IMPEL Logo

Βιομηχανία και αέρας

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων "Βιομηχανία και αέρας" επικεντρώνεται κυρίως στην πρακτική εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας που αφορά τη βιομηχανία. Στον τομέα αυτό, η βασική οδηγία είναι η οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED. Εκτός αυτού, η οδηγία για την ποιότητα του αέρα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ομάδα εμπειρογνωμόνων λόγω της στενής σύνδεσής της με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές. Ένα άλλο κομμάτι της νομοθεσίας αφορά την οδηγία Seveso για τον έλεγχο των μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Η βασική κατεύθυνση των δραστηριοτήτων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων είναι η βελτίωση της συμμόρφωσης με την οδηγία IED σε όλη την Ευρώπη και η μείωση των επιβλαβών εκπομπών ρύπων στον αέρα, το έδαφος και τα ύδατα, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και η μείωση των ποσοτήτων αποβλήτων.

Tags:

Key areas

 • Βιομηχανικές εκπομπές
 • Ποιότητα αέρα
 • Βιομηχανικά ατυχήματα
 • Κριτήρια κινδύνου

Related projects

 • Υποστήριξη της εφαρμογής της IED

  Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών ρυθμιστικών φορέων και η ανάπτυξη καθοδήγησης και εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του έργου κατά την επόμενη τετραετία (2021-2024) θα είναι τα εξής

  [Read more]
 • Ρύθμιση για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην ξηρά

  Ο έντονος δημόσιος διάλογος για τη βιομηχανία σχιστολιθικού φυσικού αερίου έφερε στο προσκήνιο το σύνολο της χερσαίας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται και τι θεωρείται βέλτιστη πρακτική για τον κλάδο. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ αξιολογήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), η οποία δημοσίευσε "Σύσταση" για τις ελάχιστες αρχές για την εξόρυξη υδρογονανθράκων (συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού αερίου) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης, με την πρόθεση να επανεξετάσει την εφαρμογή της τον Αύγουστο του 2015. Ωστόσο, η εργασία αυτή δεν εξέτασε τις υφιστάμενες πρακτικές της χερσαίας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

  [Read more]
 • Σειρά σεμιναρίων με θέμα "Διδάγματα από εργατικά ατυχήματα

  Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα είναι απαραίτητη για την πρόληψη νέων ατυχημάτων. Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν απεικονίσεις των ατυχηματικών καταστάσεων, προκειμένου να κατανοήσουν τι πραγματικά συνέβη και ποια μέτρα λήφθηκαν τελικά σε τέτοιες καταστάσεις.

  [Read more]
 • Εξέταση της ανθρώπινης υγείας μέσω της IPPC

  Το έργο αυτό αναλήφθηκε για την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία στα διάφορα στάδια της αδειοδότησης στο πλαίσιο της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (IPPC). Με την εξέταση των σημερινών διαφορετικών προσεγγίσεων των κρατών μελών σε αυτό το θέμα αναπτύχθηκε ένας οδηγός ορθής πρακτικής. Ο οδηγός αυτός θα βοηθήσει τα κράτη μέλη με τον προσδιορισμό κοινών αρχών και διαδικασιών που μπορούν να εξετάσουν κατά την εφαρμογή της οδηγίας IPPC. Η οδηγία IPPC δίνει μεγαλύτερη έμφαση από κάθε προηγούμενη νομοθεσία στην προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσω περιβαλλοντικών ρυθμίσεων. Το έργο διαπίστωσε ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη μέλη (ΚΜ) οι αρμοδιότητες για την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος δεν ανήκουν στον ίδιο φορέα. Η εφαρμογή της IPPC αποτελεί επομένως πρόκληση και απαιτεί σημαντική συνεργασία.

  [Read more]
 • INSPECTAN: Κατευθυντήριες γραμμές περιβαλλοντικής επιθεώρησης για τη βιομηχανία βυρσοδεψίας

  Η παρούσα έκθεση προέρχεται από τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου, τα οποία συζητήθηκαν σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Οκτώβριος 2004 - Ιούνιος 2005. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα οικονομικά, τις διαδικασίες παραγωγής, τους νόμους και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες επιθεώρησης. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο για τους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στους ελέγχους και στις δραστηριότητες παρακολούθησης της βιομηχανίας βυρσοδεψίας. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει τις εμπειρίες από διάφορα ευρωπαϊκά πλαίσια της βιομηχανίας δέρματος και βυρσοδεψίας.

  [Read more]
 • Εφαρμογή και χρήση των BREF

  Ο κύριος στόχος αυτού του έργου IMPEL ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πραγματική χρήση των BREF και την εφαρμογή των ΒΔΤ, μεταξύ των μελών του IMPEL και των επιχειρησιακών αρχών που είναι αρμόδιες στα κράτη μέλη για τη διάδοση των BREF και την εφαρμογή των ΒΔΤ.

  [Read more]
 • Η χρήση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και χλωριωμένων υδρογονανθράκων

  Στόχος του παρόντος σχεδίου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις πτητικές οργανικές ενώσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων ή/και επιθεωρητών. Κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου IMPEL, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για τις πτητικές οργανικές ενώσεις στην οδηγία και ορισμένους εθνικούς νόμους. Η κύρια εστίαση ήταν η συζήτηση των προετοιμασμένων μελετών περίπτωσης σε μικρές ομάδες εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από 8 έως 16 μέλη η καθεμία. Τα κυριότερα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

  [Read more]
 • Εμπορία εκπομπών

  Οι στόχοι αυτής της εργασίας σχετικά με την εμπορία εκπομπών (φάση Ι - ΙΙΙ) ήταν να συγκεντρώσει τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές και φορείς που εμπλέκονται με την εφαρμογή και να κατανοήσει τυχόν διαφορές στην προσέγγιση και τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη λειτουργία του συστήματος. Όπου είναι δυνατόν, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε εναρμόνιση των επιχειρησιακών πρακτικών και, επομένως, σε εναρμόνιση της λειτουργίας του συστήματος.

  [Read more]
 • INSPECT-CEM - Κατευθυντήριες γραμμές περιβαλλοντικής επιθεώρησης για τη βιομηχανία κλίνκερ τσιμέντου

  Η διαδικασία παραγωγής τσιμέντου είναι μια πολύπλοκη βιομηχανική δραστηριότητα που μπορεί δυνητικά να επηρεάσει το περιβάλλον με μεγάλες επιπτώσεις. Η αντιμετώπιση διαφορετικών εμπειριών και τεχνογνωσίας έδειξε ότι η παρακολούθηση μόνο των εκπομπών από τις καμινάδες δεν μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου- είναι σημαντικό να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη δράση ελέγχου που λαμβάνει επίσης υπόψη τη διαδικασία παραγωγής και τις τεχνολογίες που έχουν υιοθετηθεί, καθώς μια σταθερή και ελεγχόμενη διεξαγωγή της διαδικασίας αποτελεί την πρώτη εγγύηση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

  [Read more]
 • Έργα ενεργειακής απόδοσης

  Το IMPEL διεξήγαγε μια σειρά έργων σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση. Ενεργειακή απόδοση στην αδειοδότηση και τις επιθεωρήσεις (2010 - 2012) Η ενέργεια αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δέσμη μέτρων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια προβλέπει αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020. Από το πρόγραμμα IMPEL για την ενεργειακή απόδοση υπό φινλανδική ηγεσία το 2002/2003, μια τρέχουσα αξιολόγηση έδειξε ότι μόνο μικρές αλλαγές έχουν επέλθει στην εξέταση θεμάτων ενεργειακής απόδοσης στις διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας. Το έργο προσδιόρισε 7 κύριες προκλήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση:

  [Read more]
 • Πρόγραμμα σύγκρισης για την εφαρμογή και την επιβολή των προτύπων ποιότητας του αέρα σε σχέση με τις βιομηχανικές ατμοσφαιρικές εκπομπές (PIAQ), φάση Ι - ΙΙ

  Η οδηγία για την ποιότητα του αέρα και οι θυγατρικές της οδηγίες έχουν εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Το 2007, ένα προηγούμενο έργο IMPEL (με επικεφαλής εταίρο την Αυστρία) κατέστησε δυνατή την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την αδειοδότηση εγκαταστάσεων σε ζώνες με ατμοσφαιρική ρύπανση, βάσει έρευνας σε ορισμένα κράτη μέλη. Μια μελέτη περιορισμένης εμβέλειας το 2009 έδειξε ότι οι οδηγίες εφαρμόστηκαν στην πράξη με διαφορετικούς τρόπους σε διάφορα κράτη μέλη του IMPEL. Οι επαφές μεταξύ εμπειρογνωμόνων σε αυτές τις χώρες επιβεβαίωσαν τις διαφορές, που οδηγούν σε διαφορετικές δραστηριότητες διαχείρισης της ποιότητας του αέρα όσον αφορά την αδειοδότηση και την επιβολή της εφαρμογής των τομέων της βιομηχανίας, της κυκλοφορίας και της ναυτιλίας. Ωστόσο, δεν είναι πολλά γνωστά σχετικά με αυτές τις διαφορετικές δραστηριότητες και τις επιπτώσεις τους στην ίδια την ποιότητα του αέρα. Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα επηρεάζεται επίσης από την κυκλοφορία και τη ναυτιλία. Ωστόσο, το παρόν έργο περιορίστηκε στις βιομηχανικές εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τον πυρήνα εστίασης του IMPEL και τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο και πόρους.

  [Read more]
 • Σύνδεση του πλαισίου για τα ύδατα και των οδηγιών IPPC/IE

  Η οδηγία 2008/1/ΕΚ για την ΟΠΠΥ (τώρα οδηγία 2010/75/ΕΕ) και η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ είναι δύο από τα πιο εκτεταμένα στοιχεία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Παρουσίασαν πολλές προκλήσεις για τα κράτη μέλη. Οι εγκαταστάσεις που ρυθμίζονται βάσει της ΟΠΕΡ μπορούν να επηρεάσουν το υδάτινο περιβάλλον, όπως μέσω άμεσων ή έμμεσων απορρίψεων ρύπων, υδροληψιών κ.λπ. Η IPPC απαιτεί από τις εγκαταστάσεις να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους των αδειών που συμμορφώνονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT). Απαιτείται επίσης να τηρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας που θεσπίζονται στο δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ για τα ύδατα. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο ομάδων υποχρεώσεων συχνά δεν είναι καθόλου απλή.

  [Read more]
 • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED)

  Στόχος του έργου αυτού ήταν να οργανώσει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή του άρθρου 23 και άλλων σχετικών με τις επιθεωρήσεις άρθρων της ΔΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη την καθοδήγηση σχετικά με τον σχεδιασμό επιθεώρησης και την εκτίμηση κινδύνου που έχει ήδη αναπτύξει το IMPEL, καθώς και τις απαιτήσεις του IED, αναπτύχθηκε ένα διαδραστικό βιβλίο καθοδήγησης σχετικά με την επιθεώρηση IED.

  [Read more]
 • Η μετάβαση στις άδειες IED και ο τρόπος αντιμετώπισης ουσιαστικών αλλαγών σε μια αδειοδοτημένη εγκατάσταση

  Στις 6 Ιανουαρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και οι διατάξεις της που απαριθμούνται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο εντός δύο ετών. Σύμφωνα με την οδηγία είναι πιθανό ότι για πολλούς βιομηχανικούς τομείς θα απαιτηθούν αναθεωρήσεις των υφιστάμενων αδειών προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις των συμπερασμάτων για τις ΒΔΤ στο σχετικό Δελτίο ΒΔΤ (άρθρο 3 παράγραφοι 11 και 12). Στο πλαίσιο των υφιστάμενων οδηγιών, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διάφορα συστήματα για την αντιμετώπιση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις. Οι αλλαγές αυτές γίνονται στις άδειες με διάφορες μορφές και μορφές, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων αλλαγών στις άδειες, των τροποποιήσεων στις άδειες, των τεχνικών τροποποιήσεων στις άδειες και ούτω καθεξής. Το άρθρο 20 του IED ασχολείται με τις αλλαγές από τους φορείς εκμετάλλευσης σε εγκαταστάσεις και το άρθρο 63 με τις ουσιαστικές αλλαγές σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Οι διατάξεις αυτές θα απαιτήσουν μια νέα προσέγγιση από τα κράτη μέλη ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίζουν αν απαιτείται πλήρης αναθεώρηση μιας Άδειας ή αν υιοθετείται ένα πιο ανεπίσημο σύστημα έγκρισης αλλαγών.

  [Read more]
 • Βελτίωση της αδειοδότησης και της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων χοιροτροφίας IPPC με την ανάπτυξη πρακτικών οδηγιών

  Το 2009 διεξήχθη ένα πρόγραμμα σύγκρισης για την αδειοδότηση και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων χοιροτροφίας IPPC στις χώρες μέλη του IMPEL (φάση Ι). Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε πέντε βασικά θέματα: αποθήκευση κοπριάς, διασπορά κοπριάς, σύστημα στέγασης των ζώων, συστήματα μείωσης του αέρα και αξιολόγηση των οσμών. Στόχος του έργου το 2009 ήταν να μάθουμε ο ένας από τον άλλο, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να εντοπίσουμε καλές πρακτικές.

  [Read more]
 • Κάνοντας τα σωστά πράγματα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

  Ο κύκλος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (ΚΠΠ) περιγράφει βήμα προς βήμα πώς πρέπει να σχεδιάζονται οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτέλεση των επιθεωρήσεων. Ο EIC χρησιμοποιείται επίσης από το IMPEL ως πλαίσιο στο οποίο μπορούν να συνδεθούν άλλες πρωτοβουλίες επιθεώρησης του IMPEL για να δημιουργηθεί καλύτερη συνοχή μεταξύ των εργαλείων που αναπτύσσονται. Αν και υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η ίδια η διαδικασία δεν έχει περιγραφεί ποτέ σε μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δεν υπάρχει καθοδήγηση για τους νέους υπαλλήλους αδειοδότησης και υπάρχει λιγότερη συνοχή μεταξύ των πρωτοβουλιών IMPEL για την αδειοδότηση.

  [Read more]
 • Βασική έκθεση IED

  Η βασική έκθεση έχει εισαχθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο μόλις πριν από λίγα χρόνια. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία όσον αφορά τις εδαφολογικές έρευνες, με καθιερωμένες διαδικασίες που σε ορισμένες περιπτώσεις βασίζονται σε δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας. Στόχος της έκθεσης βάσης IED είναι κυρίως η αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους κατά την έναρξη της ανανέωσης της άδειας μιας βιομηχανικής δραστηριότητας, ώστε να καθοριστεί μια αρχική κατάσταση. Ο στόχος είναι να παρέχει μια βάση σύγκρισης μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" σε αντικειμενική βάση.

  [Read more]
 • Εμπειρία των παρεκκλίσεων από τις IED BAT-AEL's

  Το άρθρο 15 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) επιτρέπει στα μέλη της IMPEL να καθορίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οριστεί σε μια άδεια μια λιγότερο αυστηρή οριακή τιμή εκπομπών (ELV) από τη BAT-AEL. Τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τις δικές τους προτάσεις για την εφαρμογή, οι οποίες στη συνέχεια θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται ο προσδιορισμός. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ των χωρών μελών του IMPEL. Το έργο αυτό θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις ορθές πρακτικές και να βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές της IMPEL να αναπτύξουν μια πιο συνεπή προσέγγιση για τις παρεκκλίσεις IED.

  [Read more]
 • Υποστήριξη της εφαρμογής της ολοκληρωμένης μεθόδου αξιολόγησης κινδύνων (IRAM)

  Στις 6 Ιανουαρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) και οι διατάξεις της που απαριθμούνται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 έπρεπε να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο εντός δύο ετών. Η IED θέτει νέες απαιτήσεις για την επιθεώρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 23 της οδηγίας. Οι υποχρεώσεις σχετικά με τις συνήθεις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις αποτελούν νέα πρόκληση για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το IMPEL έχει ήδη αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μέθοδο αξιολόγησης κινδύνων (IRAM) στο πλαίσιο του έργου IMPEL easyTools, ως μέσο για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του άρθρου 23 της IED. Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθόδου αξιολόγησης κινδύνων (IRAM) και του σχετικού εργαλείου ΤΠ κατέστησε σαφές ότι ένα εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνο για τις επιθεωρήσεις IED αλλά και για τις επιθεωρήσεις βάσει της οδηγίας Seveso και της RMCEI.

  [Read more]
 • Σύνδεση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) και του κανονισμού REACH, φάση Ι και ΙΙ

  Στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) υπάρχουν πολλές αναφορές στις επικίνδυνες ουσίες και στους κινδύνους που απορρέουν από αυτές. Κατά συνέπεια, αξίζει να διερευνηθεί: κατά πόσον οι απαιτήσεις/υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού REACH μπορούν να είναι χρήσιμες για τις εργασίες αδειοδότησης και επιθεώρησης, ποιες αλλαγές στους μορφότυπους του κανονισμού REACH για την καταχώριση, τις αιτήσεις αδειοδότησης θα ήταν δυνατές ώστε να είναι ακόμη πιο συμβατοί και να παρέχουν προστιθέμενη αξία για την αδειοδότηση και την επιθεώρηση IED, ποιες συνέπειες (συμπεριλαμβανομένων των θετικών αποτελεσμάτων) έχουν οι απαιτήσεις του REACH για τις δραστηριότητες αδειοδότησης και επιθεώρησης, και πώς να βελτιωθούν οι συνέργειες και ο συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ αυτών των δύο νομοθετημάτων.

  [Read more]
 • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) - Κατάρτιση προγραμμάτων επιθεώρησης που σχετίζονται με την IRAM

  Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιανουαρίου 2011. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1, οι διατάξεις της πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο εντός δύο ετών. Το άρθρο 23 της οδηγίας αναφέρει ότι η IED θέτει νέες απαιτήσεις για την επιθεώρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

  [Read more]
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΕΚΘΈΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΈΣ ΕΚΠΟΜΠΈΣ"

  Στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 11 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά εργαστήρια σχετικά με την αυτοπαρακολούθηση των εκπομπών αερίων ρύπων από τους φορείς εκμετάλλευσης, τα οποία διοργανώθηκαν από το έργο IMPEL του IED Implementation. Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν στον αυτοέλεγχο των φορέων εκμετάλλευσης, στις εκπομπές στον αέρα, συνεχείς και μη συνεχείς, επικεντρώθηκαν στην αξιοπιστία του αυτοελέγχου και της αναφοράς του από τους φορείς εκμετάλλευσης (κάτοχοι καθήκοντος).

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter