IMPEL Logo

Νερό και γη

Η συνειδητοποίηση της απειλής που αντιπροσωπεύει η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υδάτινων πόρων έχει αυξηθεί με την πάροδο των ετών. Καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με την κακή διαχείριση της γης και των εδαφών. Η παρουσία πολλών διαφορετικών διοικητικών και εκτελεστικών δομών που λειτουργούν σε μια ενιαία θεματική περιοχή, η ανάγκη να λειτουργήσει κανείς σε μια καθορισμένη στρατηγική γραμμή που καθορίζεται από οδηγίες-πλαίσιο και η ανεπάρκεια στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών, αναφέρονται ως κύριες αιτίες για το κενό εφαρμογής. Αυτό κατά συνέπεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα των διαχειριστών υδάτων να σχεδιάζουν κατάλληλες παρεμβάσεις.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υδάτων και Γης εξετάζει δύο προσεγγίσεις:

 • μια παραδοσιακή, από την άποψη του IMPEL’για την προστασία του περιβάλλοντος, που βασίζεται στην επιθεώρηση και την προώθηση- και
 • μια σχετικά καινοτόμο, η οποία εξετάζει την περιβαλλοντική παρακολούθηση ως μέσο για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού που απαιτείται από τις οδηγίες-πλαίσια

Τα θέματα της δραστηριότητας, κατά την άποψη αυτή, θα είναι εκτελεστές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με οδηγίες όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για τη νιτρορύπανση, οι οδηγίες για τη θαλάσσια στρατηγική- κατά την άποψη του νόμου για την υγεία του εδάφους, επίσης, θα προωθηθούν έργα που σχετίζονται με την αποκατάσταση υδάτων και εδαφών από μολυσμένες περιοχές, τη διαχείριση μεταλλευτικών περιοχών και άλλες απειλές για το έδαφος. 

Tags:

Key areas

 • Αποκατάσταση υδάτων και εδαφών
 • Διάχυτη ρύπανση
 • Περιοχές εξόρυξης
 • Απειλές για το έδαφος
 • Λήψη γης
 • Διασταυρούμενη συμμόρφωση στην ΚΓΠ
 • Διαχείριση νερού
 • Υποστήριξη των διευθυντών σχεδιασμού στην εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου και στρατηγικής για θέματα W&L
 • Γεωργία και πολλαπλή συμμόρφωση στην ΚΓΠ

Related projects

 • Αποκατάσταση νερού και εδάφους

  Η διαχείριση των μολυσμένων χώρων είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες στα κράτη μέλη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη διαφορετική νομοθεσία που σημαίνει διαφορετικούς ορισμούς, όπως για παράδειγμα "δυνητικά μολυσμένοι χώροι", "μολυσμένοι χώροι", "αποκατεστημένοι χώροι". Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΚΕρΚ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με το δίκτυο EEA-EIONET για την εξεύρεση κοινών ορισμών και μια έρευνα στα κράτη μέλη το 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), η οποία κατέληξε στον ορισμό 6 καταστάσεων χώρων.

  [Read more]
 • Αντιμετώπιση των παράνομων γεωτρήσεων και αντλήσεων υπόγειων υδάτων (TIGDA)

  Τα υπόγεια ύδατα είναι και παραμένουν ένας πολύτιμος πόρος για το περιβάλλον και τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς πιέσεις στον πόρο αυτό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: κλιματική αλλαγή (ξηρασία, πλημμύρες κ.λπ.), (υπερβολική) άντληση και ρύπανση (σημειακή και διάχυτη). Η επαναχρησιμοποίηση του νερού, η απομόνωση του νερού και η διήθηση είναι μερικά από τα πιθανά μέτρα για τη μείωση των αναγκών μας σε φρέσκα υπόγεια ύδατα, καθώς και για την αναπλήρωση της αποθήκευσής τους. Παρ' όλα αυτά, οι γεωτρήσεις και η άντληση υπόγειων υδάτων θα παραμείνουν απαραίτητες για διάφορους σκοπούς. Η έλλειψη υπόγειων υδάτων δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό πρόβλημα για τις άνυδρες ή μεσογειακές χώρες. Οι πρόσφατες παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι τα αποθέματα υπόγειων υδάτων πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά (απόληψη καθώς και αναπλήρωση) σε όλα τα κράτη μέλη και τις χώρες της Ευρώπης.

  [Read more]
 • Ευρώπη Θαλάσσια διασυνοριακή τομή

  Εδώ και πολλά χρόνια, διάφοροι ερευνητικοί φορείς εργάζονται για την παρακολούθηση των κητωδών χρησιμοποιώντας μεγάλα σκάφη και οχηματαγωγά πλοία ως πλατφόρμα παρατηρήσεων. Τα δύο κύρια ευρωπαϊκά δίκτυα είναι το FLT MED NETwork υπό την ηγεσία του ISPRA και το Atlantic Network υπό την ηγεσία του ORCA (το οποίο δημοσιεύει κάθε χρόνο την "κατάσταση των ευρωπαϊκών κητωδών"). Τα δίκτυα επεκτείνονται και στις νότιες χώρες της Μεσογείου (όπως η Τυνησία και το Μαρόκο). Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συναντηθούν όλοι οι επικεφαλής των ομάδων των διαφόρων ερευνητικών φορέων και να ενισχύσουν τη συνεργασία, τις βέλτιστες πρακτικές και τη βελτίωση του κοινού πρωτοκόλλου έρευνας και παρακολούθησης, καθώς και να επεκτείνουν την κάλυψη των ερευνών.

  [Read more]
 • Αναστροφή της τάσης στη ρύπανση των υπόγειων υδάτων

  Art. 4 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ) υποχρεώνει τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να προστατεύουν, να βελτιώνουν και να αποκαθιστούν όλα τα υπόγεια ύδατα με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων έως τον Δεκέμβριο του 2015 και να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιστροφή κάθε σημαντικής και διαρκούς ανοδικής τάσης στη συγκέντρωση ρύπων. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το 2015 το 25 % των υπόγειων υδάτινων σωμάτων στην ΕΕ (και π.χ. το 36 % στη Γερμανία) βρίσκονταν σε κακή χημική κατάσταση, κυρίως λόγω της ρύπανσης με νιτρικά και φυτοφάρμακα από τη γεωργία. Επιπλέον, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΠ του 2018, η συνολική έκταση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων με διαπιστωμένη ανοδική τάση ρύπανσης εξακολουθεί να είναι σχεδόν διπλάσια από την έκταση με αντιστροφή της τάσης (9,9 % έναντι 5,9 % της έκτασης).

  [Read more]
 • Βιώσιμη διάδοση της γης

  Το έργο (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, phases I-V) επιδιώκει να οικοδομήσει μια κοινή κατανόηση των ρυθμιστικών μας προσεγγίσεων, να δημιουργήσει δίκτυα εμπειρογνωμόνων και να αναπτύξει κοινούς πόρους για την ενίσχυση της τεχνικής ανθεκτικότητας, στον τομέα του υδάτινου περιβάλλοντος (και συγκεκριμένα στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ). Η φάση VII του SWETE και το έργο 2021 Sustainable Landspreading επικεντρώνεται στη μελέτη της ικανότητας των εδαφών να δέχονται ρύπους από δραστηριότητες διασποράς.

  [Read more]
 • Υγρά απόβλητα στο φυσικό περιβάλλον (WiNE)

  Αυτή η δέσμη εργασίας στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία στον κύκλο του νερού. Μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών στη διαχείριση του νερού στις πόλεις, στη βιομηχανία και στην παραγωγή τροφίμων, όσον αφορά τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση του νερού (χρήση επεξεργασμένων λυμάτων ως εναλλακτική πηγή νερού), επιδιώκεται ο εντοπισμός και η βελτίωση λύσεων όσον αφορά την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού (λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ποιοτικές όσο και τις ποσοτικές πτυχές), οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε λύσεις μηδενικής ρύπανσης.

  [Read more]
 • Εγκλήματα κατά του νερού

  Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος (8 Δεκεμβρίου 2016) αναγνωρίστηκε ο ρόλος της IMPEL στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, αλλά ο κοινός ορισμός των "εγκλημάτων κατά του νερού" αποτελεί πρόκληση. Επιπλέον, τα εγκλήματα που σχετίζονται με το νερό συχνά κωδικοποιούνται σε άλλα αδικήματα - όπως απάτη, διαφθορά, παράνομη διακίνηση, παραποίηση εγγράφων, τρομοκρατία - ελλείψει συστηματικής αναλυτικής προσέγγισης. Η φύση και η έκταση αυτού του είδους των δραστηριοτήτων εξακολουθεί να είναι σχετικά άγνωστη. Με βάση αυτό το υπόβαθρο, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αύξηση της γνώσης σχετικά με τα εγκλήματα κατά του ύδατος, εμπλέκοντας την Κοινότητα IMPEL σε ένα έργο που αποσκοπεί στη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το θέμα, την παρουσία του, την αντίληψή του και τη διαχείρισή του από τις αρμόδιες αρχές.

  [Read more]
 • Εθνική πρωτοβουλία αξιολόγησης από ομοτίμους (NPRI)

  Στόχος του έργου είναι να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη αυτόνομων δραστηριοτήτων αξιολόγησης από ομοτίμους σε εθνικά δίκτυα περιβαλλοντικών αρχών και οργανισμών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη βελτίωση των επιδόσεων μέσω του διαλόγου, της συνεργατικής αντιπαράθεσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των ομοτίμων που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο.

  [Read more]
 • Διαχείριση μεταλλευτικών αποβλήτων

  Η εξορυκτική δραστηριότητα αποτελούσε ανέκαθεν πηγή πρώτων υλών για τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Τεράστιες ποσότητες εξορυκτικών αποβλήτων, συχνά εγκαταλελειμμένων, αποτελούν πηγές ρύπανσης και περιοχές γεωτεχνικής και υδρογεωλογικής αστάθειας. Σήμερα, μετά από πολυάριθμα ατυχήματα που αφορούσαν εξορυκτικές δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (γνωστή ως οδηγία για την εξόρυξη), η οποία τροποποίησε την οδηγία 2004/35/ΕΚ.

  [Read more]
 • Συνέδρια για το νερό και τη γη

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την IMPEL να επεκτείνει και να εφαρμόσει τη ρυθμιστική της ικανότητα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για το νερό και το έδαφος. Η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων και εδαφικών πόρων (τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας) βασίζεται σε καλό σχεδιασμό και υλοποίηση με βάση δεδομένα, πληροφορίες και επαγγελματική κρίση. Είναι σημαντικό η οικονομική ανάπτυξη σε κάθε κράτος μέλος να υποστηρίζει τη σχεδιασμένη βιώσιμη προστασία και χρήση των υδάτινων και χερσαίων πόρων. Επιπλέον, η πρωτοβουλία ECA, που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει νέες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά το σημείο 5 (Προετοιμασία εγγράφου(-ων) καθοδήγησης σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στις αγροτικές περιοχές (σε σχέση με τη γη και το νερό)), οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν, να συζητηθούν, να βρεθούν προτάσεις για την εκπλήρωση της φιλόδοξης προοπτικής περαιτέρω εξέλιξης του IMPEL.

  [Read more]
 • Σχεδιασμός ανάπτυξης ποταμών

  Πολλοί ποταμοί, λίμνες και ρέματα στην ΕΕ απέχουν πολύ από την καλή κατάσταση των υδάτων που θα έπρεπε να έχουν επιτύχει έως τον Δεκέμβριο του 2015 ή να έχουν επιτύχει το αργότερο έως το 2027, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα της ΕΕ. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μόνο το 10 % των ποταμών και των ρεμάτων έχουν καλή οικολογική και χημική κατάσταση, λόγω της ρύπανσης από λύματα, γεωργικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, της έντονης καναλοποίησης, της παρεμπόδισης από φράγματα υδροηλεκτρικών φραγμάτων, καθώς και της αστικής εξάπλωσης και της σφράγισης του εδάφους στις περιοχές της λεκάνης απορροής. Προκειμένου να μειωθούν και να αντιστραφούν αυτές οι επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο και να καθοριστούν προσεκτικά οι προτεραιότητες των αναγκαίων μέτρων.

  [Read more]
 • Επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης στον γεωργικό τομέα μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας των περιβαλλοντικών και γεωργικών επιθεωρήσεων

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε αυτόν τον τομέα έργου ως προτεραιότητα για το IMPEL. Τόνισαν ότι υπάρχουν χαμηλά επίπεδα συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (διάχυτη ρύπανση & παράνομη άντληση) και την οδηγία για τη νιτρορύπανση και ότι έχει εντοπιστεί χάσμα μεταξύ των "περιβαλλοντικών" και των "γεωργικών" επιθεωρήσεων. Ως αποτέλεσμα, επιθυμούσαν να ενισχυθεί η δικτύωση των διαφόρων ρυθμιστικών υπηρεσιών για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων συμμόρφωσης στον γεωργικό τομέα, την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάχυτη ρύπανση και τον έλεγχο των νιτρικών αλάτων.

  [Read more]
 • Μείωση των φυτοφαρμάκων στο νερό

  Η ισορροπία μεταξύ μιας ανταγωνιστικής γεωργικής παραγωγής και της προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων αποτελεί μέλημα για τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της Water Οδηγία Πλαίσιο (ΟΠΥ). Τα μέσα για την επίτευξη της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων είναι οι εθελοντικές γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και οι κανονιστικές ελάχιστες απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και τα βασικά μέτρα σύμφωνα με την ΟΠΥ. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της καλής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, το άρθρο 11.3 της ΟΠΥ ορίζει ότι θα πρέπει να επανεξετάζονται και, εάν είναι απαραίτητο, να επικαιροποιούνται τα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της χρήσης φυτοφαρμάκων και να περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ). Η εθνική ρύθμιση για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να περιγράφεται και αυτή η νομική βάση των βασικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της χρήσης των φυτοφαρμάκων σύμφωνα με την οδηγία (2009/128/ΕΚ) για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να προσδιορίζεται στο πρόγραμμα μέτρων που τα κράτη μέλη οριστικοποιούν τον Δεκέμβριο του 2015 σύμφωνα με την ΟΠΥ. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΟΠΥ, θα πρέπει να σχεδιαστούν προγράμματα παρακολούθησης βάσει κινδύνου (επιχειρησιακά), ώστε να παρακολουθείται η ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση των ρύπων στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Το κόστος αυτό της παρακολούθησης καλύπτεται στα κράτη μέλη σε διάφορους βαθμούς από το κοινό και τους χρήστες φυτοφαρμάκων. Η εφαρμογή της ΟΠΥ τρέχει για τον πρώτο διαχειριστικό κύκλο και υπάρχουν διάφορα κενά εφαρμογής στα κράτη μέλη ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τα εθνικά προβλήματα και ευκαιρίες. Το δίκτυο IMPEL σχεδιάζει να ανταλλάξει σχέδια και στρατηγικές για τη διευκόλυνση της περαιτέρω εφαρμογής της ΟΠΥ στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να επιτευχθεί εναρμονισμένη ισορροπία μεταξύ υποχρεωτικών και εθελοντικών μέτρων και εναρμονισμένη χρήση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" όταν πρέπει να επιμεριστεί το κόστος της παρακολούθησης.

  [Read more]
 • Καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροκτήματα

  Η νιτρορύπανση από τη γεωργία είναι ένας κρίσιμος τομέας στον οποίο το IMPEL πρέπει να εργαστεί λόγω των χαμηλών επιπέδων συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία για τα νιτρικά. Κατά τη διάρκεια του 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα έργο για τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των επιθεωρητών γεωργίας και περιβάλλοντος στον τομέα της διάχυτης ρύπανσης και της οδηγίας για τα νιτρικά. Πραγματοποιήθηκαν δύο επιτόπιες επισκέψεις που εξέταζαν τους δύο κύριους θεματικούς τομείς. Τα μέλη του έργου προσδιόρισαν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν τις εργασίες σε αυτόν τον τομέα μέσω της ανάπτυξης περισσότερων επισκέψεων ανταλλαγής και μέσω της ανάπτυξης ενός εγγράφου καθοδήγησης για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών που έχουν εντοπιστεί σε αυτόν τον τομέα, ώστε να βοηθηθεί η εφαρμογή.

  [Read more]
 • Ανίχνευση και αξιολόγηση της υπεράντλησης νερού και της παράνομης άντλησης (WODA)

  Η υπεράντληση δεν συμβαίνει μόνο για αρδευτική χρήση, αλλά ακόμη και για βιομηχανικές και αστικές χρήσεις και μπορεί να να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικές επιπτώσεις στην καθίζηση του εδάφους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις παράνομης υδροληψίας είναι όταν τα πηγάδια λειτουργούν χωρίς άδεια ή όταν αντλείται νερό από ποτάμια ή κανάλια χωρίς άδεια. Η παρατήρηση της γης (EO), ιδίως η δορυφορική τηλεπισκόπηση, μπορεί να παρέχει καθιερωμένες μεθόδους για την παρακολούθηση της υδροληψίας. Η ανίχνευση της παράνομης υδροληψίας είναι ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός και είναι εφικτή μόνο εάν οι άδειες είναι οργανωμένες σε ένα κατάλληλο ΓΣΠ. Σε πρώτη φάση, οι μέθοδοι EO για την παρακολούθηση της υδροληψίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

  [Read more]
 • Διάσκεψη για το έδαφος

  Το IMPEL διοργανώνει το συνέδριο για το έδαφος το 2015, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την υποστήριξη της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών για την προστασία του εδάφους μεταξύ των επαγγελματιών σε επίπεδο ΕΕ. Το πλαίσιο είναι το "Διεθνές Έτος Εδάφους (IYS)", το οποίο κηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για το έτος αυτό και, γενικά, η ευκαιρία ανάπτυξης πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία αυτού του ζωτικού περιβαλλοντικού διαμερίσματος.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter