IMPEL Logo

Προστασία της φύσης

Η ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020 αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και η ρύθμιση σχετικά με τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη) είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2020, όπως περιλαμβάνεται στην Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030.

Παρά ταύτα, η εφαρμογή και η επιβολή πρέπει να βελτιωθούν. Καθώς φτάνει στην ΕΚ κάθε χρόνο σχετικά μεγάλος αριθμός καταγγελιών και διαδικασιών παράβασης που σχετίζονται με αυτές τις οδηγίες για τη φύση, υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η επιθεώρηση και η επιβολή στο συγκεκριμένο στοιχείο και για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να ενωθούν οι δυνάμεις με άλλα δίκτυα για τη φύση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη στρατηγική IMPEL, οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος για την προστασία της φύσης θα καλύπτονται από το έργο της ομάδας πράσινων εμπειρογνωμόνων. Αυτή η προσέγγιση έχει προβλεφθεί ως πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των νέων προοπτικών στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φύση: θα επιτρέψει μια εστιασμένη προσέγγιση σε θέματα προστασίας της φύσης και ένα σταθερό και δομημένο διάλογο μεταξύ εμπειρογνωμόνων για τη φύση μεταξύ αρχών, άλλων σημαντικών δικτύων όπως το δίκτυο εισαγγελέων, το δίκτυο δικαστών, ΜΚΟ και επιστημονικών ινστιτούτων. Ο γενικός στόχος της ομάδας πράσινων εμπειρογνωμόνων είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση μέσω της ευαισθητοποίησης, της επέκτασης του δικτύου πράσινων εμπειρογνωμόνων, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της ενίσχυσης της συνεργασίας με το δίκτυο εισαγγελέων και το δίκτυο δικαστών της ΕΕ, της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων με ΜΚΟ, της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων (επιβολής του νόμου) και της διοργάνωσης κοινών επιθεωρήσεων. Το IMPEL είναι πρόθυμο να συνδυάσει την προσπάθεια όλων των δικτύων, των ΜΚΟ και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του στην επιθεώρηση και την επιβολή για να καθορίσει έργα και δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στην αλυσίδα της ρύθμισης- αδειοδότησης και επιθεώρησης- επιβολής- δίωξης- ετυμηγορίας- αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας.

Tags:

Key areas

 • Καταπολέμηση της παράνομης θανάτωσης πτηνών
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τα πτηνά στο δίκτυο Natura 2000
 • Εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία
 • Αξιολογήσεις από ομοτίμους ("πράσινη" πρωτοβουλία Impel Review) και παρακολούθηση/βοήθεια για την εφαρμογή των συστάσεων
 • Βιοποικιλότητα

Relevant legislation

Related projects

 • BIOVAL - Υπολογισμός ανάκτησης οικοσυστημάτων

  Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αντίκτυπο του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής στα οικοσυστήματα και τα προστατευόμενα είδη. Ο τρόπος υπολογισμού αυτής της ζημίας ώστε να καταστεί χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο κατά τη διάρκεια της δίωξης και κατά τη διάρκεια των δικαστικών υποθέσεων είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Υπάρχουν ήδη ορισμένα καλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να εργάζεται με έναν "τιμοκατάλογο" που υπολογίζει τη ζημία στα οικοσυστήματα και τα προστατευόμενα είδη. Αυτό ποικίλλει από μικρότερες παραβάσεις έως εγκλήματα κατά της άγριας ζωής όπου εμπλέκονται βαριά απειλούμενα είδη.

  [Read more]
 • IKB ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της επιβολής και άλλων ενδιαφερομένων (IMPEL-ESIX)

  Η ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020 αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγία για τα πτηνά και οδηγία για τους οικοτόπους) είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2020. Ωστόσο, η εφαρμογή και η επιβολή πρέπει να βελτιωθούν.

  [Read more]
 • Αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον κυνηγετικό τουρισμό

  Το 2015 εξετάστηκε ένα καλό παράδειγμα ενός "κλειστού" ρυθμιστικού συστήματος στο πλαίσιο του κανονισμού για το κυνήγι στη Σλοβενία, με ήπια και σκληρά μέτρα ελέγχου, το οποίο κρίθηκε χρήσιμο από αρκετά κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, το 2017 οργανώθηκε στη Σλοβενία επιθεώρηση μελέτης για να διαπιστωθεί πώς λειτουργεί το σύστημα στην πράξη. Το 2019-2020 στάλθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε επιθεωρητές από χώρες μέλη, μέλη της Birdlife και μέλη του Face. Με βάση την ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο θα επιλεγούν δύο χώρες για κοινή επιθεώρηση το 2021.

  [Read more]
 • Εργαλείο σχεδιασμού επιθεώρησης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών

  Η ανησυχητική μείωση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στην υιοθέτηση δύο βασικών νομοθετικών πράξεων - της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τα πτηνά - για τη διατήρηση των πιο πολύτιμων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης σε όλο το φυσικό τους εύρος εντός της ΕΕ.

  [Read more]
 • Καλές πρακτικές κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας άγριας ζωής

  Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας άγριας ζωής απαιτεί ευρεία υποστήριξη, όχι μόνο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά και από τους οργανισμούς της ΕΕ - Ευρωπόλ και Eurojust -, τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους οργανισμούς τους, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τις πρεσβείες των κρατών μελών σε τρίτες χώρες.

  [Read more]
 • Συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την προστασία της φύσης και κοινές επιθεωρήσεις

  Το 2014 εκτελέστηκε το πρώτο πράσινο IMPEL Review Initiaive (IRI) στη Ρουμανία, ενώ το δεύτερο πράσινο IRI θα εκτελεστεί τον Μάιο του 2016 στην Ιταλία. Εντοπίστηκαν βέλτιστες πρακτικές και ευκαιρίες βελτίωσης. Η Ρουμανία επεσήμανε έναν τομέα εστίασης στον οποίο θέλει να ανταλλάξει γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη, δηλαδή την οργάνωση των οργανισμών προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης (που διαχωρίζονται ή συγχωνεύονται). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου στη Ρουμανία το 2015, η ομάδα εργασίας προσδιόρισε το θέμα του "παράνομου κυνηγετικού τουρισμού" ως ευκαιρία για συνεργασία προκειμένου να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της δραστηριότητας αυτής και να εντοπιστούν οι νόμιμες και παράνομες πτυχές. Αυτό βασίστηκε σε μια παρουσίαση από έναν εισαγγελέα στη Ρουμανία. Η υπόθεση αυτή είχε βαθύ αντίκτυπο στην κατάσταση διατήρησης της φύσης και ειπώθηκε ότι οι παράνομες δραστηριότητες συνεχίζονται ακόμη. Στο σχέδιο διαχείρισης για την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διατήρηση της φύσης, η "δομή της ραχοκοκαλιάς" περιλαμβάνει έναν κύκλο από μια δραστηριότητα IRI, η οποία ακολουθείται από συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων το επόμενο έτος.

  [Read more]
 • Χορήγηση άδειας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους

  Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους έχουν κεντρική σημασία για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2020 να σταματήσει και να αντιστραφεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, όπως εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια φιλόδοξη στρατηγική για την επίτευξη αυτού του στόχου, η οποία περιλαμβάνει έξι στόχους. Ο στόχος 1 αυτής της στρατηγικής επικεντρώνεται στην "πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση για την προστασία" της βιοποικιλότητας και απαιτεί σημαντική βελτίωση της κατάστασης διατήρησης.

  [Read more]
 • Πρωτοβουλία αναθεώρησης IMPEL με έμφαση στη διατήρηση της φύσης ("Green IRI")

  Σε συνέχεια της γενικής πρωτοβουλίας IMPEL Review Initiative (IRI), αυτό το έργο έχει ως στόχο να σχηματίσει μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης εντός του κράτους μέλους ή σε ορισμένες περιοχές του κράτους μέλους σε σχέση με την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης, κυρίως των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Τα αποτελέσματα είναι ο εντοπισμός καλών πρακτικών και ευκαιριών για βελτίωση.

  [Read more]
 • Εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία

  Η κατάσταση της εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, όπως καταδεικνύουν οι τελευταίες έρευνες που διεξήγαγε η Επιτροπή. Τα αποτελέσματα των ερευνών υποστηρίζονται από παράλληλες αναλύσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων (π.χ. βαρόμετρο WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Η απουσία αποτελεσματικής και ομοιόμορφης εφαρμογής και επιβολής του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία είναι ανησυχητική, καθώς μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το μέσο και να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε ολόκληρο το σχέδιο δράσης FLEGT.

  [Read more]
 • Προστασία της φύσης κατά την αδειοδότηση και την επιθεώρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων - Εφαρμογή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(3) της οδηγίας για τους οικοτόπους (φάση 1, 2 & 3)

  Το έργο αυτό αποτελείται από δύο φάσεις. Ξεκίνησε το 2014 με το έργο "Προστασία της φύσης κατά την αδειοδότηση και την επιθεώρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 6(3) της οδηγίας για τους οικοτόπους". Τα κύρια πορίσματα του έργου του 2014 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της γνώσης και της χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των μέτρων ευαισθητοποίησης, ανταλλαγή υφιστάμενων εθνικών κατευθυντήριων γραμμών και επιστημονικών μελετών, ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα κριτήρια διαλογής και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης, π.χ. αποδεκτές πρακτικές: χρήση των κρίσιμων φορτίων (CL), κριτήρια για την απώλεια οικοτόπων (Fachkonventionen DE), νέες προσεγγίσεις π.χ. για την αξιολόγηση της εναπόθεσης αζώτου. Προτάθηκε επίσης να αναπτυχθεί μια στοχευμένη καθοδήγηση φιλική προς τον χρήστη.

  [Read more]
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση της ρουμανικής IRI για τη διατήρηση της φύσης

  Το 2014, η πρώτη "πράσινη" IRI εκτελέστηκε στη Ρουμανία. Εντοπίστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές και οι ευκαιρίες ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της IRI, η Εθνική Περιβαλλοντική Φρουρά της Ρουμανίας (NEG) επεσήμανε ότι ορισμένα αποτελέσματα της IRI ήταν πειστικά στην ανάλυσή τους και ότι θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες για να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η NEG ζήτησε ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης με επίκεντρο, για παράδειγμα, την οργάνωση των οργανισμών προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης: θα πρέπει να διαχωριστούν ή να συγχωνευθούν;

  [Read more]
 • Οδηγία για τα πουλιά στα αεροδρόμια

  Οι οδηγίες της ΕΕ για τους οικοτόπους και τα πτηνά προστατεύουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης. Τα αεροδρόμια καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της Ευρώπης, είναι διασκορπισμένα σε όλη την ήπειρο και φιλοξενούν μια μεγάλη ποικιλία οικοτόπων, φυτικών και ζωικών ειδών της Ευρώπης.

  [Read more]
 • Κοινό δίκτυο για τους άγριους μύκητες (JoNeF)

  Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση της ανάγκης να ενταχθούν οι μύκητες (μακρομύκητες) στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές, ισότιμα με τα ζώα και τα φυτά, προκειμένου να προστατευθούν στα φυσικά τους ενδιαιτήματα. Παρά το γεγονός αυτό, επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία επικεντρώνεται στην προστασία των φυτών και των ζώων, εξαιρώντας τους Μύκητες, οι οποίοι αποτελούν βασικά συστατικά των χερσαίων ενδιαιτημάτων. Επιπλέον, οι μακρομύκητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για την περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών των δασών και άλλων χερσαίων οικοτόπων.

  [Read more]
 • ​​Where Have the Wolves Gone​

  Wolf populations have spread all over Europe because of the growth of the population. Countries that have not had wolves for decades or more have lost all experience on dealing with wolves and with wolf related wildlife crime.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter