εργασίες να μπορούν να ευθυγραμμιστούν με αυτήν. Υπάρχει επίσης η απαίτηση στη μεθοδολογία "Doing the Right Things" να καθοριστούν το πλαίσιο και οι στόχοι που πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη ρυθμιστική στρατηγική. Με την κατανόηση των διαθέσιμων επιλογών, οι ρυθμιστικές αρχές θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν/αναβαθμίσουν/αναπτύξουν τη στρατηγική τους.

  [Read more]
 • Μίνι-συνέδριο Big Data

  Σε διάφορες πρωτοβουλίες αναθεώρησης IMPEL (IRI) έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί οργανισμοί δυσκολεύονται με τα δεδομένα που κατέχουν για τους ρυθμιζόμενους χώρους και το περιβάλλον. Το συνέδριο αυτό θα επιχειρήσει να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές και τις πιθανές λύσεις που μπορούν να μοιραστούν για τη μεγιστοποίηση της αξίας των δεδομένων που κατέχουμε.

  [Read more]
 • Ανάπτυξη ενός εύκολου και ευέλικτου εργαλείου εκτίμησης κινδύνου ως μέρος του σχεδιασμού περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που συνδέονται με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και το RMCEI (easyTools)

  Ένα βασικό θέμα της "Σύστασης για τα ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις" (RMCEI) και του "Βιβλίου καθοδήγησης βήμα προς βήμα για τον προγραμματισμό των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων" του IMPEL είναι η ιεράρχηση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Βασικό μέρος αυτής της ιεράρχησης είναι η εκτίμηση της πιθανότητας περιβαλλοντικών διαταραχών που προκαλούνται από βιομηχανικές ή ανάλογες δραστηριότητες. Αυτές οι εκτιμήσεις κινδύνου διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων σύμφωνα με την οδηγία Seveso II και την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED).

  [Read more]
 • Βιβλίο αναφοράς IMPEL για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

  Σκοπός του βιβλίου αναφοράς IMPEL για την περιβαλλοντική επιθεώρηση είναι να αποτελέσει εργαλείο για τους επιθεωρητές περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνεται κυρίως στους επιθεωρητές πεδίου, αλλά μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για την ανώτατη και τη μεσαία διοίκηση.

  [Read more]
 • Ελάχιστα κριτήρια επιθεωρήσεων: Σχεδιασμός και υποβολή εκθέσεων

  Το IMPEL ολοκλήρωσε τη σειρά οδηγιών σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια για τις επιθεωρήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για τον κανονισμό RMCEI, και δημοσίευσε ένα βιβλίο αναφοράς για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Η καθοδήγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

  [Read more]
 • Δείκτες επιδόσεων για συστήματα περιβαλλοντικής επιθεώρησης

  Σκοπός του έργου ήταν η εκπόνηση δεικτών επιδόσεων για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του έργου, συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να καλύπτει δείκτες που σχετίζονται με το RMCEI. Οι δείκτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν δείκτες εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων.

  [Read more]
 • Επίλυση περιβαλλοντικών συγκρούσεων με διάλογο γειτονιάς

  Το έργο αυτό αποτελείται από τέσσερις φάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2005 και 2010. Οι διάλογοι γειτονίας προλαμβάνουν, διαχειρίζονται και επιλύουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις συγκρούσεις με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, με την αναζήτηση λύσεων για όλους και τη δημιουργία βιώσιμων σχέσεων καλής γειτονίας. Στόχος τους είναι η ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών, η ανάπτυξη συστάσεων για την εταιρεία και μερικές φορές ακόμη και η συνεργασία και η διαπραγμάτευση για να συμφωνηθεί μια λύση.

  [Read more]
 • Μεθοδολογία Doing the Right Things

  Φάση Ι. Πρόγραμμα σύγκρισης για την ιεράρχηση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων Ο γενικός στόχος του προγράμματος σύγκρισης είναι να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα κράτη μέλη διενεργούν επιθεωρήσεις και του τρόπου με τον οποίο ανταλλάσσουν εμπειρίες μεταξύ τους. Ένας άλλος στόχος είναι οι επιθεωρητές της ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους διεξαγωγής των επιθεωρήσεων για την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία καθώς και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των χωρών. Ο στόχος του παρόντος έργου ήταν να διερευνήσει και να αναλύσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στην προσέγγιση της ιεράρχησης των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων από τις επιθεωρητικές αρχές στα κράτη μέλη του IMPEL, να αποκτήσει κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επιθεωρητικές αρχές στα κράτη μέλη του IMPEL αντιμετωπίζουν τις "επιλογές" στα σχέδια και τα προγράμματα επιθεωρήσεών τους και να προωθήσει τη διαθεσιμότητα πρακτικών πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας χάραξης πολιτικής στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

  [Read more]
 • Δίκτυα Συνέδριο περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

  Δύο είναι τα κύρια θέματα που οδηγούν στην ανάγκη διεξαγωγής αυτού του συνεδρίου: Να ενισχυθεί η συνεργασία στην αλυσίδα επιβολής και, να ενθαρρύνει την περαιτέρω καινοτομία στη συμμόρφωση και την επιβολή. Η ιδέα μιας διάσκεψης για τα δίκτυα είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να εξετάσουμε και να δούμε τρόπους βελτίωσης της αλυσίδας επιβολής στο σύνολό της. Για το σκοπό αυτό, περαιτέρω συντονισμός με αδελφές οργανώσεις: EU FJE (δίκτυο δικαστών της ΕΕ) και ENPE (δίκτυο εισαγγελέων της ΕΕ) και ENVI CrimeNet.

  [Read more]
 • Χαρτογράφηση της ρυθμιστικής εργαλειοθήκης

  Η ρυθμιστική εργαλειοθήκη δεν είναι ευρέως γνωστή ή πλήρως κατανοητή στο σύνολό της λόγω των ταχέων αλλαγών στη ρυθμιστική πρακτική και των εξελίξεων στην τεχνολογία. Το παρόν έργο επιδιώκει να προσδιορίσει τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο (μέσω ερωτηματολογίων και βιβλιογραφικής αναζήτησης), ώστε να μπορέσουν να αντιστοιχιστούν με το φάσμα συμμόρφωσης. Αυτό θα ενισχύσει την κατανόηση όλων των ρυθμιστικών αρχών, επιτρέποντάς τους να εφαρμόζουν κατάλληλα αυτά τα νέα εργαλεία και πρακτικές σε συνδυασμό για να βοηθήσουν τη συμμόρφωση.

  [Read more]
 • Πρόκληση εφαρμογής - Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα εργασίας του IMPEL.

  Το IMPEL διεξήγαγε πρόσφατα μια μελέτη - "Προκλήσεις στην πρακτική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και πώς το IMPEL θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους" - η οποία περιελάμβανε έρευνα με ερωτηματολόγιο και έρευνα γραφείου για τον εντοπισμό των βασικών προκλήσεων εφαρμογής που αντιμετωπίζουν οι περιβαλλοντικές αρχές στις χώρες μέλη του. Αυτό παρείχε πολύ χρήσιμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην εστίαση των προγραμμάτων εργασίας του IMPEL για το μέλλον. Απαιτούνται τώρα περαιτέρω εργασίες για να αναπτυχθεί η λεπτομερέστερη φύση των προκλήσεων εφαρμογής που εντοπίστηκαν και να διερευνηθούν οριζόντια ζητήματα και θέματα. Αυτό θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στον προσδιορισμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων για τις 5 ομάδες εμπειρογνωμόνων του IMPEL και στη διαμόρφωση της πολυετούς στρατηγικής του IMPEL για το μέλλον.

  [Read more]
 • Βάση δεδομένων κριτηρίων κινδύνου

  Το έργο αναπτύχθηκε λόγω της έντονης ζήτησης για αποτελεσματικά μέσα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, με βελτιστοποιημένο τρόπο, για τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όχι μόνο για τις μεγάλες βιομηχανίες αλλά και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ποιότητα του περιβάλλοντος εξαρτάται επίσης από μικρότερες εγκαταστάσεις και από τη γεωργία, με δυνητικές και πραγματικές επιπτώσεις σε περιβαλλοντικά διαμερίσματα όπως ο αέρας, το έδαφος και το νερό.

  [Read more]
 • Εφαρμογή του εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων iDepend

  Η πολύπλοκη και αλληλοεξαρτώμενη φύση του περιβάλλοντος, των επιχειρήσεων και των κανονισμών σημαίνει ότι οι συμβατικές μέθοδοι ανάλυσης των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιλογής των κατάλληλων "αντιμέτρων" ή "παρεμβάσεων" μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές. Το έργο "Επιλέγοντας κατάλληλες παρεμβάσεις" ανέπτυξε ένα πρακτικό εργαλείο για τις ρυθμιστικές αρχές, τις επιθεωρήσεις και τους επιθεωρητές, ώστε να τους βοηθήσει να κάνουν τη σωστή επιλογή παρέμβασης και να μοιραστούν καλές πρακτικές και εμπειρίες.

  [Read more]
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης μέσω συστημάτων διαχείρισης της εταιρικής συμμόρφωσης

  Σε πολλές χώρες οι βιομηχανικές εταιρείες εποπτεύονται από αρχές που διενεργούν τακτικά επιθεωρήσεις στο χώρο και άλλους "παραδοσιακούς" ελέγχους συμμόρφωσης, όπως η αξιολόγηση των εκθέσεων εκπομπών. Πόσο αποτελεσματικές και αποδοτικές είναι όμως αυτές οι δραστηριότητες εποπτείας προσανατολισμένες στην παραγωγή όσον αφορά την επίτευξη καλής συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή ακόμη και περιβαλλοντικών επιδόσεων πέραν της συμμόρφωσης; Προηγούμενα έργα IMPEL έδειξαν ότι η έξυπνη χρήση της ικανότητας των εταιρειών να ελέγχουν τους κινδύνους τους με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δημόσιας εποπτείας. Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα για σχετικά μεγάλες και πολύπλοκες εταιρείες των οποίων οι διαδικασίες είναι δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά ισχυρές ενδείξεις ότι, εάν η εποπτεία χρησιμοποιεί τα ΣΠΔ/ΣΔΠ υπό τις κατάλληλες συνθήκες και με τον κατάλληλο τρόπο, μπορούν να επιτευχθούν οι ακόλουθοι δύο στόχοι:

  [Read more]
 • Επιλογή κατάλληλων παρεμβάσεων, Φάση 3

  Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του περιβαλλοντικού κεκτημένου από τις Επιθεωρήσεις Περιβάλλοντος, το έργο αυτό αποσκοπεί στο να παράσχει στα μέλη του IMPEL μια εργαλειοθήκη για την επιλογή παρεμβάσεων ανάλογα με τις περιστάσεις. Το εργαλείο αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε στη φάση 1 και 2 του έργου. Κατά τη διάρκεια της φάσης 3 θα γίνουν βελτιώσεις στο εργαλείο μοντελοποίησης iDEPEND, θα προσδιοριστεί μια τοποθεσία υποδοχής και θα γνωστοποιηθούν ευρύτερα τα οφέλη της μοντελοποίησης εξάρτησης και της εργαλειοθήκης.

  [Read more]
 • IMPEL για τη βιωσιμότητα

  Το έργο "IMPEL for sustainability-Heal the world" αποσκοπεί στο να αποκτήσει εικόνα του ενδιαφέροντος του δικτύου IMPEL για το θέμα της εκπαίδευσης για την αειφορία. Ο πρωταρχικός στόχος θα είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που θα εργάζονται από κοινού για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία αναφοράς στην Ευρώπη για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και την ιδιότητα του πολίτη γενικότερα, η οποία έρχεται να ονομαστεί εκπαίδευση για όλη τη ζωή.

  [Read more]
 • Πρόγραμμα γνώσης και πληροφόρησης

  Τα τελευταία χρόνια το IMPEL και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εκδώσει τις θέσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και, κατά συνέπεια, διάφορα έργα του IMPEL αναλαμβάνουν τώρα την πρωτοβουλία να αναπτύξουν τις ιδέες τους σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των μελών του στην εφαρμογή των προϊόντων που παρέχουν.

  [Read more]
 • Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment (GIEDA)

  Rapid growing of geospatial techniques, like spatial statistics and earth observation remote sensing technology, as well as recent advances in artificial intelligence, increased the ability in monitoring environmental processes. In the last decades, there has been a growing awareness that geospatial technology has the ability to monitor, inspect and assess the environment, producing the information needed by regulatory practitioners, supporting the investigation of eco-criminal acts and environmental laws infringement. However, competent authorities across EU need to find out how information generated using geospatial intelligence best meets the requirements for the investigation of specific eco-criminal acts in the most efficient manner, in order to be used in court.

  [Read more]
 • 4 Network Conferences

  Working with our key partner, the European Commission, this conference has provided a forum for highlighting common challenges and practical solutions whilst examining case studies that help the less experienced to learn from more experienced practitioners.

  [Read more]
 • 4 Networks Conference, Rome 2023

  The overall goal of the 4 Networks Conferences is to bring all relevant parties together to debate joint efforts to fight environmental crime

  [Read more]
 • 4 Networks Conference, Virtual 2021

  IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE, and EUFJE organised 4 Network Conference as virtual event with the support of LIFE+ SATEC Project, to bring together specialised practitioners involved in fighting environmental crime.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter